Werkwijze en beschrijving

Het BNPP werkt aan de hand van het principe van de autopsie. Autopsie wil in dit verband zeggen dat alleen die nummers van een periodiek worden beschreven, die de beschrijver ook werkelijk onder ogen heeft gehad. Deze keuze is gemaakt omdat het periodiek gedurende zijn bestaan vaak veranderingen ondergaat.

Afbakening
Voor opname in de Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodieken zijn drie algemene criteria vastgesteld:
1. Alleen die periodieken worden opgenomen, welke in Nederland zijn uitgegeven. Niet de voertaal is bepalend voor opname in de Bibliografie, maar de plaats van verschijnen.
2. Tot de protestantse periodieken wordt elke uitgave gerekend door en voor Nederlandse protestanten. Het betreft religieuze en kerkelijke, maar ook culturele, sociaal-economische, politieke en opvoedkundige periodieken van vakverenigingen, jeugdorganisaties, literaire gezelschappen, wetenschappelijke genootschappen, sportverenigingen, enz.
3. Als periodieken worden aangemerkt alle drukwerken, waarvan de opeenvolgende nummers minstens tweemal per jaar verschijnen, zonder van te voren vastgestelde einddatum.
Ook wanneer deze criteria soepel gehanteerd worden zijn twijfelgevallen niet uit te sluiten. Zo hebben verschillende periodieken geleidelijk aan een protestants karakter aangenomen of afgelegd en is het moeilijk vast te stellen, vanaf welk moment ze al dan niet voor opname in de Bibliografie in aanmerking komen.

Titelbeschrijving en rubrieken
Om de gegevens van de duizenden verschillende periodieken, verzameld door tientallen vrijwilligers, te uniformeren, worden de periodieken beschreven aan de hand van meer dan twintig rubrieken en een gestandaardiseerde weergave van de informatie. Alleen zo is het mogelijk de vele en veelsoortige gegevens overzichtelijk te presenteren, dwarsverbanden te leggen en lengtedoorsneden te maken.
De beschrijving van elk periodiek biedt aan de hand van tweeëntwintig rubrieken de volgende informatie:

Rubriek 1.Titel
Hier wordt één volledige titel van het periodiek vermeld. Een ondergeschikte verandering in de titel wordt, met de datum van ingang van de wijziging, vermeld onder rubriek 19. Bibliografische geschiedenis. Indien het periodiek ingrijpend van naam verandert, leidt dit tot een afzonderlijke beschrijving.

Rubriek 2. Ondertitel
Hier wordt de volledige ondertitel van het periodiek vermeld. Wijzigingen in de ondertitel worden eveneens hier vermeld, compleet met datum, jaargang en nummer. Eventuele bijzonderheden worden gemeld in rubriek 19.

Rubriek 3. Categorie
De periodieken zijn onderverdeeld in vijf categorieën. In deze rubriek wordt in romeinse cijfers het nummer van de categorie vermeld, waartoe het periodiek gerekend wordt:
I nieuws (dagbladen, week- en opiniebladen);
II cultuur en recreatie;
III kerkelijk en godsdienstig leven;
IV opvoeding en onderwijs; en
V politiek, stand- en vakorganisaties.

Rubriek 4. Verschenen van/tot
Hier wordt zo mogelijk de volledige datum vermeld, waarop het blad voor het eerst verscheen, en waarop voor het laatst, alsmede eventuele onderbrekingen in de verschijningsfrequentie, bijvoorbeeld ten gevolge van stakingen en omstandigheden in de Tweede Wereldoorlog.

Rubriek 5. Eigenaar
Hier worden naam en woonplaats vermeld van de persoon of de instelling, waarvan het periodiek eigendom is. Bij eventuele overdracht van eigendom worden opnieuw naam en woonplaats van de nieuwe eigenaar vermeld, alsmede de datum van overdracht. 

Rubriek 6. Uitgever
Hier worden naam en woonplaats van de uitgever vermeld, en bij eventuele overgang naar een andere uitgever diens naam en woonplaats, met de datum van overgang.

Rubriek 7. Drukker
Hier worden naam en woonplaats van de drukker vermeld, en bij eventuele overgang naar een andere drukker diens naam en woonplaats, met de datum van overgang.

Rubriek 8. Plaats van uitgave
Meestal wordt hier dezelfde plaats vermeld als in rubriek 6. Uitgever, maar er zijn uitzonderingen op deze regel. Bij wijziging van plaats wordt ook de datum van ingang vermeld.

Rubriek 9. Frequentie
Hier wordt vermeld om de hoeveel tijd het periodiek verschijnt. Dit kan varieren van één of tweemaal per dag tot eenmaal per jaar of eenmaal per twee jaar. Bij wijziging in de frequentie wordt ook de datum van ingang vermeld. 

Rubriek 10. Omvang
Hier wordt vermeld hoeveel pagina's het periodiek telt per jaargang. Het gaat om een globale indruk van de omvang, die in categorieen wordt uitgedrukt:
I. tot en met 100 pag.
II. tot en met 200 pag.
III. tot en met 300 pag.
IV. tot en met 400 pag.
V. tot en met 500 pag.
VI. 501 pag. en meer.
Bij wijziging van de omvang wordt de datum van ingang vermeld.

Rubriek 11. Formaat
Hier wordt de hoogtemaat van het periodiek vermeld. De hoogte wordt uitgedrukt in centimeters. Ook in dit geval wordt alleen de letter van de categorie vermeld, waartoe het periodiek te rekenen valt. De categorieen zijn:
A. tot en met 20 cm.
B. tot en met 30 cm.
C. tot en met 40 cm.
D. tot en met 50 cm.
E. meer dan 50 cm.
Bij wijziging van het formaat wordt de datum van i ngang vermeld.

Rubriek 12. Oplage
Hier wordt zo mogelijk vermeld hoeveel exemplaren van elk nummer van het periodiek gedrukt zijn, en de wijziging van dit aantal, met datum. Gegevens over het abonnementental en dergelijke worden ook in deze rubriek vermeld.

Rubriek 13. Prijzen
Hier wordt de abonnementsprijs vermeld en eventuele andere prijzen, zoals de prijs van losse nummers. Advertentie-tarieven worden niet vermeld. Bij wijziging wordt ook de datum van ingang vermeld.

Rubriek 14. Foto's
Hier wordt vermeld of er foto's afgedrukt worden, en zo ja, vanaf welke datum, en eventueel ook tot welke datum. Advertenties worden buiten beschouwing gelaten.

Rubriek 15. Tekeningen
Hier wordt vermeld of er tekeningen afgedrukt worden, en zo ja, vanaf welke datum, en eventueel ook tot welke datum. Advertenties worden buiten beschouwing gelaten.

Rubriek 16. Redactie
Hier worden de namen van redactie-leden vermeld. De begin- en einddatum van ieder redacteurschap wordt vermeld en zo mogelijk wordt onderscheid gemaakt tussen redactie, hoofdredactie en redactie-commissie.

Rubriek 17. Medewerkers
Hier worden alleen de namen vermeld van hen, die expliciet als medewerker worden genoemd in bijvoorbeeld het colofon of de kop van het periodiek, alsmede de begin- en einddatum van ieder medewerkerschap.

Rubriek 18. Speciale nummers
Hier worden jubileumnummers en andere bijzondere nummers van periodieken vermeld, met de daarbij behorende data.

Rubriek 19. Bibliografische geschiedenis
Hier worden bijzonderheden vermeld met betrekking tot de titel en ondertitel van het periodiek, alsmede de volledige naam (titel en eventuele ondertitel) van de voorganger en de opvolger van deze titel, zo mogelijk voorzien van data.

Rubriek 20. Autopsie
Hier wordt vermeld op welke bewaarplaats welke nummers of complete jaargangen van het periodiek zijn geraadpleegd.

Rubriek 21. Vindplaats
Hier worden de bibliotheken en archiefbewaarplaatsen vermeld, die het periodiek in bezit hebben, volgens de eigen opgave (catalogus of inventaris) van de betreffende instelling. Het betreft hier dus gegevens van instellingen, waar geen autopsie is gepleegd.

Rubriek 22. Literatuur
Hier wordt de literatuur vermeld over het periodiek, of over een ermee verbonden persoon of instelling. De gegevens kunnen boeken betreffen, of artikelen uit tijdschriften, maar ook kranteartikelen, of enkele bladzijden uit een boek of tijdschriftartikel.

Tenslotte bevat de beschrijving informatie over de ontwerper van de kop van het periodiek.