Praktijkopdrachten en stages

Het Historisch Documentatiecentrum biedt de mogelijkheid aan groepen en individuele studenten kennis te maken met archieven en archivering.

Praktijkopdrachten
Groepen studenten kunnen een praktijkopdracht uitvoeren op basis van de collectie van het HDC. Zo kunnen zij een overzichtelijke collectie bestuderen, beschrijven en toegankelijk maken. Het eindresultaat kan een investaris- of plaatsingslijst zijn, een bijdrage aan de beeldbank van de VU of een webexpositie.

Stage
Een stage duurt in de regel drie maanden waarin literatuur over archiefwetenschap en archiveren wordt bestudeerd en een inventaris van een archief geschreven wordt.

De stageplaatsen aan het HDC zijn bedoeld voor studenten die een opleiding geschiedenis of archivistiek op HBO- of WO-niveau volgen. De invulling van de stages vindt plaats in overleg met de betrokken studiebegeleider. (Voor middelbare scholieren bestaat er de mogelijkheid tot een zogenaamde kenninsmakings- of snuffelstage.)

Afhankelijk van de belangstelling van de student, wordt in overleg het archief uitgekozen. Bij de inventaris wordt een inleiding geschreven, waarin de geschiedenis van de archiefvormer en de geschiedenis van de collectie aan bod komt. Het is mogelijk om met twee of meer studenten tegelijk aan een archief werken, in dat geval kan een omvangrijker archief onder handen genomen worden.

Gestreefd wordt naar een aaneengesloten stage van tenminste drie maanden (14 weken). Een korte onderbreking voor bijvoorbeeld tentamenvoorbereiding hoeft geen bezwaar te zijn. Een keer per vier weken schrijft de student een korte voortgangsrapportage, die aangevuld met de ervaringen van de begeleider aan de studiecoördinator wordt toegezonden.

Uiteindelijk zal de student geleerd hebben om te werken met historisch materiaal, geleerd hebben dit te ordenen en helder te beschrijven en daardoor een gedegen kennismaking hebben gekregen met een brongegeven voor het historisch onderzoek: het archiefstuk. De student zal een goed inzicht krijgen in de gebruiksmogelijkheden van een inventaris voor eigen onderzoek. Voor veel studenten bleek een stage waarin de nadruk op praktisch werk lag een waardevolle aanvulling op hun studie te zijn en een bron van inspiratie voor verdere studie, scriptie of dissertatie.

Contact en informatie