C.J. de Vogelstichting

C.J. de Vogelstichting
De C.J. de Vogelstichting is in 1986 opgericht en vernoemd naar Cornelia Johanna de Vogel (1905-1986). Zij was van 1946 tot 1974 verbonden aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar in de Geschiedenis van de Antieke en Middeleeuwse Wijsbegeerte.

Bankrekening
IBAN: NL46 RABO 0384 2725 84
BIC: ROBNL2U

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Anbi
De Belastingdienst heeft de C.J. de Vogel Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.
Hieronder vindt u alle gegevens betreffende de Stichting en de ANBI.

Naam
C.J. de Vogel Stichting ter Bevordering van de Studie van Oecumenica in de Theologische Faculteit der R.U. Utrecht.

RSIN/fiscaal nummer
8085.83.542 

Contactgegevens
Aanvragen kunnen per e-mail naar de Stichting worden verstuurd: cjdevogelstichting@gmail.com
Correspondentieadres: Donkereind 5, 3645 TC Vinkeveen


Bestuursamenstelling
Prof.dr. P.C. Beentjes (voorz.); prof.dr. G. Harinck (secr.); prof.dr. B.E.J.H. Becking (penn.); prof.dr. J. de Bruijn (lid) en prof. dr. H. Schoot (lid).

Beleidsplan
De C.J. de Vogel Stichting heeft als doel 'de bestudering van de reformatorische en katholieke leer, geloofsleven en kerkgeschiedenis op het gebied van de oecumene’. Door middel van de jaarlijkse opbrengst van haar kapitaal tracht zij in de beleidsperiode 2012-2017 dit doel te verwezenlijken langs twee wegen: 1. het verlenen van financiële bijdragen aan studenten en academici voor studie, bezinning en publicatie op het gebied van de reformatorisch-katholieke oecumene; 2. het oprichten van een leerstoel voor de studie van deze oecumene te Utrecht.
Met betrekking tot de eerste weg wordt in publicaties en op websites kennis gegeven van de mogelijkheden tot subsidiëring door de stichting van wetenschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke activiteiten op het gebied van de oecumene die niet uit reguliere middelen kunnen worden bekostigd. In de halfjaarlijkse bestuursvergadering worden schriftelijke aanvragen beoordeeld en, indien aanvaard, gehonoreerd met bedragen in de orde grootte van maximaal enkele duizenden euro’s.
Met betrekking tot de tweede weg treedt de stichting in gesprek met diverse theologische opleidingen en reserveert zij jaarlijks maximaal een bedrag van €10.000 voor de aan het einde van deze beleidsperiode te realiseren instelling van een bijzondere leerstoel voor de oecumene vanwege de C.J. de Vogel Stichting.

Beloningsbeleid
(Artikel 8.2 van de statuten): 'De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas der stichting geen beloning doch desgewenst een onkostenvergoeding, welke per kwartaal wordt uitgekeerd en jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld'.

Doelstelling
Het bevorderen van oecumenische studies. Daartoe verleent zij financiële bijdragen aan studenten en academici voor studie, bezinning en publicatie op het gebied van de reformatorisch-katholieke oecumene. Tevens reserveert zij gelden voor een in te stellen bijzondere leerstoel voor de oecumene vanwege de C.J. de Vogel Stichting.
Aanvragen voor financiële bijdragen kunnen worden ingediend via het e-mailadres van de Stichting: cjdevogelstichting@gmail.com 
Het stichtingsbestuur vergadert in het voor- en najaar over de ingediende aanvragen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
In het jaar 2016 heeft de C.J. de Vogel Stichting aan twee personen/ instanties een subsidie toegekend ten bedrage van in totaal 3.250 euro.
Financiële verantwoording: Neem contact op met prof.dr. B.E.J.H. Becking.
(e) B.E.J.H.Becking@uu.nl.