Scripties

Op deze plaats treft u een overzicht van scripties en papers van studenten die gebruik hebben gemaakt van de Collectie HDC| Protestants Erfgoed of relateren aan het Nederlands Protestantisme vanaf 1800. 

Heeft u interesse in een van de scripties? Neem dan contact op met de conservator.

 • Arsieni, Nadia, De Jodendominee. Jacob van Nes en de Gereformeerde Jodenzending, scriptie VU Amsterdam, 2007.

 • Belt, Ruben van de, Herinneringscultuur bij Gereformeerde jongeren. “Den 25sten october vergeten wij nooit” Herinneringscultuur bij de Nederlandse Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde Grondslag 1888-1948, paper VU Amsterdam, 2013. 

 • Boer, Remco, The Anti-Revolutionairy Vanguard. The party cadre of the Anti-Revolutionary Party in the Netherlands, 1869-1888, scriptie RU Leiden, 2008.

 • Bloemendal, Berthold, “Nederlanders” of “Duitsers”? Uit Duitsland afkomstige studenten theologie aan de Boven Nieuwstraat/Oudestraat te Kampen tussen 1854 en 1994, scriptie PThU Kampen, 2011.

 • Gillebaard, Niels, ‘Tegenover het ongoddelijk ijdel roepen, het bewaren van het pand dat van eeuwigheid is.’ De religieuze cultuur van de Antirevolutionaire Partij in het Interbellum, scriptie VU Amsterdam, 2009.

 • Gerritsen, Anne-Meta, In de gedachtenwereld van de kleinen. Het beeld van religie in de serie Voor Onze Kleinen van W. G. van de Hulst, scriptie VU Amsterdam, 2011.

 • Groot, Martijn de, Geruisloze verandering. Onderzoek naar de identiteitsontwikkeling van de Gereformeerde Kerken in Nederland na de Vrijmaking (1944-1961), scriptie
  Theologische Universiteit Apeldoorn, 2010.

 • Heij, René, “Wij treên een nieuwen tijdkring in”. Een onderzoek naar de nieuwjaarspreken van Joannes Pelinck in relatie tot moreel-religieuze thema’s uit de negentiende eeuw, scriptie VU Amsterdam, 2015.

 • Homoet, A.,Onbekommerd om de praktijk; Prof. mr. D.P.D. Fabius (1851-1931) tegen wil en dank personifikatie van het conservatisme binnen de Anti-Revolutionaire Partij, scriptie RU Utrecht, 1985.

 • Jagt, L. van der, “Hersteld Verband”. Scriptie voor het vak kerkgeschiedenis van de Katechetenopleiding, Vlissingen, 1982.

 • Jong, Jacob de, ‘Het oosten is geen oosten, het westen is geen westen, de twee zullen elkaar ontmoeten.’Een vergelijkende studie tussen de houding van de NCSV en de houding van de Nederlandse Hervormde Kerk ten opzichte van de DDR tijdens de Koude Oorlog, scriptie VU Amsterdam, 2009.

 • Jong-Slagman, Janneke de, ‘Werken zoo lang het dag is’. Brieven van C.E. van Koetsveld aan zijn uitgever, scriptie KU Nijmegen, 2004.

 • Jonge, P.A.J. de, Elastische terugtocht. Leven en werk van journalist, verzetsman en christen J. B. Th. Spaan (1900-1969), scriptie RU Utrecht, 2013.

 • Knibbe, David, Abraham Kuyper, werkstuk PCBO De Wonderboom klas 8C, 2013.

 • Kooi, Wietse van de, Strijd voor Gerechtigheid. Het gedachtegoed van ‘rooie dominee’ Krijn Strijd (1909-1983) over de koppeling tussen christendom, marxisme en pacifisme 1945-1976, scriptie VU Amsterdam, 2008.

 • Krijger, T.E.M., A Dutch City upon the Flemish Hill. Neo-Calvinistic Church Life in Dutch-speaking Belgium (1894-1978), scriptie RU Utrecht, 2010.

 • Kromdijk, Peter, “Woord en Geest” in crisistijd. Gereformeerd weekblad tussen vrede en oorlog 1938-1940, scriptie VU Amsterdam, 2009.

 • Kromdijk, Peter, Progressief, socialistisch of gewoon hardnekkig? De ontwikkeling van G.H. Slotemaker de Bruïne tot 1945, scriptie VU Amsterdam, 2012.
   
 • Mulder, Peter, Wij gaan op dezelfde weg Zuid-Afrika! Het apartheidsstandpunt van het Gereformeerd Politiek Verbond (1960-1990), scriptie RU Groningen, 2009.

 • Santen, C.P. van, C.Th. van Deventer contra A.W.F. Idenburg: Twistpunten over de Indische politiek 1901-1915, scriptie RU Leiden, 1991.

 • Slabbekoorn, Johanneke en Lennard Slabbekoorn, De waarheidsgetrouwheid van de boeken van L. Penning over de Boerenoorlogen, profielwerkstuk Calvijn College Goes, 2013.

 • Stoop, J.P., Kerk onder de Duitse bezetting. De gereformeerde kerk van Amsterdam in de jaren 1940-1945, Scriptie VU Amsterdam, 1995.

 • Swol, Els van, De moderne mens knielt niet meer, hij leest! K.H. Miskotte als cultuurbemiddelaar in Kortgene, scriptie Open Universiteit, 2014.

 • Thijs, B., De verhouding kerk – kultuur bij Prof. Dr. G. van der Leeuw, z.p., [ca. 1960].

 • Venema, A.P., Architectonische kritiek. Abraham Kuyper en het vraagstuk van de arbeid, scriptie, z.p., z.d.

 • Timmerman, B. De Hervormd Gereformeerde Staatspartij, z.p. 1968.

 • Veuger, Albert, Zij die de zee bevaren met schepen rijkbevracht. De deelname van protestantse binnenschippers aan het kerkelijk leven in de twintigste eeuw, scriptie VU Amsterdam, 2007.

 • Vries, H. de, Bijdrage tot de geschiedschrijving van het ondergrondse Trouw (januari 1943-mei 1945), scriptie VU Amsterdam, 1960.

 • Willems. W., Van bezuiniging naar bewapening. Een studie naar het omgaan van het Nederlandse defensiebeleid in de jaren dertig, scriptie RU Utrecht, 1997.

 • Zelm, Jappe van, ‘In broederlijke toegenegenheid’ De bestuurscrisis aan de Evangelische Hogeschool, Onderzoekspaper onderzoeksseminar Sociale bewegingen en politieke strijd vanaf 1800, paper RU Utrecht 2015.