Stichting ter ondersteuning van het Historisch Documentatiecentrum

AnbiHet werk van het Historisch Documentatie kan niet verricht worden zonder de steun van personen en instanties buiten de Vrije Universiteit. Met een donatie draagt u bij aan het behoud van, onderwijs over, onderzoek naar en publieksactiviteiten over protestantse erfgoed. We nodigen u graag uit het werk van het Documentatie te ondersteunen.

In 1986 is daartoe de Stichting ter ondersteuning van het Historisch Documentatiecentrum opgericht. Uit de donaties en bijdragen die de Stichting ontvangt worden projecten en activiteiten gefinancierd (publikaties, symposia, restauraties van historische voorwerpen etc.) die niet uit het gewone universitaire budget bekostigd kunnen worden.

De donateurs worden op de hoogte gehouden van en betrokken bij activiteiten van het Centrum. Donateurs van de Stichting ontvangen de nieuwsbrief (Novum), uitnodigingen voor symposia, studiedagen en tentoonstellingen en het Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800.

De minimum-donatie bedraagt €20,00 per jaar (voor rechtspersonen €100,00).

Bankrekening
IBAN: NL86 INGB 0001 1680 01
BIC: INGBNL2A

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De Belastingdienst heeft de Stichting ter Ondersteuning van het HDC aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.
Hieronder vindt u alle gegevens betreffende de Stichting en de ANBI.

Naam
Stichting ter Ondersteuning van het Historisch Documentatiecentrum van het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

RSIN/fiscaal nummer
816771741

Contactgegevens
J.F. Seijlhouwer (administrateur)
Stichting ter ondersteuning van het HDC
+31 (0)6 22 20 18 68


Bestuursamenstelling
Prof. dr. J. de Bruijn  (voorzitter)
Prof. dr. G. Harinck (secretaris)
Mr. J.W. Mekking (penningmeester)
Prof. dr. M.E. Brinkman

Comité van aanbeveling
Mr. A.A.M. van Agt | Jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland | Drs. W.J. Deetman | Prof. dr. P.J.D. Drenth | Prof. mr. B. de Gaay Fortman | Dr. ir. J. van der Graaf | Martin Ros | Prof. dr. M.H. Schenkeveld | Prof. dr. G.J. Schutte | Prof. dr. W. van ’t Spijker | D. Terpstra | Dr. J. Veenhof | Prof. dr. H.E.S Woldring

Beleidsplan
Het beleidsplan wijkt niet af van de doelstelling, zie hieronder. Meer specifiek financiert  de stichting jaarlijks de door het Documentatiecentrum te organiseren congressen en symposia, alsmede het drukken en/of uitgeven van publicaties door of onder auspiciën van het Documentatiecentrum. Daarnaast ondersteunt zij bijzondere projecten waarbij het Documentatiecentrum is betrokken.

Beloningsbeleid
Art. 4 bepaling 5 van de statuten luidt: De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed. Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting, behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als het bestuurslid bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan het Historisch Documentatiecentrum van het Nederlands Protestantisme (1800-heden) der Vrije Universiteit ten behoeve van activiteiten die niet vanwege deze universiteit bekostigd kunnen worden. De stichting beoogt niet het maken van winst. (Statuten, Artikel 2, bepaling 1. Doel).

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Klik hier voor het beknopt financieel overzicht.