Tijdschriften

Deze collectie van 'enkele tijdschriften' werd overgedragen aan de bibliotheek van de Vrije Universiteit.


Raadpleegbaar via de bibliotheekcatalogus

empty 

Klik hier voor de collectie enkele exemplaren en jubileumnummers

 

• Alliantieblad, Nederlandsche Afdeeling der Evangelische Alliantie, 1932-1937, 1939 (compl.?) Zie ook: Correspondentieblad van de Nederlandsche Afdeeling der Evangelische Alliantie
• Almanak van de Nationale Christen-Geheelonthouders-Vereeniging voor het jaar: 1910, 1921, 1924, 1927, 1930-1935, 1940-1941
• Ambt en Plicht, orgaan van het gereformeerd maatschappelijk verbond en het gereformeerd sociaal en economische verband, 1953-1983 (compl.)
• Ambtelijk Contact, maandblad ten dienste van ouderlingen en diakenen van de christelijke gereformeerde kerken in Nederland, 1962-1963, 1965-1970, 1972-1976, 1979-1996 (compl.: 1968, 1972-1974, 1981, 1983-1991, 1993-1995)
• Amen, tweemaandelijks tijdschrift (Stichting Verkondig het Woord), 1995-1998 (inc.)
• Amersfoortsche Kerkbode, Predikbeurtenblad voor de Protestantsche Gemeenten van Amersfoort, Austerlitz, Baarn enz., m.m.v. de predikanten der Hervormde Gemeente, uitgegeven ten voordeele van de Diaconie en het Predikantenweduwenfonds der Nederduitsch Hervormde gemeente te Amersfoort/orgaan van de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Amersfoort, 1936-1941 (inc.)
• Amersfoortse Kerkbode, wekelijks orgaan van de Gereformeerde Kerken van Amersfoort-Centrum, opgenomen in het Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel, Gelderland en Utrecht, zie: Gereformeerd Kerkblad voor Overijsel, Gelderland en Utrecht vanaf 1964/65
• Amersfoortsche Post, Amersfoortsche AR Persvereeniging, 1924-1925 (inc.)
• Amsterdams Kerkblad, orgaan van de gereformeerde kerken in Amsterdam (editie Z), 1953-1974 (compl.: 4e-5e, 9e-14e, 1970/71-1971/72), ook enkele nummers van edities C, O en W
• Antenne, Hervormde Gemeente te Amsterdam, Commissie Bepaalde Opdracht Pastoraat, 1981-1992 (compl.: 1982-1984, 1989)
• Anti-Christelijke Stromingen en Dwaalleringen, brochurereeks van 'Het Zoeklicht', 6 brochures (z.d.)
• Arabische Wereld Zending Nieuwsbrief, 1990-1991, 1993-1996 (compl.: 1994-1995)
• Zie ook: De Nederlandse Gedachten (1B-34) o.a. 1972, 1977
• Arend, jeugdblad met gezonde spanning en avontuur, 1963-1966 (inc.)
• ARPC Nieuws, contactorgaan van de AR Propaganda Commissie in Friesland, 1957-1959 (inc.)
• Band des Vredes, onafhankelijk maandschrift gewijd aan Bijbelstudie/Gemeenschapsbode voor Kinderen Gods/uitgave van vergadering van gelovigen met o.a. zendingsberichten van 'Filadelfia', 1945-1951, 1955-1962, 1980, 1996-1999 (inc.: 1956, 1980, 1996-1999)
• Banier, De, Algemeen Christelijk Orgaan voor Indonesië (waarin opgenomen: mededelingen van de Christelijk Staatkundige Partij) 1949-1952 (inc.)
• Banier, De, Christelijk (Algemeen) weekblad voor Nederlandsch-Indië/(tevens officieel orgaan van de NICRO en de CSP/en waarin opgenomen de mededeelingen der CSP/uitgave van de Nederlandsch Indische Christelijke Persorganisatie, NICPO), 1909-1922, 1934-1940 (compl.: 1909-1920, 1934-1935)
• Bayede, mededelingen over het zendingswerk van de (nederlands) gereformeerde kerk te (Bunschoten-Spakenburg en) Leerdam, zie: Zendingsblad, mededelingen over het zendingswerk van de gereformeerde kerk te Leerdam
• Begijnhofkapel, maandblad van de gereformeerde kerk van Haarlem in Hersteld Verband, zie: Maandblad, Gereformeerde kerk in HV Haarlem
• Beginsel en Bedrijf, orgaan van de Nederlandsche Christelijke Beambtenbond/organisatie voor het administratieve, technische, commercïele, chemische, leidinggevende en toezichthoudende personeel/orgaan van de Christelijke Bedrijfsbond voor Handel, het Bank- en Verzekeringswezen, de Administratieve Kantoren en de Vrije Beroepen HBV 1952-1974, 1976-1979 (inc.: 1978)
• Bergopwaarts, weekblad voor Christendom en Cultuur, 1917-1924 (compl.: 2e jrg)
• Bericht uit de Zending, Classicale Zendingscommissie der Ned. Hervormde Kerk Classis Dokkum, 1988-1991 (inc.: 1991)
• Berichten der vereeniging tot uitbreiding van het evangelie in Egypte, 1911, 1913, 1941-1942, 1946, 1950 (inc.)
• Berichten en Bijdragen, uitgegeven vanwege de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, 1926, 1931-1942, 1946, 1960, 1965
• Berichten over de bijbelverspreiding, Nederlandsche Bijbelgenootschap, 1895-1912 (N.R. nrs 1-25)
• Bezinning, orgaan van de Commissie voor de Vredesactie in het NJV, 1930-1931 (compl.)
• Bibliotheek voor bijbelsche opvoedkunde, 1917-1918, 1923, 1925-1935, 1939-1941, 1943 (compl.?: 1918, 1923, 1925-1931)
• Bijbels Denken, een blad ten dienste van bijbelstudie en evangelisatie/het bestuderen van de Bijbel, 1994 (proefnrs A-B), 1995- 2000 (compl.)
• Bijbels Denken, studieblad ten dienste van het Bijbelonderricht/ter begeleiding bij het lezen van de Heilige Schrift, zie: Lamp-Licht
• Bijblad bij de Jongelingsbode gewijd aan de beoefening der letterkunde, orgaan der Commissie voor Letterkunde, zie: Maandblad gewijd aan de beoefening der letterkunde
• Binding, (Leden)contactblad der CHU, 1955-1968 (inc.: 2e, 4e, 10e jrg)
• Blauwe Kruis, Het, maandblad voor christelijke drankbestrijding, 1963-1979, (inc.: 1969)
• Blijde Boodschap, De, uitgave van J.N. Voorhoeve, 1916-1917, 1922-1926 (compl.: 1917, 1923)
• Blijde Boodschap (voor Nederland), 1895, 1900, 1902-1905, 1925, 1931, 1937-1938, 1945-1946 (compl.: 1905)
• Blijvende Woord, Het, Prekenserie (redactie: Ds. G. Janssen en Ds. Z.G. Van Oene), 1e-14e, 17e-23e jrg (1973-1995) (compl.: 17e-20e jrg)
• Bloesem, orgaan voor gereformeerde meisjesclubs in Nederland, 1949-1956 (compl.: 28e, 30e-32e jrg)
• Bloesem, weekblad/clubblad voor jongens en meisjes, uitgave van Jachin ten dienste van het Gereformeerd Jeugdclubwerk, 1947-1972 (inc.: 1950, 1953, 1971)
• Bode der Heldring-gestichten, De, 1916-1920, 1930, 1933-1934, 1937 (compl.: 34e-36e jrg)
• Bode des Heils in Christus/Bode van het Heil in Christus, 1880, 1883-1886, 1889-1890, 1892-1903, 1906-1934, 1936-1941, 1945-1947, 1966, 1969, 1971-1976, 1979-1996 (inc.: 1924, 1945) Register op 1858-1929
• Boekenkeur, maandblad uitgegeven door de Lectuur-commissie van den Nederlandsche Bond van Jongelings-Vereenigingen op GG en den Bond van Meisjesvereenigingen op GG in Nederland, 1925-1932 (inc.: 6e jrg)
• Bonisa Zending, 1983-1987, 1989 (inc.: 1983, 1989)
• Boodschapper, De, weekblad/maandblad in dienst van de Heer Jezus (orgaan van de Zevendedag-Baptisten-Gemeente in Nederland), 1877, 1894, 1901-1904, 1909, 1930-1932, 1936 (compl.: 1930-1931)
• Brandende kaarsen, nrs: 1-2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 23-28, 31, 33-34, 36-38, 40, 42-45, 47, 50-51, 54-55, 57-58, 66, 78, 80, 82, 84, 89, 93-94, 101 (z.j.)
• Braziliaanse Berichten, Stichting Evangelische Zending Brazilië, [1979, 1981-1982, 1986] (inc.)
• Brochurereeks: Woord en Wereld, uitgave van het Comité tot verspreiding van goedkope gereformeerde lectuur, nrs: 1-4, 6-8, 10-13 (z.d.)
• Broederschap van Diakonen, maandbrieven, 1948-1957 (compl.:1951, 1954-1955, 1957)
• Brulboei, De, orgaan van het CJMV/CJV Immanuël te Voorburg, zie: CJMV Geluiden
• Bulletin voor Gemeenteleden, Raad van toezicht en advies theologische studie-begeleiding, 1967-1991, 2000
• Bulletin, Theologische Studie Begeleiding, zie: Bulletin voor Gemeenteleden
• Buurman, De, geillustreerd weekblad voor stad en land, 1897 (compl.)
• Calvinistisch Jongelingsblad, orgaan van de Nederlandsche Bond van (vrijgemaakte) Jongelingsverenigingen op GG/van Gereformeerde Jongelings/Jeugdverenigingen, 1946-1990 (inc.: 45e jrg)
• Calvinistisch Jongerenblad, zie: Calvinistisch jongelingsblad
• CEFA contact, kwartaalblad van de christelijke filmactie te Hilversum, 1964-1965, 1967
• Cefa-contact, landelijk bestuur van de christelijke filmactie, nrs: 1-2, 4-18 (1951-1957)
• CEFA Filmgids, maandblad van de Christelijke Filmactie, 1963/64 (compl.)
• CFA contact, zie: Cefa-contact
• Christelijk Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs, orgaan der Vereeniging van Leraren bij het christelijk middelbaar onderwijs, tevens orgaan der Vereeniging van Docenten bij het CGO/orgaan der Vereeniging van Leraren bij het christelijk voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs, zie: Christelijk Middelbaar Onderwijs
• Christelijk Historisch Weekblad voor Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Overijsel en Limburg, 1940 (inc.)
• Christelijk historische Nederlander, De, weekblad/contactblad voor de Christelijk Historische Unie, 1946-1950, 1952-1955, 1957-1965 (compl.: 15e-19e jrg)
• Christelijk Instituut voor Zelfontwikkeling: cursus in de beginselen van de leer der persoonlijkheid (compl.), cursus geconcentreerd arbeiden (compl.), cursus lessen in vrijmoedig voor de vuist spreken en logisch denken (compl.), z.j.
• Christelijk Lyceum Bandoeng, mededelingen, 1937-1938 (compl.: 1937/38)
• Christelijk Middelbaar Onderwijs, orgaan der Vereeniging van Leeraren bij het christelijk middelbaar onderwijs, 1920-1942, 1945-1968 (compl.)
• Christelijk militair blad, maandblad/orgaan van de nationale christen officieren vereeniging, 1936, 1939-1940, 1946-1953 (compl.: 40e jrg, 1946-1947, 1949, 1952)
• Christelijk tijdschrift voor radio, officieel orgaan van de NCRV, zie: NCRV gids
• Christelijk Volksblad, evangeliebode voor Noord- en Zuid-Nederland/Nederland en Vlaamsch-België, 1891, 1902, 1906, 1911, 1914-1915 (inc.)
• Christelijke brochurenreeks Ons Arsenaal, Serie 1-5, 9 (z.d., 3e serie: 1921) (inc.)
• Christelijke Familiekring, De, maandblad/tijdschrift voor zondag(s)school en huisgezin, Nederlandsche Zondag(s)school-Vereeniging, 1895, 1904, 1906, 1910-1912, 1915 (compl.: 1910-1911)
• Christelijke Handelsreiziger, De, orgaan voor de nationale vakgroep van handelsreizigers en -agenten in de Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden, 1923-1938 (inc.: 2e, 4e-5e jrg)
• Christelijke kleuterschool, De, orgaan van de Vereniging van onderwijzeressen bij het christelijk kleuteronderwijs in Nederland, 1953-1954 (inc.)
• Christelijke Middenstander, De, officieel orgaan van de Vereeniging van den Christelijken Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand/Christelijke Middenstandsbond in Nederland, 1927, 1936-1941 (compl.: 1938-1940)
• Christelijke Politieambtenaar, De, uitgave van de Bond van christelijke politieambtenaren in Nederland, 1922-1934, 1937-1941, 1945-1953, 1955, 1961-1962, 1968, 1975-1976 (inc.: 4e, 20e-22e, 30e, 43e, 49e-50e jrg; geen 6e jrg)
• Christen, De, orgaan der Unie van Baptisten-Gemeenten in Nederland/weekblad tot verbreiding van de beginselen van Nieuw-Testamentisch Christendom, 1926, 1954 (inc.)
• Christen-Democraat, De, orgaan van de Christelijk-Democratische Unie, 1937-1941 (compl.: 13e jrg) (D:45) Zie ook: De Strijder
• Christen-Demokraat, De, weekblad voor Nederland, 1902-1903, 1905-1906, 1908-1910 (compl.: 4e, 7e jrg)
• Christen-Onthouder, De, orgaan van Enkrateia, Bond van Protestants-Christelijke Drankbestrijdersvereeniging, 1941-1943 (compl.)
• Christen-Patroon, De, Sociaal-Economisch maandblad der christelijke werkgevers-vereeniging in Nederland, Boaznummer (1918), 1919-1924 (compl.)
• Christendom en Maatschappij, brochurereeks van het CNV, brochures uit: 1948-1958  Zie ook de VU-bibliotheek
• Christendom en Maatschappij, red.: Dr. H. Visscher en Mr. P.A. Diepenhorst enz., II: 1, IV: 3-4, 10, V: 7, X: 2, 7-8 (1909, 1911-1913, 1918-1919)
• Christen Unie Nieuwsbrief Zeeland, (1e-4e jrg.), 2001-2004 (incompl.)
• Christenvrouw, De, orgaan/maandblad van de Nederlandsche Christen-Vrouwenbond, 1922-1927, 1930, 1932-1933, 1952, 1956, 1958-1978 (compl.: 1926-1927, 1932-1933, 1959-1978) (111-114) Zie verder: Informatie
• CJMV Geluiden, Immanuël te Voorburg, 1952-1961 (inc.: 1953?, 1955, 1961)
• Clubprogramma voor 12-16 jarigen, Het, uitgave van CJMV, 1953-1956 (compl.)
• Colloquium, maandblad/orgaan der Societas Studiosorum Reformatorum Lugdunensis, 1947-1949 (inc.)
• Contact, Berichten van de Nederlandse Bond 'Maarten Luther', 1952-1971 (compl.?)
• Contact, 14 daags gemeenteblad van Kerk en Wereld (voor Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant en Limburg), 1955-1959 (compl.: 1955, 1957)
• Contact, kerkblad voor de gereformeerde kerken (Djakarta), 1951-1955 (compl.: 1952)
• Contact, mededelingenblad uitgaande van de Christelijk Historische Jongerengroep 'Bolsward e.o.'/ring Bolsward, Sneek en Franeker, 1949-1950, 1953, 1956-1964 (compl.: 1957, 1960, 1961)
• Contact met de Radiogemeente, stichting 'een woord voor de wereld', 1969 (1 exempl.)
• Contact, orgaan van de Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen, 1971-1973, 1985-1994 (inc.: 1971-1973, 1985, 1991)
• Contact, wijkblad voor wijk 1 der Nederduitsche Hervormde Gemeente Amsterdam/Willem de Zwijgerkerk-gemeente A der hervormde gemeente Amsterdam, 1948-1965 (inc.: 1965)
• Contact, Willem de Zwijgerkerk, 1976-1988 (compl.: 1978-1979, 1981, 1983-1987)
• Contactblad Christelijk Onderwijs, 1950-1952 (inc.)
• Contactblad kinderhuis Brazilië ‘Lar da Infancia’, 1981-1989, 1993-2002
• Contactblad van het Interkerkelijk Comité Tweezijdige Ontwapening, 1999-2001 (compl)
• Contactbrief voor het kleuteronderwijs (Christelijk Paedagogisch Studiecentrum), nrs 1-8, 10, 12-14, 16, 23-24, 26
• Contactbrief voor Kerkenverzamelaars, 2002-…. (inc.: 2002-2003)
• Contactorgaan, dr. W. Aalders, 1965-1972 (compl.: 1967-1969, 1972)
• Contouren, uitgave van CJV, 1957-1958 (compl.)
• CORNU, officieel orgaan van het Corpus Studiosorum in Academia Campensi 'Fides Quadrat Intellectum', 1951-1955 (compl.)
• Correspondentie-bladen ter bespreking van politiek en sociale vragen bij het licht van God's Woord (redactie: P.M.J. Mekkes en J.G. de Wit), nrs 1-6, 8-28 (1945-1949)
• Correspondentieblad De Christelijke Onderwijzer, orgaan van de protestants christelijke onderwijzersvereniging, 1955-1965, 1967-1968 (compl.: 1955, 1962-1965)
• Correspondentieblad ten behoeve der Christelijke Jongelings-Vereenigingen, orgaan van het Friesch Jongelingsverbond, 1885-1897 (compl.)
• Correspondentieblad van de Nederlandsche afdeeling der Evangelische Alliantie, nrs 13-16 (1928-1931) Zie verder: Alliantieblad
• Correspondentieblad voor het christelijk buitengewoon onderwijs, 1945-1947 (compl.: 9e jrg)
• Criterium, onderwijskontaktblad op GG, 1982, 1984, 1989, 1992-1997 (inc.)
• Cursus tot ontwikkeling van het gereformeerd kerkelijk denken o.l.v. dr. R. Schippers, lessen: 1-12, I-VI (compl.) (z.d.)
• CVO, vereniging voor christelijk volksonderwijs, jan-febr. 1968 (compl.)
• CVP'er, De, mededelingenblad/orgaan van de Christelijke Volkspartij, 1952-1953, 1956, 1959 (inc.)
• Daghet, 't/Het, orgaan van de Christelijke Kweekelingen/Studerenden-Geheel-Onthouders-Bond, 1924, 1930-1933 (inc.)
• Daniël, jongerenblad van de Gereformeerde Gemeenten, 2004 (inc.)
• Delta-Kontakt, orgaan van de Classis Middelburg der Christelijke Gereformeerde Kerken, 1986-1989, 1994 (inc.)
• Denk aan Genk. Vrienden gevraagd voor de School met de Bijbel te Genk (Belgisch Limburg), 1982, 1995-…. (compl.: 1997-1998, 2000-2001, 2003-2004)
• Dia, Stichting maandblad DIA Christelijke Gereformeerde Kerken, 1973-1984 (inc.: 1e, 5e, 7e jrg)
• Dienen, Nieuwsblad BMZG-Interserve/ Stichting Interserve-Nederland, zie: Nieuwsbrief BMZG
• Dienst, maandblad voor ouderlingen en diakenen van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland/uitgave van het Comité van de centrale diakonale conferentie van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)/van de stichting ten dienste van ouderlingen en diakenen, 1947-2001 (inc.: 12e, 16e-17e, 19e, 44e-49e jrg) (576-578) Register op 36e-45e jrg
• Documentatiedienst Centraal Comité van AR kiesverenigingen/ten behoeve van de ARP samengesteld met medewerking van de Doctor Abraham Kuyperstichting, 1955-1970 (compl.)
• Doopsgezind Maandblad voor Uit- en Inwendige Zending, 1914-1917 (compl.)
• Doorbraak, orgaan van de Protestants-Christelijke Werkgemeenschap in de PvdA, 1948-1955, 1958-1966 (compl.: 1e, 5e, 6e, 11e, 16e, 18e jrg) (65-66) Zie verder: WPC in de tussentijd
• Dordsche Stemmen, tijdschrift ter bevordering van Evangelieleer en geloofsleven, tot bestrijding van Afgoderij, ongeloof en bijgeloof, 1853-1854 (inc.)
• Drietakt, uitgave met programma-suggesties voor de leiding van clubwerk met 6 à 8 tot 12 à 16 jarigen (gereformeerd jeugdwerk), 1973-1981 (compl.)
• DRS, de reformatorische school, 1986-1988, 1990, 1993 (inc.)
• Duikelaartje, 'T, orgaan/maandblad van de CJMV ziekendienst/maandblad voor jonge zieken, uitgave van het CJV, 1945-1948, 1950, 1967-1969
• E 12-15, programma voor clubs van het CJV met leden van 12-15 jaar, 1962-1968 (compl.: 1e-6e jrg)
• Eben-Haëzer Zending, maanblad van de Stichting Eben-Haëzer Zending, zie: Rhodesia Zending
• Ec-clesia, contactorgaan dr. W. Aalders, zie: Contactorgaan, dr. W. Aalders
• Ecclesia van het Kerkblaadje, orgaan van de stichting vrienden van Dr. H.F. Kohlbrugge, zie: Kerkblaadje
• Echo (wallon), L', Mensuel des Eglises aux Pays Bas, zie: Echo des Eglises Wallonnes
• Echo des Eglises (Reformees) Wallonnes, (L'), Bulletin de liason des Eglises Réformees des Pays Bas, 1951, 1965-1984, 1986-1995 (compl.: 1967-1968, 1970, 1973, 1975-1983, 1988, 1991-1993, 1995)
• Echo, Hervormd blad, Echo te Amersfoort/Hervormde Bond voor Inwendige Zending (IZB) en Deputaten Evangelisatie der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, 1958, 1961, 1967, 1970, 1980-1993, z.d. (inc.)
• 'Een voor Een', getuigenis van verhoorde Gebeden en mededeelingen omtrent het Werk, waartoe ieder Christen geroepen is, 1905-1925 (inc.: 1909, 1924)
• Eerbeeks Kerkklok (ds. Touw), 1934-1940 (inc.)
• Eeuwige Evangelie, Het, christelijk maandschrift (redactie: J. Cramer en G.H. Lamers), 1871-1873, 1877-1883 (compl.)
• Eeuwigheidslicht, prekenserie (redactie: P.J. Molenaar), nrs 1-12 (1919-1920)
• Eglise Wallonne, L', Journal evangelique wallon des Pays-Bas, 1931-1937 (inc)
• EH info (EH courant, EH Nieuwsbrief, EH informatief), Stichting Evangelische Hogeschool, 1977-1978, 1981-1983, 1985-1991, 1996 (inc.)
• EH informeel, zie: EH info
• Eilanden-Nieuws, christelijk weekblad op GG/weekblad voor de Zuid-Hollandsche- en Zeeuwsche Eilanden, 1933, 1936, 1945 (6 exempl.)
• Elders, een kroniek van zaken buiten de grenzen/maandblad (periodiek) over emigratie, 1970-1971, 1973-1987, 1990 ((compl.: 1970, 1975-1984)
• Elisabeth-Bode, (De), maandblad/(christelijk) weekblad (voor het christelijke gezin)/blad voor het leven, 1930, 1941, 1951, 1955, 1963-1965, 1971, 1974, 1976, 1978, 1980-1991, 1993-1998, 2001-2004 (compl.: 1964, 2002-2003)
• Emigratie Kroniek, 1958-1961 (compl.)
• Emigratiekoerier, officieel orgaan van de Christelijke Emigratie Centrale, 1956-1974 (inc.: 1972-1974) (198-200) Zie ook: Medede(e)lingen(blad) van de Christelijke Emigratie Centrale
• Enkrateia, christelijk maandschrift/tijdschrift voor geheelonthouders, orgaan van Enkrateia, bond van protestantsch-christelijke drankbestrijdersvereenigingen, 1909-1910, 1918, 1920-1922, 1928-1941 (inc.: 1909, 1922, 1929, 1940) Zie ook: Mededelingenblad
• Enschedese Kerkbode, wekelijks orgaan van de Gereformeerde Kerken van Enschede Noord en Enschede Zuid opgenomen in het Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel en Gelderland, 14e jrg (1961/62) e.v., zie: Gereformeerd Kerkblad voor Overijsel en Gelderland
• EPV-info(rmatie), partijorgaan van de Evangelische Progressieve Volkspartij, 1978-1980 (compl.)
• Eskol, gratis bijvoegsel van de Bibliotheek 'Overjarig Koren', nrs 2-85, 89-114, 116-124 (1924-1934)
• Evan, gospelblad, Evangelieprediking Lucas en Jenny Goeree, 1985-1988, 1990, 1992 (compl.)
• Evangelie & Politiek, kwartaalblad voor Evangelisch-Radikale Politiek, 1990-1991 (compl.)
• Evangelie en Volk, Orde van Getuigen van Christus, 1940-1941 (inc.)
• Evangelisch Luthers Weekblad, synode der Evangelisch-Lutherse Kerk, 1949-1951, (compl.: 1950)
• Evangelisch Penning-Magazijn, maandschrift tot verspreiding van evangelisch licht en aankweeking van evangelischen zin onder alle standen, 1859 (compl.)
• Evangelisch Zondagsblad, 1890, 1894, 1896, 1907, 1936, 1940 (7 exempl.)
• Evangelische Schatkamer, De, 1859 (inc.)
• Evangelist, De, uitgave van de Bijbellandzending, nrs 1-10, 10a-25, 25-34, 36-37, 39-42, 51 (1972-1985)
• Evangelist, De, uitgever: S. Bromet, Amsterdam, 1878-1879 (inc.)
• Even Bijpraten, contactorgaan Stichting Elisabethbode, 1975, 1978, 1986-1987, 1990, 1993-1996 (compl.: 1994)
• EVP-Info, zie: EVP-Informatie
• Ex Tenebris, maandelijkse contactbrief van het Studentencorps Fides Quaerit Intellectum, Kampen, 1943-1945
• Excelsior, geillustreerd tijdschrift voor Neerlands Jongelingschap en Volk/voor het Nederlandsche Volk, 1891, 1893-1894, 1896 (inc.)
• Fakkel, De, orgaan van de Hervormde Vrouwengroep CJVF/maandblad van de HVG (Hervormde Vrouwengroep), 1951, 1954, 1959, 1961, 1967, 1969, 2000-2001 (inc.)
• Fax, het blad van en voor Gereformeerde Studenten, 'Fides Quaerit Intellectum', 1946-1948 (compl.: 1e-2e jrg)
• Fax, orgaan van het studentencorps 'Fides Quaerit Intellectum' en zijn reunistenorganisatie, 1936-1938 (inc.)
• FAX, orgaan van de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Groningen, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam en van het Studentencorps aan de Theologische Hogeschool 'Fides Quadrat Intellectum', 1957-1959 (compl.)
• Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes, 1941-1942
• Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes, afdeling Amsterdam, 1941-1942
• Federatiecontact, orgaan van de CJVF, 1962-1972 (compl.: 1966-1969)
• Felire (Spanje) Nieuws, zie Spanje Nieuws
• Film, maandblad van de Christelijke Filmactie Rotterdam/in Nederland, 1953-1955 (compl.: 1e jrg)
• Filmgids, orgaan van de Christelijke Film Actie in Nederland, 1958-1963 (compl.: 1e-2e, 4e? jrg) Zie verder: CEFA filmgids en CEFA contact, kwartaalblad
• Financieel Verslag Stichting Reformatorische Hulpaktie Woord en Daad, 1979-1989, 1991-1992
• Flambouw, De, maandblad ter verdieping, verbreiding en verdediging der christelijke levens- en wereldbeschouwing (Gods-, wereld- en levensbeschouwing), college (vereeniging) van godsdienstonderwijzers bij de Nederlandsche Hervormde Kerk (te Amsterdam), 1932-1941 (compl.?)
• Forum, orgaan der Societas Studiosorum Reformatorum afdeling Delft, 1946-1952, 1963 (inc.: 18e jrg)
• Friesch Kerkblad, orgaan voor de officieele berichten der Gereformeerde Kerken in Friesland, 1917, 1933, 1937, 1939-1940 (z. inc.)
• Fries(ch)e Kerkbode, weekblad uitgaande van de particuliere synodes van Friesland-Noord en -Zuid, orgaan van de Gereformeerde Kerken in Friesland, 1949, 1961, 1964, 1966-1967 (inc.)
• Gecombineerd Orgaan van den bond van Gereformeerde Mannenvereenigingen en van de bond van Gereformeerde Vrouwenvereenigingen, Gereformeerd Mannenblad/De Gereformeerde Vrouw, apr.-aug. 1942
• Geïllustreerd Christelijk Vijf-Cents-Blad, Joh. de Liefde, Utrecht, 1907, 1913, 1914 (compl.: 1907 en 1913)
• Geïllustreerd Christelijk Weekblad, Joh. de Liefde, 1920, 1927-1929 (compl.: 26e jrg)
• Geïllustreerd Volksblad voor Nederland, 1903 (inc.)
• Geïllustreerd Zondagsblad van De Amsterdammer, christelijk (volks)dagblad, 29 jan 1916, apr. 1919-mrt 1921
• Gekrookte riet, Het, Kerkblad tot opwekking, verbreding en verdieping van het bevindelijk-geestelijk leven naar Schrift en Belijdenis binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, 1986-1988, 1996-2000 (compl.: 16e-19e jrg)
• Geladen Schip, Het, Hervormde Jeugdraad, 1946-1950, (compl.: 1947)
• Geldersche Kerkbode, weekblad van de Gereformeerde Kerken in Gelderland/orgaan voor de classis Arnhem der Gereformeerde Kerken, 1895, 1916, 1931, 1934, 1938 (z. inc.)
• Geloof en Leven, bijdragen tot bevordering van godsdienstige volksontwikkeling, 1890 (inc.)
• Geloof en Vrijheid, orgaan van de christelijke mannenvereeniging 'Gij zijt allen broeders'/officieel orgaan van het landelijk werkcomité Dr. O. Schabert', 1928-1941 (compl.: 1928-1929, 1935-1936?, 1937, 1939)
• Geloof en Wetenschap, orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland, 1907-1922, 1930, 1935, 1939, 1946-1947, 1949-1971 (inc.: 1913/14, 1919, 1922, 1930, 1935, 1939, 1946-1947, 1951)
• Gemeenschapsbode voor de Kinderen Gods, 1928, 1934-1937, 1952 (compl.: 14e-16e jrg)
• Gemeente en Zending, zendingsblad van de Unie van Baptisten Gemeenten, 1980-1991 (compl.)
• Gemeenteblad Evangelisch Luthersche Gemeente Amsterdam, 1938, 1940 (3 exempl.)
• Genade en Vrede (redactie: R. Beintema, Rotterdam), 1958-1961, 1963-1965 (inc.)
• Gereformeerd Den Haag, Stichting Haags Gereformeerd Kerkblad, 1966-1970 (compl.: 1e-3e jrg)
• Gereformeerd Jeugdleven, orgaan voor de Gereformeerde Jeugd, 1945-1946 (nrs 1-20)
• Gereformeerd Kerkblad, orgaan der gereformeerde kerk van Haarlem (onderh. art. 31 KO), 1946-1947 (compl.: 1947)
• Gereformeerd Kerkblad voor Drente en Overijs(s)el, 1932-1933, 1936, 1957, 1962-1966, 1974-1975, 1979 (compl.: 1964-1965)
• Gereformeerd Kerkblad voor Overijsel en Gelderland/Overijssel, Gelderland en Utrecht (en Noord-Holland), 1949-1950, 1952-1953, 1955-1988, 1991, 1994-1997 (geen 24e jrg, compl.: 29e-38e jrg)
• Gereformeerd Kerkblad, wekelijks orgaan ten dienste van gereformeerde kerken in Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Holland (en Flevoland), zie: Gereformeerd kerkblad voor Overijsel en Gelderland
• Gereformeerd Knapen- en Meisjesblad, orgaan der gereformeerde knapen- en meisjesvereenigingen in Nederland, juli-aug. 1940
• Gereformeerd Knapenblad, orgaan voor knapenvergaderingen in Nederland, 1911-1929, 1930-1941, 1946-1947 (compl.: 1e-11e, 16e, 18e, 21e (inc.), 22e-24e, 27e-29e, 30e (inc.), 31e (inc.), 33e-34e jrg)
• Gereformeerd Mannenblad, orgaan van de bond van Gereformeerde Mannenvereenigingen in Nederland, 1932-1941, 1945, 1949-1958 (compl.: 11e-14e, 16e-18e, 24e, 26e-32e jrg) (D:25) Zie ook: Gecombineerd orgaan van de bond van Gereformeerde Mannenvereenigingen en van de bond van Gereformeerde Vrouwenvereenigingen, va Opdracht en Dienst
• Gereformeerd Schoolblad, orgaan van de Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en Leraren in Nederland/(maandblad) ten dienste van onderwijs en opvoeding uitgaande van de Vereniging van Gereformeerde (Vrijgemaakt) Onderwijzers en Leraren in Nederland, 1958-1965, 1968-1979 (inc.: 8e, 11e, 21e jrg)
• Gereformeerd Schoolblad, uitgave van de Werkgroep Gereformeerd Schoolblad, nrs 1-74 en 'De Heerlijkheid der Psalmen als Liederen des Verbonds', 1979-1997
• Gereformeerd Weekblad (Wat vergaet 't Woordt bestaet, komt Godts Ligt 't Duyster swigt), 1925-1929, 1934, 1936-1939, 1955, 1960, 1972 (compl.: 1938-1939)
• Gereformeerde Kerkbode, Contactorgaan van de kerken Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk, 1961-1965 (inc.)
• Gereformeerde Kerkbode, orgaan van de gereformeerde kerken der classis Gorinchem (Asperen, Giessendam etc.,), 1927, 1940, 1945-1946, 1948 (7 exempl.)
• Gereformeerde Kerkbode, officieel orgaan van de Gereformeerde Kerk van Delft, 1923, 1956, 1960, 1962-1964 (7 exempl.)
• Gereformeerde Kerkbode, orgaan van de Gereformeerde Kerken in het ressort van de Classis Gouda-Leiden-Woerden e.o., 1960, 1962 (inc.)
• Gereformeerde Kerkbode, orgaan van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam, 1898, 1915, 1934, 1941, 1946, 1949, 1951, 1954-1957, 1960-1961, 1970 (z. inc.)
• Gereformeerde Kerkbode voor de classes Dordrecht en Barendrecht, 1945-1946, 1950-1951, 1962 (z.inc.)
• Gereformeerde Kerkbode voor de Hoeksche Waard en IJselmonde, 1937-1938 (inc.)
• Gereformeerde Kerkbode voor Groningen, Friesland, Drent(h)e, waarin opgenomen de officiele mededelingen van de kerken in deze provincies, 1945-1947, 1949-1950, 1952, 1957-1958, 1960-1961, 1963-1964, 1966-1978, 1981-1982, 1988-1989 (inc.)
• Gereformeerde Kerkbode, waarin opgenomen de officiele mededeelingen van de Gereformeerde Kerken in het Noorden des Lands, zie: Gereformeerde Kerkbode voor Groningen, Friesland, Drent(h)e
• Gereformeerde Scheurkalender Honigdroppels, uitgave van J.J. Groen en Zoon, Leiden, 1984,
• Gereformeerde School, De, orgaan van de Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en Leraren en het landelijk verband van Gereformeerde Schoolverenigingen, 1952-1955 (compl.: 1e jrg)
• Gereformeerde Stemmen, tijdschrift ten dienste van de leden der Gereformeerde Kerken, 1980-1984 (compl.) Zie ook: Woord en Wetenschap
• Geschriften en Referaten, Vereeniging voor geestelijke gezondheid op GG, nrs: 6-7, 13-28, 32-36 (1937, 1939, 1947, 1949-1952, 1954-1955, 1957)
• Gesprek, Het, (wijkblad voor hervormde (?) kerken te Amsterdam), 1957-1958 (inc.)
• Getuige, De, maandblad/orgaan ter verspreiding van de Beginselen der Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie/strijd tegen de prostitutie, het Nieuw Malthusianisme, de Pornografie/tot bestrijding der zedeloosheid, 1907-1930 (inc.: 1930)
• Getuige, De, orgaan van de Nederlandsche Middernachtzending Vereeniging, vv Middernachtzendeling, 1932-1941 (compl.?)
• Gezinsgids, De, christelijk maandblad voor het gezin/christelijk geïllustreerd blad voor het gezin, 1957, 1966-1968, 1973-1975, 1977, 1979, 1981-1984, 1989, 1991-1992 (inc.) (171-172) Zie VU-bibliotheek voor 45e jrg e.v.
• Gids voor het gereformeerd kerkelijk leven in Nederlandsch West Indië, 1939, 1942-1943, 1945 (compl.: 7e jrg)
• Gids voor jeugdleiders van christelijke vakbonden, 1933-1940, I nr 1-VIII nr 3 (Ontbrekende nrs.: I, 5, 7 rn IV,1)
• GJO Leidersblad 8-12, zie: GJO Leidersblad voor het jeugdwerk van 8-12 jarigen
• GJO Leidersblad voor het jeugdwerk van 12-16 jarigen, Bond van Gereformeerde Jeugdorganisatie, 1957-1968 (compl.: 45e-46e jrg)
• GJO Leidersblad voor het jeugdwerk van 8-12 jarigen, Bond van Gereformeerde Jeugdorganisatie, 1957, 1959-1961, 1963-1967 (compl.: 1964, 1966)
• Goede Herder, (De), (redactie: G.J. Mensink e.a.) kinderblad voor België, Nederland, Suriname en Nederlandse Antillen/maandblad voor kinderen/evangelisch kinderblad voor Vlaanderen en Nederland, 1966-1968, 1972-1982, 1984-1985, 1988 (compl.: 1975-1976, 1980, 1982)
• Goede Tijding, De, 1933, 1940-1941, 1943-1946, 1954-1957, 1966-1967, 1972-1977 (inc.)
• Gouden kandelaar, De, christelijk tijdschrift voor het huisgezin, 1903-1904 (inc.)
• 's-Gravenhaagsche Kerkbode, (De), uitgegeven te voordeele van het Weduwenfonds der Hervormde Predikanten/Predikbeurtenblad/mededeelingenblad voor de Nederduitsche Hervormde en andere protestantsche gemeenten te 's-Gravenhage en omliggende plaatsen/weekblad van de Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage, 1908-1918, 1920-1921, 1925-1946, 1954-1956, 1958, 1960 (compl.: 23e, 25e, 30-32e, 35e, 40-58e, 60e, 69e-70e jrg)
• Greep naar hen die zoeken, De, orgaan van de samenwerkende Haarlemsche Christelijke Jongemannenvereenigingen, 1927-1929 (compl.: 1e jrg)
• Grenswachter, De, Algemeene Protestanten-Vereeniging, 1898-1899, 1910-1911 (inc.)
• Groei. Orgaan van de gereformeerde jeugdcentrale voor Haarlem en omstreken: okt. 1932(5, nr. 1), jan. 1933-okt. 1935 (5, nr. 4-8, nr. 1)
• Groene boekjes, De, Vereeniging Christelijke Bibliotheek, 1912 (5 expl.), 1913 (4 expl.)
• Groninger Kerkbode, orgaan voor de Gereformeerde Kerken in de Stad en provincie Groningen, Christelijk Zondagsblad voor het Huisgezin, 1901, 1910, 1915, 1934, 1937, 1951 (z.inc.)
• Groningsch Kerkblad, officieel (wekelijks) orgaan der Gereformeerde Kerk van Groningen (waarin opgenomen de officieele mededeelingen van de gereformeerde kerk te Helpman/der 3 gereformeerde kerken van Groningen)/ten dienste van de gereformeerde kerk Groningen-Noord, 1945-1954, 1963, 1968 (inc.) (D:26) Zie ook: Mededeelingen van de Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Groningen
• Groningsch Kerkblad, weekblad der gereformeerde kerk van Groningen, 1936-1940, (compl.) (D:26)
• Haags Kerkblad, orgaan ten dienste van de Christelijke Gereformeerde Kerken der Classis 's-Gravenhage, 1980, 1983-1994 (inc.)
• Haagsche-Middenstander, officieel orgaan der Christelijke Middenstandsvereeniging 's Gravenhage en Omstreken, 1922-1924 (inc.)
• Hamer, De, kaderorgaan van de Nederlandse Bond van Jongelingsverenigingen op GG, 1957-1960 (inc.: 1e jrg)
• Hand aan Hand, jeugdblad uitgegeven door de Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes/maandblad van de jeugdgroep van Christelijke Jonge Vrouwen en Meisjesvereenigingen (Meisjesverbond) aangesloten bij de Federatie van en voor Vrouwen en Meisjes (Christelijke Jonge Vrouwen Federatie)/maandblad voor meisjesleden van het CJV, 1931-1941, 1945-1964 (compl.)
• Handboekje Gereformeerde Kerk van Amsterdam, zie: Jaarboekje Gereformeerde Kerk van Amsterdam
• Handenarbeid, CJV, 1e-8e jrg (z.d.) (inc.: 8e jrg)
• Handboekje ten dienste van de gereformeerde kerk van Amsterdam-Noord-Buiksloot, 1937
• Harp, De, maandblad ter bevordering van de Toonkunst onder Christenen in Nederland/Christelijk Muziektijdschrift, 1906-1941 (compl.)
• Heden ten dage, cultureel reformatorisch weekblad, 1948-1949 (inc.)
• Heilsbanier, De, orgaan van het Nederlandsch Leger des Heils, nr 6 (1924), nr 21, nr 68 (1940?), nr 71, 28e jrg nr 8, 30e jrg nr 12, 33e jrg nr 11 (inc.)
• Herdersfluit, De, maandelijks instructieblad van de gereformeerde zondagsschoolvereniging Jachin, 1963-1976, 1980 (inc.: 4e jrg, 1969-1970, 1973, 1980)
• Herleving, 14-daags blad ter verspreiding der christelijke beginselen, 1934-1941 (compl.: 6e-10e jrg)
• Hernhutter, De, contactorgaan van de evangelische broedergemeente in Nederland, 1971-1977, 1979-1980, 1982-1983 (compl.: 1979-1980, 1982)
• Hervormd Amsterdam, 14 daags orgaan/weekblad der Amsterdamsche Vereeniging van Hervormden, 1933-1937, 1940, 1961 (inc.)
• Hervormd Den Haag, weekblad van de hervormde gemeente te 's-Gravenhage, waarin opgenomen weekblad 'Hervormd Nederland', 1961-1962, 1964 (7 exempl.)
• Hervormd Evangelisatieblad, orgaan voor inwendige zending, Hervormde Bond voor inwendige zending op GG in Nederland), 1949-1968 (inc.: 1950-1952, 1959) Zie ook: Tijding, Hervormd Evangelisatieblad.
• Hervormd Gooi, weekblad voor de (Nederlands) Hervormde Gemeenten Hilversum, Laren en Blaricum, 1949-1950, 1953 (inc.)
• Hervormd Haarlem, 14 daags kerkblad voor de Hervormde Gemeenten Haarlem en Haarlem-Schoten, 1973-1976, 1979 (inc.)
• Hervormd Kerkblad voor Haarlem, Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout, 1954-1955 (2 exempl.)
• Hervormd Kerkblad voor Haarlem en Omstreken, 1945-1950 (compl.: 1e-2e jrg)
• Hervormd Kerkblad voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal-Overveen-Aerdenhout, 1950-1951 (inc.)
• Hervormd Kerkblad voor het eiland Schouwen-Duiveland, 1951, 1953-1965 (compl.: 1961) (484-485) Zie ook: Zierikzeesche Kerkbode
• Hervormd Nederland, orgaan dat de belangen der Nederlandsche Hervormde Kerk wil dienen, tevens orgaan der Vereeniging van Ouderlingen der N.H. Kerk, 1937, 1940, 1943-1946 (7 exempl.)
• Hervormd Utrecht, weekblad der Nederlandsche Hervormde Gemeente, 1945-1951, 1988 (inc.)
• Hervormd Zwolle, orgaan/weekblad van de (Nederlandse) Hervormde Gemeente, 1946-1969 (inc.: 12e, 21e, 24e jrg)
• Hervormde Vaan, De, orgaan van de bond van Nederlandsche Hervormde Mannenverenigingen op GG, 1947-1951, 1955-1956, 1965 (inc.: 1955-1956, 1965)
• Hervormde Zending in ..., De, jaarverslagen, zie: Jaarverslag van de hervormde zending
• HGJB-Serie Kadervorming, 1984-1988 (nrs: 1-8) (compl.)
• Hij is onze Vrede, mededeelingen uit de Luthersche Diakonessen Inrichting, 1915-1917, 1919-1920 (compl.: 1915, 1920)
• Hoenderloo, maandblad van de stichting het doorgangshuis/Hoenderloo (aangesloten bij de bond van christelijke philanthropische inrichtingen in Nederland), 1914-1920, 1938, 1940, 1942, 1959 (inc.: 1938, 1942, 1959)
• Hoogeland, Het, orgaan der 'Vereeniging tot christelijke verpleging van bedelaars en landloopers', 1897, 1902-1905 (compl.: 1903-1904?)
• Hoop der Toekomst, De, 1903 (compl.)
• Horizon, Samen op Weg voor Amsterdam en Amstelveen (kerkelijk informatieblad) 1995-1997 (inc.)
• Horst-Nieuws, mededeelingen van de Horst-gemeenschap, 1946-1947 (inc.)
• Horst-Nieuws, maandblad voor alle medewerkers onder buitenkerkelijken, zowel ambtsdragers als gemeenteleden, 1947-1948
• Hospitaalkerkschip ‘De Hoop’, mededelingen, (jaar)verslag, 1948, 1955, 1958-1959, 1968, 1971
• Hugenootsche Kruis, Het, Marnix-Stichting, 4e serie (1941?) (compl.)
• Huiskamer, De, christelijke zondagslectuur voor Neêrlands Volk, 1886 (inc.)
• Huisvriend, De, vereeniging voor bijbelverspreiding, 1925-1927 (inc.)
• HVD Bulletin, gemeentebeweging Hervormde Vrouwendienst, 1967-1968 (inc.: 1967)
• ICS Contactorgaan, Internationaal Christelijk Studiecentrum, 1978-1980, 1982, 1985-1986 (inc.)
• ICTO-Info(rmatie), Interkerkelijk Comité tweezijdige ontwapening, 1981-1998 (compl.: 1983, 1987, 1990-1998)
• Iedere dag voor Wycliffe bidden, maandelijkse uitgave van Wycliffe Bijbelvertalers, 1982 (inc.)
• In de Rechte Straat, contactorgaan van de beweging van ex-rooms kathieken/ ten dienste van het gesprek Rome-Reformatie/maandblad voor het getuigend gesprek met Rome, 1958-1991, 1995, 1997-2004 (inc.: 1960, 1989-1991, 1995, 1997, 2000, 2003)
• In Dienst der Kerk, maandblad (van de organisatie) voor hervormde gemeenteleden, 1949-1950, 1952, 1955-1956, 1958-1962 (inc.)
• In en om Nederlandsch Mettray, protestants christelijke opvoedingskolonie voor voogdijjongens, 1937-1939, 1946-1947 (compl.: 1938)
• In en om ons huis, eenvoudig christelijk vrouwenblad/christelijk maandblad voor vrouwen en meisjes, 1923, 1930-1931, 1940 (inc.)
• In gesprek, werk- en informatieblad van de Gereformeerde Vrouwenbond, 1987-1995 (inc.: 48e, 53e jrg)
• In Rechte Sporen, maandblad van de Bond voor gereformeerde jeugdorganisatie, 1958-1960, 1962-1967, 1971-1974 (compl.: 26e-27e jrg)
• In 's Konings Dienst, contactblad voor de gereformeerde militairen, 1959, 1962-1964, 1968-1969, 1973-1974 (inc.)
• In Uwe Voorhoven, maandelijkse prekenserie, 1946 (inc.)
• Info, kwartaalblad voor leden van de Verenigingsraad en correspondenten/verzorgers van weekledencontributies van de NCRV Zie: Informatiebulletin voor leden van de Verenigingsraad etc.
• Informatie Bulletin, kaderblad en persbulletin/maandblad van de Broederschap van Pinkstergemeenten, 1973-1977 (inc.)
• Informatie, maandblad van de Nederlandse Christen Vrouwenbond, 1979-1987, 1989-1991 (inc.: 1986-1987, 1989-1991) (114-115) Zie ook: De Christenvrouw
• Informatie, Christelijk Cultureel Studiecentrum, 1969-1971, 1974 (compl.: 1969-1971)
• Informatie-bulletin, Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte en de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 1980, 1984-1986 (inc.: 1980, 1985)
• Informatiebulletin voor leden van de Verenigingsraad (en Provinciale Commissies,) en correspondenten/verzorgers van weekledencontributies van de NCRV, 1979-1988 (inc.: 1986, 1988)
• Infrarood, tijdschrift van Hospital Christian Fellowship Nederland (HCFN), 1971, 1980-1982 (compl.: 1981-1982)
• Inklusief, kaderblad voor jeugdwerk vandaag met het oog op de toekomst (van het CJV)/nieuwsbulletin voor vrijwilligers van het CJV, 1971-1994 (inc.: 1989, 1991)
• Internaats-Nieuws, orgaan van de Zeister Internisten, 1938-1940 en Van Ewijknr (inc.)
• Internationale Christelijke Vakbeweging, De, 1928-1936, 1947-1948 (inc.: 1935)
• Israël contact- en gebedsbrief, 1969, 1972-1977, 1982-1983 (inc.)
• Israël en de Bijbel, orgaan van de Stichting Israël en de Bijbel, 1970, 1986, 1994-1998 (inc.)
• Jaarboek van de Vereniging van Gereformeerde onderwijzers en leraren in Nederland, 1963-1967
• Jaarboekje …., Vereniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeese Gewesten, 1937, 1941, 1949  va Jaarboekje van de PCOV
• Jaarboekje Gereformeerde Kerk van Amsterdam, 1914/15, 1917/18, 1942, 1946/47, 1948/49, 1950/51, 1958
• Jaarboekje van de Protestants-Christelijke Onderwijzersvereniging (PCOV), 1955/56, 1958, 1961  vv Jaarboekje …., Vereniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeese Gewesten
• Jaarboekje van de Vereeniging voor Christelijk MULO, 1932-1941, 1953-1955, 1957-1967
• Jaarboekje van de gereformeerde kerk te Amsterdam-West (Sloterdijk), 1929
• Jaarverslag Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons, zie: Jaarverslag Vereniging de Nederlandse Gideons
• Jaarverslag, (Deputaten voor behartiging van de financiële en materiële belangen van de theologische hogeschool van de gereformeerde kerken in Nederland en) Stichting voor de financieële verzorging van de opleiding tot den dienst des Woords in de gereformeerde kerken in Nederland (art. 31 KO), 1951/52, 1953-1967
• Jaarverslag Diakonie Gereformeerde Kerk Amsterdam-Zuid, 1993-1994
• Jaarverslag over ..., Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde Kerk, 1951-1954
• Jaarverslag ‘Stichting Redt een Kind’, 1972, 1974, 1976, 1978, 1982, 1992, 1994-1995
• Jaarverslag van de hervormde zending, raad voor zending van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Zendingsbond in de Nederlandse Hervormde Kerk, 1962-1968, 1970-1972
• Jaarverslag, Vereeniging ‘Jacobus’, 1929, 1936, 1939-1940, 1949, 1954, 1957-1959, 1963
• Jaarverslag, vereeniging van christelijke gezondheids- en vacantie-koloniën in Nederland, 1925, 1927, 1930, 1932-1933, 1936-1937, 1940
• Jaarverslag, vereeniging voor gymnasiaal onderwijs op GG, opleidingsschool/gymnasium te Zetten, 1892, 1900, 1904, 1906-1908
• Jaarverslag, vereeniging voor gymnasiaal onderwijs op GG, gymnasium te Arnhem/vereeniging voor christelijk middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs, lyceum te Arnhem/vereeniging 'Het Christelijk Lyceum' te Arnhem, 1909-1911, 1912/13-1914/15, 1917/18-1935, 1943
• Jaarverslag, Vereeniging tot christelijk hulpbetoon aan blinden (Christelijk Tehuis 'Sonneheerdt' te Ermelo)/van de Vereniging Christelijk Blindentehuis 'Sonneheerdt' te Ermelo, 1e-4e, 6e-7e, 9e-20e, 26e, 42e, 47e, 51e, 59e (1921-1941, 1946-1947, 1962, 1967, 1971, 1979)
• Jaarverslag, vereniging de Nederlandse Gideons, 1948/58, 1979/80-1986/87, 1988/89-1993/94, 1994-1998
• Jada, tijdschrift voor bijbelstudie waarin opgenomen Bijbels Denken, 1989-1992 (compl.: 1990-1991)
• Jehova Nissi, De Heer is mijne Banier, Berichten en beschouwingen van maatschappelijke en kerkelijke toestanden, 1870-1873 (inc.: 2e jrg)
• Jeruël, mededeelingen der Vereeniging Stads-Evangelisatie 'Jeruël' te Rotterdam, dec. 1926 (67) Zie verder: Maandblad 'Jeruël'
• Jeugd en Evangelie, maandblad voor de Nederlandse Jeugd, 1949, 1956-1963 (inc.: 4e, 11e jrg)
• Jeugd en Godsdienst, afd. B gewijd aan de godsdienstige vorming van de jeugd boven 12 jaar/blad voor christelijk jeugdwerk, orgaan der vereeniging voor godsdienstige opvoeding (tevens orgaan der VCOO), 1933-1940 (compl.: 1940)
• Jeugd en Godsdienst (Onze kleintjes en oudere kinderen/Westhill-blad), orgaan der vereeniging voor godsdienstige opvoeding, maandblad voor (jeugdkerk,) kinderdienst, zondagschool en huisgezin (dagschool en vertelkring) zie: Onze kleintjes, maandblad voor de zondagschool
• Jeugd/Jeugd GJO, orgaan voor gereformeerde jongensclubs in Nederland/jeugdblad voor jongensclubs van 12 - 16 jarigen, aangesloten bij Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie, 1948-1950, 1953, 1956-1958 (compl.: 1956)
• Jeugd, Landelijk Centrum voor gereformeerd Jeugdwerk, 1969-1972 (inc.)
• Jeugd in actie, Youth for Christ-Nederland, 1952-1954 (inc.)
• Jeugdcontact, gereformeerd tijdschrift,redactie: D. de Leeuw e.a., 1959-1963 (inc.)
• Jeugdkerk- en Kampblad, zie: Jeugdkerkblad
• Jeugdkerkblad 'Onze Vriend', maandblad gewijd aan Jeugd- en Jeugdkerkbelangen, 1929-1932 (inc.)
• Jeugdkerkblad, officieel orgaan van de Vrije Jeugdkerk en de Vrije Jeugdkerk-Kampen, 1931, 1934-1939
• Jezus is Overwinnaar, maandblad van de Hollandsche ‘Möttlinger Vrienden’/maandblad van het centrum voor Pastorale zorg 'De Hezenberg' te Hattem, 1937, 1943, 1960, 1967-1968, 1970 (inc.)
• Jobstijdingen, Kritiese Kerk (Krik) project van de NCSV, extra Jobstijdingen (sept. 1971) en nrs: 3-4, 6, 8-10 (1972-1974)
• Jong en Vrij, maandblad voor de Jeugd van Nu/bijbelstudieblad voor discipelschap/interkerkelijke orgaan voor schoolevangelisatie, 1967-1976, 1978-1983 (compl.: 1968-1969, 1970?, 1974-1975, 1980/81 (122-123) Zie ook: Pinksterjeugd
• Jong Hervormde, De, maandblad/orgaan van de federatie 'Jong-hervormde-Vereeniging'/Vereeniging van Hervormde Jongeren, 1931-1942 (compl.: 9e, 11e-12e jrg)
• Jong Holland, geïllustreerd weekblad voor jongelieden/maandblad voor jongeren, orgaan der (jongens- en) knapenvereenigingen in het NJV/CJMV/CJV, 1906-1941, 1946, 1948-1964 (inc.: 1908, 1911, 1946)
• Jong Leven, orgaan van de Gereformeerde Jeugdraad 's-Gravenhage-Scheveningen, 1925-1940 (inc.: 5e, 10e, 15e, 17e jrg)
• Jonge Handen, jeugdblad van het CNV in Nederland, 1947, 1949, 1955 (compl.)
• Jonge Handen, orgaan van de christelijk-sociale jeugdorganisatie 'Werkende Jeugd'/uitgave 'Werkende Jeugd' van het CNV, 1955-1972 (inc.: 9e jrg; geen 13e jrg)
• Jonge Kerk, De, maandblad voor hervormde jongeren, 1946-1950, 1953 (compl.: 4e jrg)
• Jonge Kerk, Nederlandsche Hervormde Gemeente Haarlem, De, 1948-1951 (compl.: 1949)
• Jonge Kracht, geïllustreerd weekblad voor jongeren (NJV), 1924-1926 (compl.)
• Jonge Man, De, orgaan van de Amsterdamsche Jongemannen-Vereeniging, 1910-1912 (compl.)
• Jonge Nederlander, De, maandblad voor Christelijk-Historische Jongeren/tijdschrift voor Christelijk-Historische Jongerenorganisatie, 1948-1969 (inc.: 1954, 1956-1957, 1967)
• Jonge Vrouw, De, geïllustreerd christelijk tijdschrift, 1925-1926, 1931-1935 (compl.; geen 16e jrg)
• Jongelings(-)Bode, De, uitgave van het NJV, 1863-1886, 1890-1905, 1907, 1909-1910, 1913, 1921-1922 (inc.: 1893-1894, 1899, 1903, 1909, 1921)
• Jongelingsbode, De, Geïllustreerd Bijblad, orgaan van het NJV, 1921-1922 (compl.: 1921)
• Jongeman, De, orgaan van het Nederlandsch Jongelingsverbond, 1923-1941, 1944-1958 (inc.: 1927-1928, 1930-1932, 1935-1936, 1938, 1945, 1950)
• Jongensblad, Het, maandblad der knapenvereeniging 'Obadja', afdeeling der HJV 'Pred. 12:1A' (Haarlem), 1917 (inc.)
• Joodse Hope, De, maandelijkse uitgave van de Hebreeuwse Evangelisatie Vereniging, 1952-1958, 1964-1965 (compl.: 6e-11e jrg)
• Kader-Post, correspondentie-blad voor bestuurders en leiders in de Afdeeling Amsterdam van Patrimonium, nrs 1-7 (1932-1933)
• Kamper Kerkbode (weekblad ten dienste van de gereformeerde kerk te Kampen), 1963-1972, 1974, 1976-1980 (compl.: 1967-1972, 1977-1979) (76-77) Zie voor 1972-1974 (ook): Kerkblad voor de gereformeerde kerken in Noord en Oost Nederland
• Kampnieuws NCSV/orgaan van de Jongenskampen der NCSV, 1911-1926, 1928-1942 (inc.: 24e-25e, 36e, 39e jrg)
• Kandelaar, De, (maandelijks) orgaan van de Bond van Nederlandsche Hervormde Meisjesvereenigingen op GG, 1930-1934, 1936-1938, 1951-1961 (inc.: 1951-1953) (210-211) Zie: De Vaandrager voor mei-dec 1946
• Karo-batak, classicaal zendingsblad van de classis Groningen der Nederl. Hervormde Kerk, 1948-1951 (compl.: 1948, 1950)
• Karo-Battakbode, De, Mededelingen over de zending voor de Classis Winschoten, uitgave van de Classicale Zendingscommissie, 1950-1951 Compl.: 1950?)
• Kennemer-Bode, zendingsorgaan van het Indramajoe-, Jappen- en Nimboran (N. Guinea)-Comité (uitgave van het Centraal Zendings-Comité voor Haarlem e.o.) 1929-1930, 1933-1942 (compl.: 1937)
• Kerk en Leven, weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerd leven, 1946 (inc.)
• Kerk en Vrede, maandblad/orgaan van de Groep van Godsdienstige Voorgangers en Gemeenteleden tegen oorlog en oorlogstoerusting/orgaan van de Vereeniging van Christen-anti-militaristen Kerk en Vrede, 1926, 1929-1938, 1940 (compl.: 6e-8e, 10e-11e, 13e jrg)
• Kerk en Wereld, (week)blad voor Vrijzinnig-Protestanten, off. orgaan van de vereeniging van Vrijzinnige-Hervormden in Nederland, 1938, 1941, 1943, 1947-1948, 1957-1960, 1964 (inc.)
• Kerk in de stad, wijkblad ten behoeve van Wijkgemeente I van de gereformeerde Kerk van Amsterdam/blaadje van de Keizersgrachtkerk (Wijk I, gereformeerde Kerk van Amsterdam), 1972-1976, 1978 (compl.: 1974-1976, 1978)
• Kerk thuis, De, hervormd wijkblad, 1957-1958 (inc.)
• Kerk roept, De, Hervormd maandblad voor de Betuwe, 1941-1942 (inc.)
• Kerk zonder Grenzen, maandblad ter versteviging van de band tussen Radio Bloemendaal en haar luisteraars, 1957-1967 (inc.) Zie ook: Radio-Kerk-Bloemendaal
• Kerkbeurtenblad voor Amsterdam en Omstreken/omgeving, 1936, 1939, 1941, 1945-1946, 1948-1950 (inc. tot z.inc.)
• Kerkblad, (weekblad) voor de Gereformeerde Kerken in Noord en Oost Nederland (waarin opgenomen de Kamper Kerkbode), 1969-1976 (compl.)
• Kerkblad der Christelijke Gereformeerde Gemeenten van Amsterdam West, Oost en Nieuwendam (Noord), 1940-1941 (inc.)
• Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, 1996-1998 (compl.: 1997)
• Kerkblad, officieel orgaan van de Gereformeerde Kerken in Noord-Brabant en Limburg, 1945-1974 (inc.: 1945-1946, 1950, 1952, 1956, 1960, 1963-1964, 1974)
• Kerkblad, orgaan van de Gereformeerde Kerken van Ankeveen, Bussum, 's Graveland, Huizen, Muiden, Muiderberg, Naarden, Nederhorst den Berg, Weesp, 1957-1962 (inc.)
• Kerkblad van de gereformeerde kerk Ede, 1948-1967 (compl.: 1950, 1953, 1956-1964)
• Kerkblad van de Gereformeerde Kerk van Breda (vrijgemaakt), 1945-1975, 1982-1985 (compl.: 1945-1960, 1964-1966, 1968, 1973-1975)
• Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland (in HV), Het, zie: Het Kerkblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland zooals die samenleven in HV
• Kerkblad van de gereformeerde kerken van 's-Gravenhage, 1946, 1954, 1956, 1958-1965 (compl.: 1964)
• Kerkblad van de Nederlandsche Hervormde Gemeenten in de Classis Haarlem, 1942-1944 (compl.: 1e-2e jrg)
• Kerkblad van de Nederlands Gereformeerde Kerk Breda, zie: Kerkblad van de Gereformeerde Kerk van Breda
• Kerkblad van de Nederlands Gereformeerde Kerken van Rijsbergen en Breda, 1986-1990 (compl.: 1987-1988)
• Kerkblad voor de gereformeerde kerk van Zaandam, 1950, 1954-1956, 1958 (inc.)
• Kerkblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland zooals die samenleven in HV, Het, 1928-1940, 1945-1946 (compl.: 1e, 3e-11e jrg)
• Kerkblad voor de gereformeerde kerken van de classis Amsterdam, 1974-1981, 1985-1993 (compl.: 1977, 1980-1981, 1986-1992)
• Kerkblad voor Gereformeerde Kerken in Friesland (vrijgemaakt), 1947-1950 (inc.)
• Kerkblad voor het Noorden, orgaan voor de Christelijke Gereformeerde Kerken, 1957, 1983-1986, 1995 (inc.)
• Kerkblad voor Nederlands Gereformeerde Kerken in de provincie (Flevoland,) Gelderland en Overijssel, 1980-2003 (compl.: 1e-23e jrg)
• Kerkbode, maandblad voor de Nederlandsche Hervormde Gemeenten in den Ring Veere met St. Laurens, Domburg, Aagtekerke enz., 1936-1941 (compl.: 1937)
• Kerkbode, orgaan van de Gereformeerde kerk van Amsterdam Zuid (binnen het kerkverband), 1926-1933, 1935-1937, 1940-1941 (inc.: 1931, 1935, 11e jrg)
• Kerkbode, orgaan van de gereformeerde kerken van Nieuwer- en Ouder-Amstel (w.o. Amstelveen, Bovenkerk etc.), zie: Kerkbode voor de gereformeerde kerken van Nieuwer- en Ouder-Amstel
• Kerkbode van de Gereformeerde Kerken Amsterdam e.o. (onderhoudende art. 31 KO)/in de Classis Amsterdam-Haarlem/- en in de Zaanstreek/- en verder in N-Holland, zie: Kerkbode van de Gereformeerde Kerken in (de provincie) Noord- (en Zuid-)Holland
• Kerkbode van de Gereformeerde Kerken in Noord- (en Zuid-)Holland, 1945-1979 (compl.) (366-373) Zie verder: Kerkbode van Nederlands Gereformeerde Kerken
• Kerkbode van Nederlands Gereformeerde Kerken, 1979-2001 (compl.) (373-376) Zie ook: Kerkbode van de Gereformeerde Kerken in Noord- en Zuid-Holland
• Kerkbode voor (orgaan van) de Gereformeerde Kerken van (Aalsmeer,) Nieuwer- en Ouder-Amstel (w.o. Amstelveen, Bovenkerk etc), 1934-1942, 1945-1946 (compl.: 11e-16e jrg) (651-653) Zie ook: Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken van Nieuwer-en Ouder-Amstel
• Kerkbode voor de Nederlandsche Hervormde Gemeenten in de Ring Tholen (Tholen, Oud-Vossemeer, St. Annaland, Stavenisse, St. Maartensdijk, Scherpenisse, Poortvliet en St. Philipsland), 1945-1946, 1953, 1960, 1970 (z. inc.) Zie ook: Mededeelingenblad voor de Nederlandsche Hervormde Gemeenten in de Ring Tholen
• Kerkbrief gereformeerde kerk Amsterdam-Zuid, 1985-1987 (compl.: 1985)
• Kerkbrief uit Rozendaal (Gld.) verzonden door dr. W. Barnard, z.d., 1964-1968
• Kerkedienst, tijdschrift voor de kerkelijke practijk waarin opgenomen Jeugd en Godsdienst, 1941, 1943-1944, 1946-1952 (compl.: 12e-13e, 15e-16e jrg)
• Kerkelijk Weekblad, gewijd aan de belangen der Nederlandsche Hervormde Gemeente te Rotterdam e.o., Vereeniging 'Kerk- en Gemeentebelang', 1911 (inc.)
• Kerkelijk Zuid, orgaan van de gereformeerde kerk van Amsterdam-Zuid, 1952-1953 (inc.)
• Kerkeraadsboekje Gereformeerde Kerk van Amsterdam, zie: Jaarboekje Gereformeerde Kerk van Amsterdam
• Kerkklok, De, orgaan ten dienste van de kerken in de Classis Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken, 1972-1994 (compl.: 1982-1984, 1992-1993)
• Kerkopbouw, orgaan van de Vereeniging 'Kerkopbouw', 1932-1942 (compl.: 2e, 4e-5e, 7e-10e jrg)
• Kerkpost, De, orgaan uitgegeven door de samenwerkende protestantsche Kerken in Nederland ten behoeve van de tewerkgestelden in het buitenland, 1944-1945
• Kernblad, Jeugd en Evangelie, 1952-1956, 1959-1963 (compl.: 1954, 1962)
• Kerygma, homiletisch tijdschrift voor predikanten en studenten/pastoraal tijdschrift, 1952-1954 (inc.)
• Keuvelaar, De, Bijblad behoorend bij Geïllustreerde Christelijke Volkslectuur, 1912 (inc.)
• Kind, 't, orgaan van 'Onze Tuin', Vereeniging ter bescherming van onwettige en verwaarloosde kinderen, 1912-1921, 1924-1932, 1936-1938 (inc.: 1914, 1918-1920, 1929, 1936-1938)
• Kind en Zondag, maandblad van de Nederlandsche Zondagsschool Vereniging, 1932 (proefnr), 1945 (3 circulaires), 1955-1958, 1960-1962, 1965 (inc.) Zie VU-bibliotheek voor: 1933-1954, 1973-...
• Kind, Het, 14 daagsch blad voor ouders en opvoeders, 1921-1922 (compl.: 1922)
• Kinderclubwerk, Hervormde Jeugdraad (i.s.m. meisjesverbond CJVF, VCJC, CJMV, 'het Kompas') 1955-1957, 1960, 1965-1967 (compl.: 11e?, 20e-21e jrg)
• Kinderkrant, De, geïllustreerd christelijk weekblad, proefnr., 1923-1925 (compl.: 1e jrg)
• Kindervriend, De, geïllustreerd christelijk tijdschrift voor de jeugd, 13e jrg (1900?) (compl.)
• Klein maar Dapper, 1944-1945 (inc.)
• De kleine gids: juni 1952-mei 1953 (5, nr. 1-5, nr.r 24), juni 1954-mei 1955 (7, nr. 1-7, nr. 24), juni 1950-mei 1952 (3, nr. 1-4, nr. 24), juni 1953-mei 1954 (6, nr. 1-6, nr. 24)
• Kleine Kracht, maandblaadje van de Christelijke Bond 'Filadelfia', 1907-1909 (inc.)
• Kleine Kracht, zendingsnieuws van Stichting Kleine Kracht, 1980, 1994-1996 (inc.: 1980) Zie verder: Opdracht vv Kleine Kracht
• Kleine Schouwvenster, Het, christelijk kinderweekblad waarin opgenomen 'De Kindercourant', 1926, 1931-1932 (inc.)
• Klepel, De, maandblad voor bestuursleden (CJV), 1958-1962 (compl.)
• Klokslag, De, Weekbericht van de Commissie 'Groot-Zuid' Hervormde Gemeente Amsterdam, 1946-1984 (compl.: 7e-8e, 10e, 12e-14e, 16e, 18e-37e jrg) (89-90)
• Klokketouw en Ons Schakelbord, Het, maandblad (voor leden) van de Afdeeling 's-Gravenhage der Evangelische Maatschappij (en belangstellenden), 1931-1932 (inc.)
• Koers, opinie weekblad/reformatorisch opinieblad, 1987-1989, 1991-1998 (compl.: 1991-1996) (360-363) Zie VU-bibliotheek voor 1970-1986
• Komby, weekblad voor handenarbeid en spel (CJV-YMCA-Nederland) 1981-1983 (compl.)
• Komby, aktiviteiten voor jeugd en jongeren (CJV), 1985-1994 (compl.)
• Koningin en Vaderland, Christelijk-Historisch weekblad voor Gelderland, Overijsel en Utrecht, 1936 (1 exempl.)
• Koningin en Vaderland, Christelijk-Historisch weekblad voor Nederland, 1945-1960 (inc.: 1952) (D:12) Zie verder: Christelijk Historisch Weekblad voor Nederland
• Kontakt, kontaktblad voor de Vereniging van Confessioneel Gereformeerd Beraad, 1990-1996 (compl.: 1991-1995)
• Kontakt, algemene christelijke politiefederatie/-bond (acp), 1977, 1979-1980, 1985 (inc.: 1985)
• Kontaktblad Christelijke Emigratie Centrale, 1987-1994 (inc. 1993)
• Kontaktblad kinderhuis Brazilië ‘Lar Da Infancia’, zie: Contactblad kinderhuis Brazilië ‘Lar da Infancia’
• Korenland, Het, maandschrift voor ontwikkeling en ontspanning/maandblad voor cultuur en jeugdvorming/maandblad voor jongeren (Nederlandsch Jongelingsverbond), 1924-1938 (compl.)
• Kracht van omhoog, tijdschrift gewijd aan de vervulling met de Heilige Geest en de verwachting van Christus komst, 1956-1958, 1974 (z. inc.)
• Kunstzinnig, tijdschrift uitgaande van de stichting Christelijk Cultureel Studiecentrum, 1976-1979 (39)
• Laatste dingen, De maandblad tot verbreiding en verdediging der verwachting van het komende Vrederijk van onzen Heere Jezus Christus, 1932-1937 (inc.)
• Labor, maandschrift/orgaan van het Internationaal Christelijk Vakverbond, orgaan van/tijdschrift voor informatie en vorming op vakbewegingsgebied van Wereldverbond van Arbeid, 1954-1976, 1978-1991 (compl.: 1956, 1958-1962, 1964-1968, 1970-1976, 1980-1983, 1986-1987, 1989, 1991)
• Lamp-Licht, maandblad/studieblad ten dienste van het Bijbels Denken, 1964-1969, 1972-1989 (inc.: 1964, 1966, 1968-1969, 1972, 1974) (357-358) NB: aanwezig tekstregister voor jrg 1979-1989
• Land in Zicht, maandblaadje voor de Zuiderzeewerkers/en arbeiders in de Wieringenmeerpolder, 1928-1932 (compl.)
• Landelijk Missionair Collectief - Bulletin, nr. 1 (december 1986) - nr. 102 (jan/feb 2004), (compl.)
• Landelijk Missionair Collectief - Tegenspraak, nr. 1 (maart 2004) - nr. 7 (augustus 2006), (compl.)
• Landstormblad, De, orgaan ten behoeve van den bijzonderen vrijwilligen landstorm instituut tot steun aan het wettig gezag, 1926-1939 (compl.)
• Lectori Salutem, Mededelingenblad/orgaan. van het Comité 'Ontmoetingsdagen voor Protestants Christelijke Auteurs en belanghebbenden', 1977-1981 (compl.)
• Lectori Salutem, orgaan van de Vereniging van Protestants Christelijke Auteurs 'Schrijvenderwijs', 1985-1990 (inc.: 1990)
• Lectuurgids, maandschr. uitgaande van de Amsterdamsche Christelijke Jeugdcentrale/van de Stichting Jeugdlectuur, 1926-1928, 1931-1932, 1937 (inc.)
• Lectuurgids, maandblad gewijd aan onafhankelijke voorlichting in protestantsch-christelijke geest over nieuw-verschenen publicaties op allerlei terrein, 1938-1939 (inc.)
• Leidersblaadje van de Jongenskampen der Nederlandsche Christen-Studenten-Vereeniging, 1930-1934, 1936-1937, 1939 (inc.?)
• Leidersblad, (orgaan van de) bond van Nederlandsche Hervormde Knapenverenigingen op GG, 1950-1954, 1956-1962 (compl.: 1957-1961)
• Leidersblad, orgaan voor bestuurders, leiders en leidsters van gereformeerde jongens- en meisjesclubs in Nederland, 1950-1956 (compl.: 1956)
• Leidersblad, orgaan voor bestuurders, leiders en leidsters van gereformeerde knapen- en meisjesvergaderingen in Nederland, 1928-1935, 1937-1942 (compl.: 1931, 1933-1935, 1939-1940)
• Leidersblad, ten dienste van onze Nederlandsche hervormde jongelingsverenigingen op GG, 1947-1949 (inc.)
• Leidersorgaan, maandblad voor leiders van knapenvereenigingen, jongens- en jonge ledenclubs in het NJV/ maandblad voor jongensleiders in het NJV/CJMV, zie: Orgaan voor leiders van knapenvereenigingen aangesloten bij het NJV
• Leiding, orgaan ten dienste van de Nederlandse Hervormde Jongelingsvereniging op GG/ten dienste van Nederlandse Hervormde Jongelings- en Meisjesvereniging/maandblad, kaderblad ten dienste van het Hervormd Jeugdwerk, 1956-1982 (compl.: 1e, 4e-7e, 10e-14e 24e-27e jrg)
• Leidsch Predikbeurtenblad, 1905, 1911, 1935-1936 (inc. tot z.inc.)
• Leidse Kerkbode, orgaan van de Gereformeerde Kerken in de Classis Leiden, 1960, 1965 (inc.)
• Leidstersblad, Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes/de Christen Jonge Vrouwenfederatie YWCA, 1923-1942, 1945-1953, va 27e jrg nr.1 (september 1949): Op Weg; (29e jrg nr.4; voortgezet als CJVF-orgaan)
• Let op U Saeck, Heemsteeds AR orgaan voor jongeren, 1950-1952 (inc.)
• Levensvragen, brochurereeks voor allen die in den geestesstrijd onzer dagen belang stellen, serie I-X (1906-1909, 1911, 1913-1918, 1920-1922) (inc.)
• Levenswoorden, Filippus, 1947, 1950, 1953-1958, 1961, 1966-1982 (compl.: 1961)
• Lezen en Voordragen, (maand)uitgave ten dienste van het lezen en voordragen op christelijke scholen, vereenigingen en clubs (o.l.v. A. Post), 1925-1927 (compl.: 1e jrg)
• Lezen en Voordragen, maandblad ter bevordering van de voordrachtkunst (redactie: Arie Post), 1936-1937 (inc.)
• Libel, De, maandschrift voor deze tijd, 1935-1937 (inc.) Zie ook: Opgang
• Libertas ex Veritate, orgaan der SSR NU, 1976-1992 (compl.: 6e-10e jrg) (421-422) va Stentor, Libertas ex Veritate
• Licht, Het, maandblad tot verbreiding van de kennis van het Evangelie onder alle gezindten en tot troost en bemoediging van zieken en ouden van dagen, 1950-1951 (2 exempl.)
• Licht en Leven, evangelisatieblad van de Nederlandsche Christelijke Gemeenschapsbond, 1930 (inc.)
• Licht en Liefde, maandblad (voor allen die daaraan behoefte hebben), redactie: H. Boschma, 1924-1936, 1938, 1940, 1946-1948 (compl.: 1926, 1928, 1931-1934)
• Licht in duisternis, Zeister Tractaten, Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente, 1933-1936 (inc.)
• Lichtboei, De, Almanak van de Nationale Christen-Geheelonthouders-Vereeniging, zie: Almanak van de Nationale Christen-Geheelonthouders-Vereeniging
• Lichtende kaars, Een, redactie: A. de Redelijkheid, 1965, 1970, 1972-1973, 1977 (inc.)
• Lichtlijnen, maandblad voor evangelisatie, evangelisatie-commissie der gereformeerde kerk van Amsterdam Zuid (HV)/en Harkema-Opeinde (Friesland), 1931-1935 (inc.)
• Lichtstralen, uitgave in samenwerking met het verband van evangelisatie commissies der gereformeerde kerken/in samenwerking met de vereniging 'landelijk verband voor evangelisatie-arbeid in Nederland', 1982, 1987 (compl.: 1987)
• Lichtstralen uit het woord, scheurkalender, uitgave van H. Medema, 1982,
• Liturgiek en methodiek voor de Zondagsschool, red.P. ten Have [ca. 1946], [S.l.], [s.n.]
• Luthers Weekblad 'De Wartburg', Nederlandsch Luthersch Genootschap voor in- en uitwendige zending, 1945-1948 (inc.: 1e jrg) (63)
• Maandbericht van Groot-Zuid, Commissie voor cultureel kerkewerk van de Hervormde Gemeente Amsterdam, 1984-1996 (nrs 1-148) (91) Zie ook: De Klokslag
• Maandblad der Christelijke Jongelings-Vereeniging/Christelijke Jonge Mannen Vereeniging 'De Heer is Onze Banier', Zwolle, afdeeling van het NJV, 1909-1942, 1945-1946 (inc.: 1945-1946)
• Maandblad der H.V.-Jongeren, Federatie Jongerengroepen in de Gereformeerde Kerken (in HV), 1936-1939 (compl.: 1e jrg?)
• Maandblad, Gereformeerde kerk in HV Haarlem, 1937-1941 (inc.)
• Maandblad 'Jeruël', (officieel orgaan der) stadsevangelisatie Jeruël te Rotterdam, 1906-1913, 1915, 1919-1926 (compl.: 1908, 1909(?), 1913, 1915, 1920-1925) (67) Zie ook: Jeruël
• Maandblad (Om en op de Heide) der Vereeniging Nederlandsche Landkolonisatie en Inwendige Zending, 1926-1927 (compl.?) Zie verder: Om en op de Heide en Ons Heidewerk
• Maandblad CVO, vereniging voor christelijk volksonderwijs, 1946-1947, 1949-1950, 1954, 1958 (inc.) (48) Zie ook: CVO
• Maandblad gewijd aan de beoefening der letterkunde, orgaan der Commissie voor letterkunde (Nederlandsch Jongelingsverbond), 1899-1917 (compl.)
• Maandblad ten dienste der Gereformeerde Kerken in België (vv 'Stok en Staf'), 1931-1932 (inc.)
• Maandblad van de Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, 1936-1941, 1945 (inc.)
• Maandblad van de Nederlandsche Christen Vrouwenbond, zie: De Christenvrouw
• Maandblad van de Vereeniging Het Zonnehuis, 1930, 1932-1933, 1936, 1940-1941 (compl.: 11e jrg)
• Maandblad van den Bond van Nederlandsche Hervormde Jongelings Vereenigingen op GG, zie: De Vaandrager
• Maandblad van den Christelijk-Nationalen Werkmansbond afdeeling Haarlem, 1933-1934 (inc.)
• Maarten Luther, orgaan van het Nederlandsch Luthersche werkliedenverbond (1910)/van de Nederlandsch Luthersche bond van Christelijk Sociale Actie (1910)/Nederlandsche Bond 'Maarten Luther', 1923-1942, 1945-1952 (compl.) (444-445) Zie verder: Contact, berichten van de Nederlandsche Bond 'Maarten Luther'
• Macht van het kleine, De, orgaan van de christelijke vereniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte, 1951, 1958 (comp.: 1951)
• Magistratuur, De, orgaan van de Vereeniging van burgemeesters, wethouders en secretarissen 'Groen van Prinsterer'/orgaan verband van verenigingen van AR gemeente/provincie bestuurders in Nederland, mei 1927-mrt 1928 (nr 1-3 in klein formaat!), juli 1928 (groot formaat!)-1941, 1948-1976 (compl.)
• Maran-atha, De Heer Komt, 1878-1884, 1887-1894 (compl.: 1883-1884, 1887-1889)
• Maranatha-Bode, Maranatha-Huis, 1930 (compl.)
• Maranatha, scheurkalender 1977
• Marnix, berichten over evangelisatiewerk in Vlaanderen op GG, 1984-1985, 1991-1992 (inc.)
• Martha, maandblad gewijd aan de belangen onzer jonge dochters, 1917-1921 (compl.)
• Mayibongwe, mededelingen over het zendingswerk van de Gereformeerde Kerk te Kampen, 1978, 1982-1983, 1993, 2003 (z.inc.)
• Medede(e)lingen van de Bond van Vere(e)nigingen voor Christelijk middelbaar en voorbereidend ho(o)ger onderwijs, 1938, 1955-1956 (nrs: 149, 225-229)
• Mededeelingen aan de Leden van de Gereformeerde Kerk te Amsterdam Zuid, 1926 (compl.) (D:25) Zie verder: Kerkbode, orgaan van de Gereformeerde Kerk Amsterdam Zuid
• Mededeelingen aan de leden van de Gereformeerde Kerk van Ouder-Amstel, nr 1-2 (1945)
• Mededeelingen van de Gereformeerde Kerk te Amsterdam-Zuid (Overtoom), 1941-1942, 1945-1946 (inc.)
• Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken: Amsterdam, en van (-Noord), -Oost, -West, -Zuid, 1942-1945 (inc.)
• Mededeelingen van de Gereformeerde Kerk te Amsterdam (vrijgemaakt naar art. 31 DKO), zie: Kerkbode van de Gereformeerde Kerken in (de provincie) Noord- (en Zuid-)Holland
• Mededeelingen van de Gereformeerde Kerk te Delft, 1944-1945 (inc.)
• Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken in de Classis Groningen/in het Noorden, zie: Gereformeerde Kerkbode voor Groningen, Friesland, Drent(h)e etc.
• Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken van (Aalsmeer), Nieuwer- en Ouder-Amstel (w.o. Aalsmeer-Oost, Amstelveen, Bovenkerk etc) 1942-1944 (compl.: 1e-2e jrg)
• Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken van Scheveningen, 1944 (inc.)
• Mededeelingen van de Nederlandsche Hervormde Gemeenten in de Classis Haarlem, zie: Het Kerkblad van de Nederlandsche Hervormde Gemeenten in de Classis Haarlem
• Mededeelingen van de Nederlandsche Christen Studenten-Vereeniging, 1915-1918, 1920, 1923-1926, 1928-1939 (inc.)
• Mededeelingen van de Vereeniging voor Inwendige Zending in Noord-Brabant en Limburg, 1894-1902, 1913 (inc.)
• Mededeelingen van de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerken van: 's-Gravenhage Oost, -West, -Loosduinen, Rijswijk en Voorburg (Scheveningen), 1944-1945 (inc.)
• Mededeelingen van den Centraal Bond voor Inwendige Zending en Christelijk Philanthropische Inrichtingen, 1926-1935, 1941-1943 (nr 1-109)
• Mededeelingen van den kerkeraad der gereformeerde kerk te Groningen, 1944-1945 (inc.)
• Mededeelingen van den Kerkeraad der Nederlandsche Hervormde Gemeente te Utrecht, 1941 (2 exempl.) (D:29) Zie ook: Utrechtsch Predikbeurtenblad der Nederduitsche Hervormde Gemeente
• Mededeelingen van het Hoofdbestuur der Nederlandsche Middernachtzending, 1942-1947 (compl.?)
• Medede(e)lingen(blad) van de Christelijke Emigratie-Centrale, 1946-1955 (compl.) Zie verder: Emigratiekoerier
• Mededeelingenblad der Nederlandsche Hervormde gemeenten van Arnhem e.o., 1942-1943 (inc.)
• Mededeelingenblad van de Evangelische Maatschappij tot verbreiding en verdediging van het Protestantisme (anno 1853), 1943 (nrs 1-6) (D:38) Zie ook: De Protestant
• Mededeelingenblad van de Nederlandsche Christelijke Reis Vereeniging, zie: NCRV Reisblad
• Mededeelingenblad voor de Nederlandsche Hervormde Gemeenten in de Ring Tholen van de Classis Zierikzee, 1944 (inc.) Zie verder: Kerkbode voor de Nederlandsche Hervormde Gemeenten in de Ring Tholen etc.
• Mededeling(en) van het Verband van Evangelisatie-Commissies van de Gereformeerde kerken in Nederland, 1952, 1955, 1957, 1959, 1965, 1968
• Mededelingen, nieuwsbrief van Christelijke Hogeschool Ede, 1997-2004 (compl.: 1998-2004)
• Mededelingen van de Bergsportclub waarin opgenomen de Skiclub (NCRV), 1951-1968 (compl.: 3e-4e, 7e, 9e-11e, 13e jrg)
• Mededelingen van den Centraal Bond voor inwendige zending en Christelijk Philantropische inrichtingen, 1926-1935 (compl.)
• Mededelingen van SSR afdeeling Utrecht, nrs 1-15 (1945), nr zonder datum (1946?)
• Mededelingenblad, Enkrateia, Bond van Protestantsch Christelijke Drankbestrijdersverenigingen, 1944 (inc.)
• Mededelingenblad in de classis Zierikzee van de Nederlandsche Hervormde Kerk uitgaande van het classicaal bestuur en bestemd voor hen, die tot de Nederlandsche Hervormde kerk behoren in de gemeenten der classis, 1942 (inc.)
• Mededelingenblad van de Centraal Bond voor Inwendige Zending en Christelijk Maatschappelijk Werk, 1948-1967, (nr 1, 3-55)
• Mededelingenblad van de 'Protestantse Unie', 1965, 1967-1968 (compl.?) Zie ook: De Vrije Natie
• Meerklok, Kerkblad voor de gereformeerde kerken in de classis Hoofddorp, 1968-1969 (inc.)
• Meisjesleven, christelijk tijdschrift voor onze vrouwelijke jeugd, 1923-1924 (inc.)
• Menigerlei Genade, wekelijkse predikatiën/prekenserie, 1960-1962, 1964-1969, 1971, 1974, 1976-1977, 1981-1986 (compl.: 58e, 61e(?) jrg) Zie VU-Bibliotheek voor 1e-46e jrg
• Merite, officieel orgaan van de Christelijk-Sociale Vereniging Patrimonium, Amsterdam, 1966-1972 (compl.? )
• Mesoz Stemmen, maandblad ten dienste van het christelijk barmhartigheidsbetoon op de zendingsterreinen der gereformeerde kerken in Nederland uitgaande van de Stichting Mesoz, 1955-1973 (compl.: 3e-9e, 14e-16e, 18e jrg)
• Mesoz-Nieuws, maandblad ten dienste van het christelijk barmhartigheidsbetoon op de zendingsterreinen der gereformeerde kerken in Nederland uitgaande van de Stichting Mesoz, 1974-1976 (compl.: 1e jrg)
• Met PIT op Stap (Protestants Interkerkelijk Thuisfront), 1954-1955, 1957-1959 (inc.)
• Middernachtzendeling, orgaan van de Nederlandsche Middernachtzending-vereeniging, 1892-1931 (inc.: 16e, 21e jrg) (register: 1892-1920)
• Mik, uitgave voor de middenklassen van het christelijk basisonderwijs, 1981-1985 (compl.)
• Militia Christi, maandblad voor Christen-antimilitaristen/orgaan van de geloofsgemeenschap van Christen-antimilitaristen Kerk en Vrede, Nederlandse afdeling van de International Fellowship of Reconciliation, 1946, 1948, 1954, 1956-1967 (inc.) Zie VU-bibliotheek voor 29e-37e jrg
• Missionaire Gemeente (MG), oecumenisch tijdschrift voor toerusting tot missionair denken en handelen van de christelijke gemeente, 1981-1985, 1990-1992, 1997 (compl.: 1984)
• Mitarbeit, Die, Monatshefte der Aktion Evangelischer Arbeiter/Evangelische Monatshefte zur Gesellschaftspolitik/Zeitschrift zur Gesellschafts- und Kulturpolitik, 1952-1984
• MIVO plus 16, werkschetsen met verwerkingsmogelijkheden ten dienste van de Gereformeerde Gemeenten, 1989-2001, 2004 (compl.: 16e-17e, 19e jrg)
• Moeder, practisch tijdschrift voor de vrouw in het gezin/vakblad voor moeders, 1934-1942, 1945-1961 (compl.)
• Moeder/Vrouwenpost, practisch pedagogisch tijdschrift voor de vrouw, zie: Moeder
• Morgenland, berichten uit den arbeid der zending in het Nabije Oosten onder Armeniërs en Mohammedanen/zendingsblad, orgaan van de Morgenland-zending, 1929-1930, 1936-1937, 1961, 1965-1967, 1971, 1973, 1980, 1982-2003 (compl.: 1984-1988, 1990-1998, 2000-2003?)
• Morgenlicht, Het, stichtelijk dagboek voor het christelijk gezin, 1893 (compl.)
• Morgenster, De, evangelisatie-weekblad voor Nederland onder redactie van J. Kits, 1939-1941 (inc.)
• Morgenster, De, tweemaandelijks tijdschrift/maandelijks/bijvoegsel van Uit het Woord der Waarheid, 1909, 1919-1920, 1961-1962, 1965-1978 (inc.: 21e jrg) Zie verder: Uit het Woord der Waarheid
• Naar het paslood, orgaan van het comité van bezwaarden uit de SGP, 1949-1951 (compl.)
• Nader Bekeken, uitgave van de Stichting Woord en Wereld, 1994-1999 (compl.: 1996, 1998)
• NCRV-Gids, (voor radio en televisie), orgaan NCRV, 1926-….
• NCRV-Muziekgids, 1976 (compl.)
• NCRV Reisblad, orgaan van de Nederlandsche Christelijke Reisvereeniging, 1923-1941, 1946-1990 (inc.: 5e, 60e, 63e jrg)
• Nebo, De, maandblad van het Lazarus-Fonds, afdeeling Schevingen, 1937 (compl.) Zie ook: Ons nieuwe Ziekenhuis
• Nebo en Maandblad van het Lazarusfond, De, 1941, 1945 (compl.: 1941)
• Nederland en Oranje, AR Kiesvereeniging Gorinchem, zie: Orgaan van de AR Kiesvereeniging Nederland en Oranje, Gorinchem
• Nederland en Oranje, maandblad van de AR kiesvereniging 'Nederland en Oranje' te Kampen, 1952-1954, 1960-1961 (inc.)
• Nederland en Oranje, orgaan van de Bond/Verband van AR propaganda-clubs in Nederland (met medewerking van het Centraal Comité), 1920-1940 (compl.)
• Nederland en Oranje, orgaan der Centrale AR Kiesvereeniging te Amsterdam, 1923-1936, 1940 (inc.: 1940)
• Nederland Waakzaam, Tegen de Revolutie het Evangelie, Christelijk-Nationaal Volksblad/AR Volksblad, 1934-1937, 1939-1940 (compl.: 1e, 3e jrg)
• Nederlander, De, Christelijk Historisch weekblad, 1965, 1966
• Nederlander, De, Nederlandse gedachten tot handhaving en verdieping der Christelijk-Historische Beginselen o.l.v. Jhr. W. de Savornin Lohman, 1949-1954 (compl.)
• Nederlands(ch)e Krijgsman, De, orgaan tevens correspondentieblad van de Nederlandsche militaire Bond en van de Christelijke Tehuizen voor militairen/verenigingsorgaan van de Nederlandsche Miltaire Bond Pro Rege, Centrale Bond van de Christelijke Milaire Tehuizen, Bond ter verspreiding der Christelijke Beginselen in de Krijgsmacht van het Koninkrijk), 1939-1941, 1946-1948, 1959, 1964-1965, 1968, 1970 (compl.: 55e jrg)
• Nederlandsch Verbond van Christelijke Meisjesvereenigingen, Mededeelingen(-Maandblad), zie: Ons Verbondsblad
• Nederlandsch Weekblad, orgaan ter verspreiding der christelijk-nationale Beginselen, 1931-1932 (inc.) Zie ook: Rotterdamsch Weekblad
• Nederlandsch Werkliedenverbond 'Patrimonium' Ring IJsselmonde, 1932 (inc.)
• Nederlandsche Christelijke Reisvereeniging, Mededeelingen, zie: NCRV Reisblad
• Nederlandsche Diakonaat, Het, tijdschrift gewijd aan den arbeid der dienende Liefde, Bond van Nederlandsche Diakonessenhuizen behorende tot den Kaizerswertherbond), 1931-1934 (compl.: 1932)
• Nederlandsche Kerkbode, 1917-1918 (inc.) (D:19) Zie ook: Nieuwe Nederlandsche Kerkbode
• Nes Ammim (Internationaal), Banier der Natien, Christen Nederzetting in Israël, mededelingen(blad), 1964-1969, 1972-1974, 1980, 1983, 1988, 2005 (inc.)
• Nieuw en Oud, De Bijbelvriend, ter verklaring van den inhoud en den geest des Bijbels, 1861-1862, 1867-1870, 1872 (inc.: 1870)
• Nieuw Kerkelijk Leven, maandblad, Nederlandsch Hervormd Verbond tot Kerkherstel, 1930-1940 (inc.: 1e, 11e jrg)
• Nieuw Leven, volksblad voor stad en dorp, Nederlandsche Protestantenbond en de Vereeniging tot verspreiding van Stichtelijke Blaadjes, 1896-1897 (inc.)
• Nieuw Nederland, gezamenlijke uitgave van Staat en Evangelie (orgaan van het NEV) en Bezinning (orgaan van reformatorische politieke bezinning)/ reformatorische politieke federatie (RPF), 1975-2000 (compl.: ?)
• Nieuwe Gouwenaar, De, Christelijk-Sociaal Blad voor het district Gouda, 1914 (inc.)
• Nieuwe Nederlandsche Kerkbode, 2e jrg (1916-1917) (compl.) (D:19) Zie verder: Nederlandsche Kerkbode
• Nieuwe Stemmen uit de Vrije Gemeente, 1930, 1933, 1958, 1960-1961, 1966, 1968-1995 (compl.: 53e-56e, 58e, 61e, 63e-69e, 71e-76e jrg)
• Nieuwe Wegen, orgaan der Vereeniging 'De Zendingsgemeente te Ermelo' en der Vereeniging 'De Nederlandsche Tentzending'/orgaan der Witteveen Vereeniging, 1920-1941, 1953 (compl.: 1e-2e, 4e-8e, 10e-13e, 17e, 21e-22e? jrg)
• Nieuwe Zondagsbode, hervormd weekblad voor de Zuidelijke Provincies, 1923-1925 (z. inc.)
• Nieuws van het kinderhuis Brazilië ‘Lar da Infancia’, zie: Contactblad kinderhuis Brazilië ‘Lar da Infancia’
• Nieuws van Meschobor, 1952, 1961, 1965 (inc.)
• Nieuws- en Advertentieblad voor Weesp e.o., Het, zie: De Vechtbode, AR weekblad voor de Vechtstreek
• Nieuwsblad BMGZ/Interserve, zie: Nieuwsbrief BMZG
• Nieuwsbrief BMZG, Stichting Bijbelse en Medische Zendings Gemeenschap, 1977-1988, 1994-2004 (compl.: 1979-1986, 1988, 1994-2000, 2002-2003)
• Nieuwsbrief Helpende Handen, Stichting Hulp Oost-Europa, 2002-2004 (compl.: 2004)
• Nieuwsbrief, informatieblad van de Amsterdamse Studentenekklesia, 1994-1997 (compl.: 21e jrg)
• Nieuwsbrief, Reformatorische Bijbelschool (De Wittenberg)/Christelijke Hogeschool en Toerustingscentrum De Wittenburg, 1978, 1980-1998 (compl.: 11e-12e, 17e-20e, 22e jrg)
• Nieuwsbrief, Stichting Redt een Kind, 1996, 2001, 2003-2004 (compl.: 2004)
• Nieuwsbrief van (en over) Soemba, uitgave van de Vereniging SOS ten dienste van (het herstel,) het behoud en versterking van de band met de vrijgemaakte kerken van Oost-Soemba c.a./van de band tussen de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Vrijgemaakte Kerken van Oost-Soemba c.a., 1971-…. (comp.)
• Nieuwsbulletin van 'Klein maar Dapper', 1944-1945
• Nijmeegsche Kerkbode, De, orgaan van de 'Vereeniging voor Evangelisatie', 1911 (inc.)
• Noorderlicht, blad voor vrijzinnig-protestanten, orgaan van de Vereeniging Vrijzinnige Hervormden in Nederland, 1945 (inc.)
• Noordstar, orgaan van de Commissie Bijzondere Diensten der Hervormde Gemeente van Groningen, 1963-1965 (inc.)
• Notre Eglise, Bulletin de la Communauté Wallonne de Rotterdam, 1929, 1936 (inc.)
• Officieel jaarboekje der Gereformeerde Kerk van ’s Gravenhage, 1911, 1913-1916, 1918-1919
• Officieel jaarboekje ten dienste der Gereformeerde Kerken van ’s Gravenhage-Oost, ’s Gravenhage-West (en ’s Gravenhage-Zuid), 1932-1942, 1946 (alleen ’s Gravenhage-West), 1947-1956
• 'Om de Reorganisatie', vliegend blaadje van de vereeniging van vrijzinnige hervormden in Nederland, nrs: 1-4 (1938)
• Om en op de Heide, 3-maandelijks orgaan der Vereeniging Nederlandsche Landkolonisatie en Inwendige Zending, 1928-1929 (compl.) Zie ook: Maandblad
• Om en op de Heide, maandblad van de Vereeniging Nederlandsche Landkolonisatie en Inwendige Zending, 1924-1925 (compl.: 2e jrg)
• Om Sions wil, Nederlandse Hervormd (Gereformeerd) Gezinsblad, 1952-1973, 1977, 1991-1992, 1997 (inc.: 1952, 1964, 1970, 1973, 1977, 1991-1992, 1997)
• ‘Om het roer van staat’, serie Politieke Vlugschriften , nrs 1-7 (1909)
• Omroepgids, (voor radio en televisie), orgaan van de NCRV, zie: NCRV gids
• Ondertoon, personeelsorgaan van de NCRV, 1977-1985 (compl.)
• Onderweg, 14 daags blad voor het Nederlandse Volk/Benelux, 1958-1966 (compl.: 1e-5e jrg)
• Onderweg, maandblad voor de Immanuel-Pro Rege- en Woestduingemeenten /Jacobuskapelgemeente (Amsterdam), 1987-2003 (compl.: 1e, 8e, 11e-12e jrg)
• Ons Arsenaal, christelijke brochurenreeks, zie: Christelijke brochurenreeks Ons Arsenaal
• Ons Beginsel, orgaan/weekblad der Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden, 1918-1925, 1940, 1945-1952 (inc.: 1940) (D:39-40) Zie verder: Beginsel en Bedrijf
• Ons Blad, Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes, 1942-1943 (compl.)
• Ons Drentsch Platteland, orgaan van de CBTB en de Bedrijfsvereeniging 'Het Platte Land' voor Drente en de Veenkoloniën, 1936-1937 (compl.: 1936)
• Ons Heidewerk, maandblad der Nederlandsche Landkolonisatie en Inwendige Zending, 1917-1918 (compl.: 9e jrg)
• Ons Jonge Platteland, maandblad van de Bond van Christelijke Jonge Boeren en Tuindersorganisaties en de Bond van Christelijke Boerinnen, Boerendochters en andere Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland/maandblad van de Plattelandsjongeren, orgaan van de CJBTB/de Nederlandse Christelijke Plattelands Jongeren Bond, 1951-1954, 1956-1958, 1960-1979 (inc.: 1962)
• Ons Kampeerblad, orgaan/mededelingenblad van de Kampeerclub der NCRV (waarin opgenomen het nieuws van de kampeergroepen), 1957-1959 (compl.: 2e jrg?)
• Ons Kerkblad, orgaan van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt naar art. 31 KO) classis Utrecht West/provinciaal kerkblad ten dienste van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt naar art. 31 KO) in de provincie Utrecht, 1945-1947, 1949-1953, 1959-1964 (compl.: 1952, 1963)
• Ons Kerkblad, weekblad ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Zeeland/Noord Brabrant en Limburg, 1947, 1949, 1953-1954 (z. inc.)
• Ons Knapenblad, orgaan van de Bond van Nederlandse Hervormde Knapenverenigingen op GG, 1952-1956, 1958, 1960-1961 (compl.: 27e, 29e-30e, 34e-35e jrg)
• Ons Leidersblad, orgaan voor de leid(st)ers van de Nederlandsche Vereeniging 'Hoop der Toekomst', 1915-1918, 1921-1932 (compl.)
• Ons Maandblaadje, orgaan ter bevordering van den Christelijken Vereenigingsarbeid te Alkmaar, de Christelijke Jongelings-Vereeniging 'Zacheüs'-Alkmaar/orgaan voor het Gemeente- en Vereenigingsleven der Orthodox-Hervormden te Alkmaar, 1927-1928, 1930-1933 (inc.)
• Ons Maandblad, maandelijkse mededeelingen van de Gereformeerde Kerk HV te Zaandam, 1935-1936 (inc.)
• Ons Maandblad, orgaan van den Bond van Christelijke Schilderspatroons en den Frieschen Bond van Christelijke Schilderspatroons, 1929-1935 (compl.: 1931-1934)
• Ons Maandblad, orgaan van de CJMV (Prinsenstraat) te Rotterdam, 1931/32-1932/33 (compl.)
• Ons Mavoblad, wekelijks orgaan van de Vereniging van Christelijke MAVO, 1969-1971 (inc.)
• Ons Meisjesblad, orgaan van de Bond van Nederlandsche Hervormde jonge meisjesvereenigingen op GG, 1936-1939, 1948-1953 (Kerstnrs), 1954-1962, 1962-1965 (Kerstnrs), 1966-1970 (compl.: 1e, 15e-17e, 18e?, 19e?, 20e, 30e jrg)
• Ons Muloblad, orgaan van de Vereeniging voor Christelijke Mulo en van de Bond van Besturen van Christelijke Muloscholen, 1945-1948, 1952-1955, 1962-1965, 1968 (compl.: 1945, 1962-1965, 1968) (259-262) Zie verder: Ons Mavoblad
• Ons nieuwe Ziekenhuis en Maandblad tot steun van het Lazarusfonds, 1938-1941 (compl.) Zie ook: De Nebo
• Ons Orgaan, maandblad van de ring van christelijke jongelingsvereenigingen in de Hoeksche Waard, aangesloten bij het Nederlandsch Jongelings Verbond, 1925-1926 (inc.)
• Ons Orgaan. Maandblad van de Verenniging voor Ned. Herv. Jeugdwerk te Haarlem-Noord, 1935-1939 (inc.) 803
• Ons Orgaan, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, 1981, 1992 (inc.)
• Ons Plattelandsleven, maandblad/informatieblad van de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond, 1960, 1962-1988, 1991 (inc.: 10e, 12e, 14e-15e, 37e-39e, 41e jrg)
• Ons Possoblad, algemeene possovereenigingen der afd. Onderdendam en Appingedam van het Nederlandsch Zendeling Genootschap/ Classicale Zendingscommissies voor de Classes Appingedam en Winsum der Ned. Hervormde Kerk, 1947-1951 (compl.: 1950)
• Ons Reisblad, orgaan van de Nederlandsche Christelijke Reisvereeniging, zie: NCRV Reisblad
• Ons Richtsnoer, weekblad tot verbreiding der AR beginselen, 1929-1931 (inc.)
• Ons Verbondsblad, orgaan van het Verbond van Christelijke Meisjesvereenigingen/orgaan van het Nederlandsche Verbond van Christen Jonge Vrouwen- en Meisjes Vereenigingen (aangesloten bij de Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes), 1924-1942, 1945-1947 (compl.: 1e, 3e, 6e-7e, 9e-17e, 19e-20e jrg) (395-396) Zie verder: Open Vensters
• Ons vrije bedrijf, orgaan van de Christelijke Middenstandsbond (in Nederland), 1950-1960 (inc.: 1950, 1952, 1957, 1960)
• Ons Vrouwenblad, tijdschrift voor onze christelijke vrouwen en meisjes, 1918-1920 (inc.)
• Ons Zendingswerk op Nieuw Guinea/ Australië, Irian-Barat, Curacao, Zd-Afrika (Natal), Suriname, orgaan Gereformeerde Kerken Enschede etc., 1961-1971, 1975-1976 (compl.: 7e-8e, 10e, 12e-15e jrg)
• Onze Apostolische taak, orgaan der Classicale Zendingscommissie Deventer (vv De Badabode), 1949?-1951, 1954 (compl.: 1951?)
• Onze Banier, orgaan van de Nationale Christen Onder-Officieren-Vereeniging, 1923, 1938-1940, 1950, 1958 (inc.)
• Onze Banier, orgaan van de Nederlandsche Christelijke Militaire Vereniging 'Pro Rege'/orgaan ten behoeve van de Nederlandsche Protestantsche Militairen, 1947 (inc.)
• Onze Dienst, orgaan van de Broederschap van Diakonen in Nederland, 1953-1957 (compl.: 1953)
• Onze Eigen Krant, (jeugdblad) voor christelijke scholen voor basis-onderwijs en vervolgopleidingen, 1976-1979, 1981-1993 (compl.: 37e-48e jrg)
• Onze Gereformeerde School, orgaan van het landelijk verband van gereformeerde schoolvereniging en de vereniging van gereformeerde onderwijzers en leraren in Nederland, 1956-1957 (inc.)
• Onze Gids, aangeboden aan eenige afdeelingen van de Nationale Christen Onderofficieren Vereeniging, 1912
• Onze Gids, aangeboden aan militairen van de garnizoenen ’s-Gravenhage, Delft en Hoek van Holland, 1912
• Onze Gids, aangeboden door de Nat. Chr. Onderofficieren Vereeniging aan de militairen van land- en zeemacht, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914
• Onze Gids, uitgegeven door de Nationale Vereeniging ‘Pro Rege’ voor de Nederlandsche Weermacht, 1926
• Onze Gids, (christelijk) maandblad voor Vrouwen en Meisjes, Nederlandsche Vereeniging ter behartiging van de Belangen van Jonge Meisjes en Nederlandsche Meisjesbond (Vereeniging van Christelijke Jonge Vrouwen), vv 'Onze Jonge Meisjes', 1919-1932, 1934, 1940-1941 (compl.: 26e-33e jrg)
• Onze Gids, maandblad van de Bond van AR propaganda-clubs in Nederland, 1911-1918 (compl.)
• Onze Gids, orgaan van de Christelijke Onderwijzersvereeniging 'Broederschap', 1931-1937 (inc.: 12e, 18e jrg)
• Onze Godsdienstprediking, 1893?-1895? (inc.)
• Onze Hervormde Zondagsschool, orgaan van de Nederlandsche Hervormde Zondagsscholenbond op GG, 1946-1950, 1952, 1954-1984 (compl.: 1947-1949, 1957-1958, 1965-1966, 1969-1971, 1974, 1979-1984)
• Onze Jeugd, correspondentieblad van de 'Rudolphstichting' te Achterveld (U.), 1949-1952 (compl.: 1950)
• Onze jongens en meisjes, maandblad van de Heldring-Stichtingen te Zetten, Martha-Stichting te Alphen a/d Rijn en Valkenheide te Maarsbergen/ Vereniging Hemava voor propaganda kinderbescherming/ samenwerkende protestants christelijke kinderbeschermingsorganisaties, 1952-1961, 1965, 1967-1969 (compl.: 1e, 3e-4e, 6e, 9e jrg)
• Onze Jongens, maandblad van 'Valkenheide', opvoedingsgesticht vanwege de Nederlandsche Hervormde Kerk, 1934-1939, 1941, 19546-1951 (compl.: 1936, 1938, 1947)
• Onze Kerkbode, hervormd weekblad voor Schouwen en Duiveland, voor hen, die tot de Nederlandse Hervormde Kerk behoren, zie: Zierikzeesche Kerkbode
• Onze Kinderen, maandblad van de Martha-Stichting voor onverzorgde kinderen (Alphen a/d Rijn), 1896, 1900-1943, 1945-1952 (compl.: 1902-1903, 1905-1941, 1945-1952)
• Onze Kleine Bode, redactie: comité van bijstand voor den arbeid van Joh. van de Steur in Indië/Van der Steurfonds Zeist, nr 138-139, 141-143, 151 (1936-1937, 1946)
• Onze kleintjes, maandblad voor de zondagschool (en huisgezin), 1915-1919, suppl. op jrg. 4-7, 1921-1936, 1938-1995 (inc.: 1916-1917, 1922, 1924, 1927-1929, 1946, 1968-1969, 1972, 1975, 1980, 1987, 1992-1993, 1995)
• Onze kleintjes en oudere kinderen, religieus-/godsdienstig-paedagogisch maandblad voor (jeugdkerk, kinderdienst,) zondagschool en huisgezin zie: Onze kleintjes, maandblad voor de zondagschool
• Onze School, geillustreerd maandblad voor school en huisgezin, orgaan van de Unie van christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland, 1921-1923 (inc.)
• Onze tijd, halfmaandelijks tijdschrift, 1903-1905 (compl.: 1e-2e jrg)
• Onze Vaan, orgaan van de Bond van Nederlandsche Hervormde Mannenvereenigingen op GG, 1937 (zie hiervoor: Gereformeerd Weekblad, 42e jrg nrs 2, 6, 11, 23) (inc.)
• Onze Verwachting, orgaan van de Bondsring Amsterdam der Jongelingsvereenigingen op GG, nrs 3-5, 8-65 (1901-1906)
• Onze Verwachting, veertiendaagsch blad voor Delft en Omstreken, uitgave van den Delftschen Christelijken Besturenbond, 1912-1913 (compl.: 1912)
• Onze Zondag, weekblad voor de jeugd/kinderen, uitgave van de Nederlandsche Zondagsschoolvereeniging, 1950-1969 (compl.:1959, 1961-1964, 1966-1969
• Oogst, De, tijdschrift tot versterking en verdieping van het christelijk/geestelijk leven, maandblad van de Vereniging 'Tot Heil des Volks' te Amsterdam, 1950, 1952, 1954, 1960, 1977-1988, 1995, 1997 (z. inc.)
• Oogsttijd, magazine Gouden Schoven, zie: Gouden Schoven
• Oorspronkelijk Christendom, maandblad van de Internationale Gemeenschap van Christenen ter bevordering van de eenheid aller ware gelovigen in Christus Jezus en de Evangelie-arbeid door gelovigen van allerlei kerken en kringen, nrs 138-143, 170 (1961-1962, 1964)
• Oost-Azië's miljoenen, overzeese zendingsgemeenschap (China Inland Mission), 1966, 1971-1972, 1975-1978, 1980-1983, 2001 (inc.: 1966, 1983, 2001)
• Oosten, Het, weekblad gewijd aan christelijke philanthropie/orgaan van de weesinrichting Neerbosch, 1888-1892, 1896, 1923, 1925, 1933, 1938-1939, 1941 (inc.)
• Op Weg, orgaan van de Bonden van Nederlandse Hervormde Jongelings- en Meisjesverenigingen op GG/orgaan, jongerenblad van de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond/informatieblad van de Hervormd Gereformeerde Jeugdbonden voor leden en donateurs, 1961-1983(?), 1986-1991 (inc.: 12e, 23e jrg)
• Op Weg; (29e jrg nr.4; voortgezet als CJVF-orgaan), vv Leidstersblad, Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes/de Christen Jonge Vrouwenfederatie YWCA, 1923-1942, 1945-1953 miv 27e jrg nr.1 (september 1949):
• Op Wiek, ARJOSblad, 1958-1971 (compl.)
• Opdracht en Dienst, orgaan van de Bond van Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland, 1958-1969, 1976, 1978-1981, 1988 (compl.: 33e-37e, 40e-41e jrg) vv Gereformeerd Mannenblad
• Opdracht, kontaktblad voor het Gereformeerde Evangelisatiewerk, 1982, 1989-1991, 1993-1995 (z. inc.)
• Opdracht (voorheen Kleine Kracht), Stichting Opdracht tot Wereldzending, 1997-2003 (compl.)
• Open Deur, (De), evangelisatieblad/weekblad, 14-daags blad voor Nederland/orgaan der (Nederlandsche) Hervormde Kerk/ de Evangelisch Lutherse Kerk (en de Gereformeerde Stichting Lectuurarbeid te Harderwijk), 1941, 1945-1949, 1951, 1954, 1956-1958, 1962, 1964-1968, 1970, 1972-1977 (compl.: 1962, 1964-1966, 1970, 1973-1977)
• Open Deur/Goede Tijding, oekumenisch maandblad, 1977-1979, 1981-1989, 1995 (compl.: 1977-1979)
• Open Deur/Onderweg (samen met Onderweg), zie: De Open Deur
• Open Poort, De, orgaan/maandblad (tot steun) van/voor den Evangelisatiearbeid (uitgaande van de Gereformeerde Kerken) in België/Protestants Maandblad ter bevordering van het gesprek rond geloof en samenleving, 1929-1941, 1950-1963, 1965, 1971, 1975-1976, 1978-1979, 1982, 1984, 1986, 1988, 1995, 1998-2001 (compl.: 1933, 1957, 1958, 1961)
• Open Venster, Het, maandblad voor ouderen, 1969 (compl.)
• Open Vensters, maandblad voor ouderen, 1985, 1987 (inc.)
• Open Vensters, orgaan van het Meisjesverbond, aangesloten bij de CJVF, 1947-1958 (compl.?)
• Opgang, maandschrift voor deze tijd, 1937-1939 (compl.: 1e jrg)
• Opgang, populair-letterkundig tijdschrift, 1932-1934 (inc.) Zie verder: De Libel en Opgang, maandschrift voor deze tijd
• Opwaarts, orgaan van de Bond van Christen-Socialisten, 1912-1914 (5e-6e jrg: compl.)
• Oranje-Garde, De, orgaan van de Oranje-Garde in Nederland, 1933-1937 (inc.)
• Orgaan, Het, maandblad in de Orde van Zeven, 1916-1917 (compl.)
• Orgaan van de Anti-Revolutionaire Kiesvereeniging 'Nederland en Oranje', AR Kiesvereeniging Gorinchem, nrs 6-7 (aug. 1940) Zie verder: Den Vaderlandt Ghetrouwe, Gorinchem
• Orgaan van de Bond van Jongelings Vereenigingen op GG, zie: Calvinistisch Jongelingsblad
• Orgaan van den Bond van Meisjesvereenigingen op GG in Nederland (vrijgemaakt), zie: De Poortwake
• Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland, zie: Geloof en Wetenschap
• Orgaan van de(n) Christen-Gymnasiastenbond, 1923-1926, 1928-1938, 1942-1943, 1953-1956 (compl.: 9e, 18e-22e, 37e-38e jrg)
• Orgaan van den Nederlandschen Vrouwenbond tot verhooging van het Zedelijk Bewustzijn, 1900, 1902-1906, 1910-1942, 1947 (compl.: 1910-1921, 1925-1927, 1929, 1931-1933, 1935-1938, 1940-1942)
• Orgaan voor leiders van Knapenvereenigingen aangesloten bij het Nederlandsch Jongelings Verbond, 1914-1916, 1919-1942, 1945-1958 (compl.)
• Orgaan, weekblad van de Bond van Gereformeerde Meisjesverenigingen in Nederland, zie: De Poortwake
• Oud en Nieuw, tijdschrift voor de jeugd, 1902 (compl.)
• Oude Paden, De, waarin opgenomen 'Tot de Wet en tot de Getuigenis', blad op GG, 1962 (inc.)
• Ouwe Bram leeft nog!, tijdschrift over protestants-christelijke jeugdboeken vroeger en nu, 1995-1998 (compl.: 1e-2e jrg)
• Overdenkingen, redactie: Prof.dr. P.D. Chantepie de la Saussaye e.a., 1910-1911, 1913, 1917, 1921, 1924-1940 (inc.: 1910, 1917, 1921)
• Overdwars, maandelijks blad voor hervormd gereformeerde meisjes- en jongensklubs, 1971-1974 (inc.: 1974)
• Overtoomsche Kerkbode, orgaan der Gereformeerde Kerk van Overtoom (Amsterdam), 1911-1912, 1914-1933, 1936-1941, 1945-1946 (inc.: 1911-1912, 1914-1915, 1917-1918, 1921, 1936-1941, 1945-1946) (D:23)
• Pantheon ('35), tijdschrift voor Marnix-gymnasiasten/van het Marnix-gymnasium, 1936-1942 (compl.: 5e jrg)
• Parakleet, orgaan van de broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland en België, 1981-1985 (compl.: 1984)
• Pardoes, maandblad voor jongens en meisjes van 12-15 jaar, 1965-1967 (inc.?)
• Patrimonium's Bode voor Amsterdam, 1909-1910 (compl.: 1e jrg)
• Patrimonium, Christelijk Sociaal Weekblad, 1905-1909; 1913-1918; 1921-1-39, 1940-1959 incompleet,
• Patrimonium's Maandbericht, Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium Afdeeling Amsterdam, nrs 1-14, 16-25, 27-35, 37, 39, 48 (1933-1939)
• Paulus, zendingsblad der Gereformeerde Gemeenten, uitgaande van de Zendings-Deputaten der Gereformeerde Gemeenten, nrs 43-167, 169 (1964-1984)
• PCOB-Kaderblad, Protestants Christelijke Ouderen Bond, 1987-1989, 1991-1992 (compl.: 1988)
• Perspectief, gezamenlijke uitgave van de Raphaëlpleinkerk, Thomas/-Koepelkerk, Willem de Zwijgerkerk/wijkblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Amsterdam-Zuid, 1988-2003 (compl.: 1990-1991, 1993-2002)
• Petah-ja, maandblad/orgaan van de Bond van Mannenverenigingen op GG/orgaan van de Bond van Gereformeerde Bijbelstudieverenigingen, 1949-1992 (compl.) (10-12) Zie ook: Maandblad van den Bond van Mannenvereenigingen op GG
• Pinkster Bijbel School Brazilië, 1973-1985 (compl.: 1975-1977, 1979-1982, 1984)
• Pinksterjeugd, orgaan van/maandblad voor de Nederlandse Pinksterjeugd, 1965-1966 (inc.) Zie verder: Jong en Vrij
• Pion, informatieblad van de CAMA-Zending, zie: De Pionier
• Pionier, De, uitgave van Stichting Alliance-Zendings-Centrum 'Parousia' (Nederlandse afdeling van Christian and Missionary Alliance)/CAMA Parousia/zendingsblad van CAMA, 1949, 1961, 1964, 1984-1990, 1994-2004 (compl.: 1985-1988, 1990, 1994-2000, 2002-2003)
• PITtigheden, Protestants Interkerkelijk Thuisfront, zie: met PIT op Stap
• Plein. Tijdschrift voor theologie, kerk en cultuur, 1e-2e, 1999-2002, niet verder verschenen. (compl.)
• Poortwake, De, weekblad/orgaan van den Bond van Gereformeerde Meisjesvereenigingen in Nederland, 1945-1967, 1974, 1981-1990 (inc.: 19e, 21e, 28e-29e, 44e jrg)
• Practisch Christendom, serie I-V (1918-1923) (inc.)
• Predikant en dokter, 1931-1937 (compl.: 1932, 1935-1937)
• Predikbeurtenblad, weekblad voor de protestantsche gemeenten van Arnhem en omligggende plaatsen/weekblad voor de Nederduitsche Hervormde Gemeente van Arnhem, 1935-1941 (inc.) (D:29) Zie ook: Mededeelingenblad der Nederlandsche Hervormde gemeenten van Arnhem e.o.
• Prekenserie, redactie: Kwaadgras, Nederlands Gereformeerde Kerk, 1952-1955, 1965-1966, 1968-1973, 1977, 1980-1982, 1991 (inc.)
• Prekenserie Radio-Bloemendaal, 1957-1959, 1964-1965 (inc.) Zie ook: Radio-Preken
• Present, 14-daagse informatie uit de hervormde gemeente te Amsterdam en Amstelveen/Buitenveldert, 1978, 1988-1992 (inc.)
• Presidente-Post, 1958-1960 (compl.: 6e jrg)
• Prinses, damesweekblad op protestants-christelijke basis, 1961-1974 (inc.)
• Pro Rege, (maandelijks) orgaan van de Nationale Vereeniging 'Pro Rege', 1928-1930, 1932-1934, 1939-1940 (inc.)
• Pro Veritate, maandblad tot verbreiding van de kennis van het Evangelie in Noord-Brabant en Limburg, 1938-1941 (compl.: 2e-3e jrg)
• Programmabaken, CJMV, 1953-1957 (compl.)
• Protestant, De, Evangelische Maatschappij (opgericht 1853), Vereeniging tot verbreiding en verdediging van het Protestantisme/ Nederlandsche Gustaaf Adolf Vereeniging, 1896, 1898-1899, 1910, 1930-1944, 1946-1948, 1952-1961, 1963-1968 (compl.: 1931-1932, 1936, 1943, 1955-1956, 1958-1959) (D:38) Zie ook: Mededeelingenblad van de Evangelische Maatschappij tot verbreiding en verdediging van het Protestantisme
• Protestantenblad voor de kolonie Suriname, 1896 (inc.)
• Protestants Interkerkelijk Thuisfront, mededelingenblad, 1949-1950 (inc.) Zie ook: Met PIT op stap
• Protestants Nederland, maandblad van de Vereniging Protestants Nederland, 1953, 1989-1990 (7 exempl.) Zie VU-bibliotheek voor 1976-1988
• Protestantsche Vlugschriften, Marnix-Stichting, 1e reeks nr 1-12 (z.d.)
• Protestantsche Volkspartij, redactie: mr.dr. A.R. van de Laar, 1925 (inc.)
• Proto, programmatoelichting voor groepen vanaf 16 jaar (CJVF en CJMV)/voor 15-18 jarigen en 19 jaar en ouder, 1958-1961, 1963-1968 (compl.: 1958, 1959/60-1960/61, 1963/64-1967/68) Zie voor 1959/60-1960/61: De Klepel
• Quadraatschrift, maandblad van het Centrum voor Leren en Vieren, proefnummer (sept 1996), 1997-2003 (compl.: 1997-1999)
• Raad en Daad, orgaan van de Centrale voor Werkloozenzorg gesticht op initiatief van de Raad van Nederlandsche Kerken voor practisch Christendom, 1935-1939 (inc.)
• Radio-Kerk-Bloemendaal, maandblad voor de luisteraars naar de radio-uitzendingen van de gereformeerde kerk van Bloemendaal, 1968, 1970-1975 (compl.: 1972-1973) Zie ook: Kerk zonder Grenzen
• Radio-Preken, Radio-commissie der gereformeerde kerk van Bloemendaal, 1941, 1956-1957 (inc.) Zie ook: Prekenserie Radio-Bloemendaal
• Rapport inzake de zending op Soemba (en in Brazilië) aan de zendingssynode van de gereformeerde kerken in de provincie Groningen, Drente en Overijssel en de Altreformierte Kirche in Niedersacksen, 1964-1965, 1967-1968, 1970-1972
• Rechte Sporen, maandblad van de bond voor gereformeerde jeugdorganisatie, zie: In rechte Sporen
• Reddingsboot, De, maandblad voor allen die Vrede zoeken, 1908-1909 (inc.)
• Reflector, orgaan der Zeister Lyceisten, 1934-1940 en Van Ewijknummer (compl.: 4e, 7e-9e jrg)
• Reflex, kaderblad van het CJV te Rotterdam, 1966, 1969 (inc.)
• Reformanda, 1991-1992, 1994, 1996 (inc.)
• Rein Leven, propagandablad, redactie: Lod. van Mierop, nrs: 1, 3-11 (z.j.)
• Reisblad, orgaan van de Nederlandsche Christelijke Reisvereeniging, zie: NCRV Reisblad
• Reispenningen, woorden van leiding en troost op den weg des levens, 5e bundel nr 10 (z.j.), 1935?, 1937-1939 (compl.: 14e jrg; geen 15e jrg)
• Rekken, contactorgaan voor medewerkers en belangstellenden van de Vereniging Rekkense Inrichtingen, 1961-1962, 1964-1966 (inc)
• Rekken, Vereeniging Rekkensche Inrichtingen, 1925, 1927, 1939-1941 (inc)
• Religieuse Toespraken, A.R. de Jong, nr 226-236, 238-270 (1947-1950)
• Remonstrants(e) Weekblad, (Het), 1947-1950, 1952-1960, 1963-1965, 1967, 1970 (compl.: 1956; rest is z. inc.)
• Reorganisatie 1938, nrs: 1-20 (1938) Zie ook: Om de Reorganisatie
• Reveille, De, in samenwerking met 'Allen Een', maandblad der Haagsche Christen Jeugdleiders Centrale, 1931 (inc.)
• Reveille, veertiendaags blad ten behoeve van de Nederlandse (Protestantse) Militairen, 1947, 1957, 1959, 1962, 1971 (inc.)
• Rhodesia Zending, maandblad van de stichting Rhodesia-Zending, 1968-1987 (inc.: 1987)
• Richtlijnen, studie-orgaan van de Christelijk Democratische Unie, 1938-1940 (compl.: 2e jrg)
• Rijnlandsche Kerkbode, orgaan der Gereformeerde Kerken in de Classis Woerden, 1931-1936, 1940, 1954, 1963 (compl.: 19e-21e jrg)
• Rijp of groen, evangelisatiecentrum gereformeerde kerken, nrs: 20-21, 27-28, 31, 37-40, 105 (ca.: 1965-1973 en z.j.)
• Rond de Schouw, maandblad der Christelijke Jongemannenclub 'De Smidse', 1941, 1946 (inc.)
• Rondom de Bavo, Hervormd Kerkblad voor Haarlem, Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout, 1957-1958, 1960, 1962, 1965 (inc.)
• Rondom het Woord, orgaan van de Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouwen, 1948-1992 (inc.: 24e, 46e? jrg) (82-84) Zie voor 1946-1947: Maandblad van de Bond van Mannenvereningingen op GG en van de Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouwen
• Rondzendbrief, Hervormde Vrouwen Dienst, 1965, 1967-1968
• Rondzendbrief van de Afrika Zending (stichting Afrika Zending), 1974, 1979-1993 (inc.: 1974)
• Rotterdamsch Weekblad, Christelijk-Historisch weekblad voor Rotterdam e.o. (waarin opgenomen het Nederlandsch Weekblad), 1932 (3 exempl.)
• Ruimte, Nederlandse Protestantenbond, een open geloofsgemeenschap met als doelstelling: bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven i.h.a. en van het vrijzinnig-christelijk leven in het bijzonder, 1972-1989 (compl.: 1973-1975, 1984-1988)
• Russische Zendingsvriend, De, orgaan van het Russische Zendingsgenootschap, 1938-1939 (compl.: 7e jrg)
• Saamhorig, maandblad tot samenbinding van vrijgemaakt gereformeerden, 1976-1980 (inc.)
• Samenspel, Berichten/maandblad uit de Remonstrantse en Vrijzinnige Hervormde Geloofsgemeenschappen van Amsterdam, 1986-1994 (compl.: 1987/88, 1993)
• Samosir-Bode, orgaan van de Vereniging ‘Gemeenschappelijke Zending’ van de Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, 1962, 1970-1972, 1975 (inc.)
• Samuel, geillustreerd weekblad voor jongelieden, 1896-1897 (inc.)
• Samuel, tijdschrift voor jongelieden, 1865 (compl.)
• Saron, kerkblad van Saron, Amsterdam, 1957-1958 (inc.)
• Schatkamer, De, maandschrift voor den heiligen Dienst, 1907-1919, 1932-1934 (compl.: 1909-1915, 1917, 1919)
• Schering en Inslag, instructieblad voor gereformeerd jeugdwerk, gereformeerd jeugdcentrum, 1955-1965 (compl.: 1957-1963)
• Schering en Inslag, Stichting Vorming en Scholing (EVP/Evangelie en Samenleving), 1988-1995 (inc.: 1994)
• Schild en Pijl, brochurereeks I-II (1918-1924) (compl.: II)
• Schildersgilde, De, orgaan van de Nederlandsche Bond van Christelijke Schilderspatroons, waarbij aangesloten de provinciale organisaties Friesland, Groningen, 1936-1941 (inc.: 1936, 1941)
• School en Bestuur, periodiek voor protestants-christelijk kleuter- en basisonderwijs/en buitengewoon onderwijs, 1972-1976 (compl.)
• School en Christenouders, orgaan van de VOCO, 1984-1985 (compl.: 1983?)
• School met de Bijbel, De, orgaan van de vereniging van christelijke onderwijzers/onderwijsblad/blad voor alle soorten onderwijs en opvoeding, 1956-1979, 1987-2000 (compl.: 1e-2e, 6e-12e, 14e, 18e-21e, 38e, 44e jrg)
• Schoolkrant, De, (weekblad) voor de christelijke scholen (in Nederland), 1923-1930, 1939-1940 (compl.: 4e-5e jrg)
• Schouwvenster, wekelijkse blik op het wereldtooneel, 1945-1946 (inc.)
• Schriftuurlijke Waarheden (beknopte driemaandelijks verschijnende boodschap ten dienste van mede-arbeiders in het Evangelie en andere denkende Schriftgelovigen), uitgave van Evangelisatie ‘Bethel’, Zeist, NS nrs 60-70, 72-93, 95-101 (1961-1971)
• Seminarie-mededelingen, stichting Nederlands Gereformeerde Seminarie, ten dienste van de Nederlands Gereformeerde Kerken, 1976-2004 (inc.: 1990, 1994, 1998-2000)
• Seminarie-Nieuws(brief), zie: Seminarie-mededelingen
• Settensche Dorpskronijkske, Het, tijdschrift onder hoofdredactie van O.G. Heldring ten voordeele van de gestichten of scholen, 1868-1869 (compl.)
• Shaare Zedek Nieuws, Stichting Shaare Zedek te Urk, nrs.: 1-2, 5-8, 12, 15, 18, 21, (1983-1989)
• Signaal, periodiek voor leerlingen van HBS-en, lycea en gymnasia uitgaande van de Calvinistische Studenten Beweging, 1955-1958 (inc.)
• Signaal, periodiek voor leerlingen van middelbare scholen uitgaande van de Calvinistische Studenten Beweging in samenwerking met de Vereniging tot verspreiding van de Heilige Schrift, 1959-1962, 1964-1965 (inc.)
• Siloam, evangelisatie contactblad, evangelist: F. Niemeijer, 1966-1982 (compl.: 2e-3e, 5e-10e, 13e-16e jrg)
• Sionbode, De, periodieke uitgave van Missionair Service Centrum, nrs. 1-14, 16-25 (1984-1993)
• Sola Fide, orgaan van de Nederlandse Lutherse Jeugdbond, 1954-1957 (inc.)
• Spanje Nieuws, mededelingen over het werk tot verspreiding van het Evangelie in Spanje en onder Spaans sprekenden, Spanje-Commissie van de (Nederlands) Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Rijswijk-Zuid-Holland, nrs: 1-13, 15, 17-29, 31-39, 41-44, 46-59, 61-62, 66-69, 71-72, 75, 77, 81-96 (1973-2004)
• Speelman, De, uitgave onder auspiciën van de commissie voor het lekespel, 1954-1956 (compl.: 6e-7e jrg)
• Spiraal, kaderblad Nederlandse Christelijke Sportunie, 1970, 1972-1974 (compl.: 1973)
• SSR-Mededelingen afdeling Delft, nrs 1-8 (1945-1946)
• Staat en Evangelie, orgaan van het Nationaal Evangelisch Verband, 1966-1974 (compl.: 3e-4e, 6e jrg)
• Staat en Kerk, orgaan van de Hervormde Gereformeerde Staatspartij, 1922-1940 (compl.: 1e-5e, 7e (incompleet), 13e-18e jrg; geen 6e jrg)
• Stakkato, tijdschrift van de christelijk-historische jongerenorganisatie, 1970-1971 (compl.: 1970)
• Standvastig, Gereformeerde Bijbelstichting, 1976, 1980, 1988-2004 (compl.: 1989-1993, 1996-1997, 1999-2004)
• Stem, De, zie: De Stem in de woestijn
• Stem in de woestijn, De, interkerkelijk opwekkingsblad, 1961-1979, 1984-1985, 1994-1996, 2003 (compl.: 1961-1962, 1964, 1966-1967, 1969-1972, 1974, 1977)
• Stemmen uit Jeruzalem, 1907-1908, 1911, 1914-1917, 1919-1937, 1939-1941, 1946-1963, 1965-1967, 1969-1990 (compl.: 7e, 15e-16e, 24e-32e, 35e, 47e, 49e-51e, 87e-89e jrg)
• Stentor, Libertas ex Veritate, orgaan van de Nieuwe Afdeling Utrecht der SSR, 1993 (inc.)
• Stentor, orgaan der SSR afdeling Utrecht, 1947-1962, 1966-1968 (compl.: 2e, 15e jrg)
• Stéphanos, Stichting Stéphanos, 1995-2007 (inc.)
• Ster der Christelijke Weekbladen, De, 1920 (inc.)
• Stichtelijke overdenkingen voor elken dag des Jaars, Godsdienstig dagboek naar aanleiding der dagteksten in den Bijbelschen Almanak voor het jaar ..., 1847-1850 (compl.: 1848-1849)
• Straks, Evangelisch perspektief voor de nieuwe generatie, kwartaalblad ten dienste van geestelijke vorming van kinderen en jeugd ten behoeve van gezin, zondagsschool, onderwijs, kinderevangelisatie en jeugdwerk, 1967-1982 (compl.: 1977-1978, 1980)
• Strijder, De, Christelijk Democratisch orgaan, 1945-1946 (inc.)
• Strijder, De, orgaan van de Christelijk-Democratische Unie, 1929-1936 (inc.: 1931, 1935-1936) (D:45) Zie verder: De Christen-Democraat
• Strijdkreet, orgaan van het Leger des Heils in Nederland, 1928-1929, 1931, 1933, 1935, 1937-1939, 1947-1949, 1953, 1955-1958, 1961-1962, 1965, 1974, 1977, 1981-1982, 1985-1986 en 2 ongedateerde nummers (z. inc.)
• Stroom, De, vrijzinnig godsdienstig weekblad/weekblad voor religieus humanisme, 1921, 1929, 1932-1934 (inc.)
• Studieblad ten dienste van het Bijbels Denken, zie: Lamp-Licht
• Stuurman, De, maandblad voor bestuurders der CJMV in het Nederlandsch Jongeings Verbond, 1935-1942, 1949-1958 (compl.?)
• Stuwing, De, orgaan van de Amsterdamsche Maatschappij voor jonge mannen/Nederlandsche Maatschappij voor buitenverblijven ten behoeve van jonge mannen en jongens/maandblad voor Nederland en Nederlandsch-Indië uitgaande van AMVJ, 1919-1941 (compl.: 1922-1927, 1929-1932, 1935-1940)
• Synoodkreet, werkgroep Synoodkreet, nr 1-10 (1969-1970) (compleet; nr. 2 ontbreekt)
• Taalkunst, orgaan van de Noord Nederlandsche Bond van Christelijke Reciteerclubs, 1937-1939 (inc.)
• Te huis, geillustreerd tijdschrift voor het Volk, hoofdredacteur: J. van 't Lindenhout, 1888, 1901 (compl.: 1901)
• Tegemoet, maandblad voor alle werkers onder buitenkerkelijken, zowel ambtsdragers als gemeenteleden, 1948-1951 (compl.: 4e-5e jrg)
• TEMA INFO, the European Missionary Association, 1988, 1998-1999 (inc.)
• Terdege junior, 1988-1998 (compl.: 1989/90, 1993/94-1996/97)
• Theologische Ho(o)geschool (vrijgemaakt), (De), (verslag), 1946, 1946/48, 1948/50, 1948/49-1949/50, 1951/52, 1953/54-1962/63, 1964-1965, 1966/67  Zie ook: Jaarverslag Stichting voor de financieele verzorging van de opleiding tot den Dienst des Woords in de gereformeerde kerken in Nederland
• Theologische Hogeschool Kampen, orgaan van de theologische hogeschool der Gereformeerde Kerken (in Nederland), 1966-1969, 1971-1989, 1994 (inc.: 2e, 5e, 7e, 9e-12e jrg)
• Theologische Universiteit Kampen, zie: Theologische Hogeschool Kampen
• Tienerlatijn, landelijk centrum gereformeerd jeugdwerk, 1982-1989 (inc.)
• Tifa, blad voor jongeren uitgaande van de onderwijscommissie van de Nederlandse Zendingsraad, 1969-1974 (compl.: 11e-12e jrg)
• Tijd en Taak, religieus-socialistisch weekblad/onafhankelijk weekblad voor Evangelie en Socialisme (De Blije Wereld), 1936, 1945-1947, 1951-1974, 1976-1987 (compl.: 1953-1954, 1957, 1959, 1964, 1971, 1973-1974, 1978-1984, 1986)
• Tijding, Hervormd Evangelisatieblad, orgaan voor de leden/kontaktblad van de Hervormde Bond voor inwendige zending op GG, 1969-1973, 1984-1988 (inc.: 1973, 1984-1985, 1987-1988) Zie ook: Hervormd Evangelisatieblad, orgaan voor inwendige zending.
• Tijdsein, Christelijke Gereformeerd Jeugdblad, bond van christelijke gereformeerde jongerenverenigingen in Nederland, 1974, 1976-1977, 1979-1982 (compl.: 1974)
• Tijdseinen, stemmen uit christelijk-historische kring, 1937-1941, z.j. (compl.: 1e-2e, 4e(?) jrg)
• Tips voor jongerenclubs (15-17 jarigen) van het CJV, 1956-1957 (inc.)
• Toesj/Combo, programma-materiaal voor tienergroepen en gjv's (landelijk centrum gereformeerd jeugdwerk), 1972, 1975-1977, 1979 (inc.)
• Toortsdrager, De, waarin opgenomen: 'Nieuwe Banen', orgaan van de apologetische vergadering 'De Toortsdrager' der Christelijke levens- en wereldbeschouwing, 1927-1931 (compl.)
• Torenwachter, De, maandblad van de vereeniging (tot oprichting en instandhouding van) Vlaamsche Protestantsch-Christelijke scholen in België, 1927-1936 (inc.: 2e-5e, 10e jrg)
• Tot aan de einden der Aarde, zendingsblad van de Gereformeerde Kerken van Drachten en Haarlem, 1961-1962, 1971 (inc.)
• Tot aan de Einden der Aarde, informatie over de zendingsarbeid van de gereformeerde kerken in Nederland en over het werk van de gereformeerde organisaties voor het betoon van barmhartigheid/en over het werk van de Vereniging De Verre Naasten, 1976-1990, 1992, 1994-2001 (compl.: 6e-13e jrg)
• Tot Reformatie op Schepen, 1959, 1961. 1963 (inc.)
• Treffer, verenigingsblad voor jongeren van 12 tot 16 jaar, Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, 2002-2004 (compl.: 3e-4e jrg)
• Triangel, orgaan van het CJV/maandblad voor jongeren, CJV, 1958-1966 (compl.)
• Triangel, kaderblad voor leidinggevenden, bestuursleden en belangstellenden, CJV, 1967-1970 (compl.)
• Troffel en Zwaard, orgaan van de christelijke besturenbond te Rotterdam en Schiedam, 1923/24 (compl.)
• Trompet, De, uitgegeven door ds. John. van Welzen, 1970-1973 (compl.: 1971-1972?)
• Trouw, weekblad, 1946-1949 (inc.)
• Tuba, orgaan van de studentenwereld/studentencorps (NDDD) aan de VU, 1930-1931 (compl.: 2e jrg)
• Uilenspiegel, humoristisch-satyriek weekblad, 1882/83, 1887/88, 1890/91, 1893/94, 1904 (inc.: 1904)
• Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën, gereformeerde kerken in Nederlandsch Indië, 1931-1938 (z.inc.)
• Uit de Levensbron, wekelijkse predikatiën onder redactie van ds. J. Hovius en ds. A.H. Hilbers met medewerking van vele christelijke gereformeerde predikanten, 1931, 1933, 1938-1940, 1942, 1947-1950, 1954-1956, 1958, 1980-1981 (inc.)
• Uit het Woord der Waarheid, studie- en contactblad voor jongeren/bijbelstudieblad voor jong en oud, 1946-1956, 1959-1960, 1963-2000 (inc.: 3e, 19e, 21e, 55e jrg; geen: 22e, 24e jrg)
• Uitwerking, CJV, 1977-1979 (inc.)
• Uitzicht, maandblad van het Meisjesverbond CJVF voor leidsters en bestuursleden, 1954-1957 (compl.)
• Uitzicht, maandblad voor (bestuursleden,) leidsters en leiders van het CJV, 1958-1966 (compl.)
• Uitzicht, 14 daags gezinsblad/reformatorisch-christelijk Toekomstblad, 1965?-1966(?), 1970-1999 (compl.: 1977, 1983-1984, 1986-1991, 1996?-1997)
• Unie, De, Christelijk-Historisch Contactorgaan voor Drenthe, ChristelijkHistorische Kamerkring Assen, 1953-1968 (compl.: 1958-1960, 1964-1966)
• Utrechtsch Predikbeurtenblad (der Nederduitsche Hervormde Gemeente) uitgegeven ten voordeele van het Predikanten-Weduwenfonds, 1894, 1936-1941 (inc.) (D:29) Zie ook: Mededeelingen van den Kerkeraad der Nederlandsche Hervormde Gemeente te Utrecht
• Utrechtse Kerkbode, wekelijks orgaan van de Gereformeerde Kerken van Utrecht-Centrum en Utrecht-N.West opgenomen in het Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel, Gelderland en Utrecht, zie: Gereformeerd Kerkblad voor Overijsel en Gelderland (etc.) vanaf 1964/65
• Uw Koninkrijk Kome, Mededeelingen uit den arbeid van de zending in Rusland 1934, 1936, 1938-1941 (inc.)
• Uw Koninkrijk Kome, maandblad uitgegeven door zendingsdeputaten der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, 1954-1955, 1958-1961, 1963-1991 (compl.: 51e-52e, 58e, 60e-62e, 64e, 73e, 75e, 82e jrg) Zie VU Bibliotheek voor 1e-45e jrg)
• Vaandrager, De, orgaan van de Bond van Nederlandsche Hervormde Jongelings Vereenigingen op GG, 1912-1941, 1946-1950, 1954-1958, 1960-1961 (inc.: 1e, 4e, 24e, 40e-41e, 45e-46e jrg; geen 22e jrg)
• Vaderlandt Ghetrouwe, Den, AR Kiesvereeniging Gorinchem, nrs 8-13 (1940-1941)
• Van Goedertierenheid en Recht (wekelijkse prekenserie) 1912-1918, 1922-1928, 1930, 1932-1941, 1947-1950, 1952, 1954, 1956-1957, 1960 (compl.: 32e jrg)
• 'Van Zegen en Zorgen', maandblad gewijd aan (wijkwerk te Weltevreden en) de opvoedingsgestichten te Soekaboemi van het Genootschap van In- en Uitwendige Zending (te Batavia), 1930-1932, 1936-1939 (compl.; 1930-1931)
• Vechtbode, De, AR weekblad voor de Vechtstreek, 1904-1905 (compl.: 1904)
• Vera, orgaan van het Corpus Studiosorum Reformatorum Groningae, 1945-1949 (inc.)
• Veranderen en vernieuwen, informatiebulletin over kerkelijke herstruktureringsprocessen, 1984-1990 (compl.: 1986-1990)
• Vereniging van Oud-Leerlingen van het 's-Gravenhaagsch Christelijk Gymnasium, zie: Vinculum
• Verkenning, gereformeerd landelijk jeugdcomité ten dienste van de gereformeerde jeugdverenigingen/ stichting Nederlands gereformeerd jeugdwerk ten dienste van de gereformeerde jeugdverenigingen, 1977-1991 (compl.: 1978-1980)
• Verre Naasten, driemaandelijks orgaan voor de medische zending van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1958-1960, 1962-1963, 1965-1967 (compl.: 1963, 1965-1966)
• Verslag over het jaar/Jaarboekje Gereformeerde Kerk Amsterdam-Zuid (Overtoom), verslag 1926/27-1928, 1933-1940 (=jaarboekje 1928-1929, 1934-1941/42), jaarboekje 1947/48
• Verslag Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw (landelijk overkoepelend orgaan voor het gereformeerd bijzonder jeugd- en gezinswerk, Rotterdam) 1961/62-1964/65
• Verslag van den arbeid onder de Nederlanders in Rijn-Pruisen en Westfalen vanwege de gereformeerde kerken, 1933-1936
• Verslag van den Staat en de Werkzaamheden der Vereeniging 'Tot christelijke liefdadigheid' (aangesloten bij den Centraal Bond van Christelijk Philantropische Inrichtingen in Nederland) te Wagenborgen (Gr.) 1918, 1928-1938
• Verslag van het Provinciaal Weeshuis der gereformeerde kerken in Zuid-Holland, gevestigd te Middelharnis/van het Provinciaal Gereformeerd Weeshuis te Middelharnis, 1904/5-1905/6, 1908/9, 1913/14-1914/15
• Veste, De, maandblad van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Haarlem, 1948-1965 ((inc.: 1e, 5e, 7e, 13e, 1963, 1965)
• Vinculum, Contactorgaan der Vereniging van oud-leerlingen (Hermes) van het 's-Gravenhaags Christelijk Gymnasium (Sorgvliet), nrs 1-76, 78-120 (1955-1995)
• Visie International, zie: Visie
• Visie, programmablad voor radio en televisie, orgaan van de Stichting 'De Evangelische Omroep'/programmablad van de Evangelische Omroep/RTV-magazine van de EO, 1970-1973, 1975, 1978-1979, 1985, 1987-1988, 1991-…. (compl.: 1970, 1996, 1998-2004)
• Visie uitgaven, J.S. Vliedstra, 31 brochures, z.d.
• Visie, J.S. Vliedstra, 1965-1972, 1982-1985
• VOB, maandblad van de Vereeniging voor christelijke gezondheids- en vacantiekoloniën in Nederland, 1928
• Volkseenheid, De, christelijk sociaal maandblad, redacteur: mr.dr. A.A. van de Laar), 1916, 1918 (inc.) (D:27)
• Volksvriend, De, geillustreerd tijdschrift voor het volk, 1889 (compl.)
• Voor de lieve kleinen, 1892(?)-1894, 1916-1917, 1922-1925 (compl.: 1893, 1917, 1923)
• Voor Kerk en Leven, orgaan van 'Kerkelijk Leven', Vereeniging tot bevordering van het Kerkelijk Leven in de Nederlandsche Hervormde Gemeente te Amsterdam, 1917-1926, 1930-1931 (inc.: 1920, 1926, 1930-1931)
• Voor onze jongens, maandblad voor de Knapenvereenigingen, Christelijke Vereeniging van Jonge Mannen, Den Haag/maandblad voor Knapenvereenigingen en Jongelieden, Nederlandsch Jongelings Verbond), 1895-1905 (comp.; geen 4e jrg)
• Voor onze knapen, maandblad voor Knapenvereenigingen en Jongelieden, zie: Voor onze jongens
• Voor Waarheid en Recht, Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium, nrs: 2, 12-16, 19 (1935?-1937?)
• VPRO uitgave, nr 36 (1928?), nr 118-136 (1948)
• Vragen van dezen tijd, redacteur: ds. N. Buffinga, 1932-1933 (inc.)
• Vredebode, De, Volksblad tot bevordering van het Bijbelsch Christendom, 1896, 1911 (inc.)
• Vredebond, De, een heraut voor buitenlandsche en binnenlandsche kerkelijke zending, 1874-1875 (compl.: 4e jrg)
• Vreemdeling in uw Poort, De, Gospel for Guests, 1982-1997 (inc.: 1982, 1997)
• Vriend der Waarheid, De, 1942-1945, 1947 (inc.)
• Vriend der Zondagsschool, De, 1921(?)-1924(?) (9e-12e jrg) (compl.)
• Vriend des Huizes, tijdschrift/(geïllustreerd) maandschrift voor het (christelijk) (huis)gezin, 1891-1892, 1899, 1901, 1904, 1907, 1909, 1911, 1913-1916, 1920-1922, 1924, 1926, 1932, 1947, 1949 (inc.: 1891, 1913-1916, 1920, 1922, 1924, 1926, 1932, 1947, 1949)
• Vrij en Blij, christelijk maandblad voor de jeugd, bijvoegsel van: De Vriend des Huizes, 1949-1950, 1956-1957, 1960-1963 (compl.: 1957, 1961-1962)
• Vrij en Vroom, maandblad voor de Zondag(s)scholen in vrijzinnigen geest, 1893-1909 (inc.: 7e jrg) (D:24) Zie voor registers: 23e jrg
• Vrij-Religieuse Toespraken, A.R. de Jong, nr 65, 88-111 (1927, 1929-1932)
• Vrije Fries, De, AR weekblad voor het kiesdistrict Tietjerksteradeel/voor het oostelijk deel van Friesland en het Westerkwartier van Groningen, 1898-1901, 1903-1918, 1935-1936 (inc.: 6e, 15e, 19e, 37e-38e jrg)
• Vrije Natie, De, protestants blad voor Nederland van de Protestantse Unie/orgaan van de Protestantse Unie, 1947-1964, 1968-1984, 1986-1988 (compl.?) (537-538) Zie ook: Medelingenblad van de 'Protestantse Unie'
• Vrije School, De, weekblad voor het christelijk onderwijs, 1900 (compl.)
• Vrijspraak, Stichting Aktueel Evangelie, 1981-1985 (compl.)
• Vrijzinnige Godsdienstprediking, 1906-1910, 1923 (inc.)
• Vrouwenbond, De, orgaan van den Nederlandschen Vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn, zie: Orgaan van den Nederlandschen Vrouwenbond etc.
• Vrouwengeluiden, Christelijk-Historische Vrouwengroep(en) (Charlois)/maandblad/contactblad/kwartaalblad van de Centrale van Christelijk-Historische Vrouwen(groepen), 1947-1980 (compl.)
• Vrouwenpost, 1940, 1945-1946, 1950, 1952-1953, 1955-1957 (compl.: 13e jrg) (354-355) Zie ook: Moeder/Vrouwenpost
• VSGB Mededelingen, Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis, 1976-1989, 1991, 1993-2000 (compl.: 1976-1978, 1981-1986, 1994-1998)
• VU Kwartaal, Nieuws van de Vrije Universiteit, de VU-vereniging, Vrouwen VU-Hulp en het VU-ziekenhuis, 1983-1990 (inc.: 1986-1987, 1990
• De vuurslag. Maandblad voor de jeugd: juni-dec. 1963, jan.-mrt. 1964 (13, nr. 6-12 en 14, nr. 1-14, nr. 3)
• Vuurtoren, De, Anti-Revolutionair Propagandablad, zie: AR Propagandablad 'De Vuurtoren'
• Vuurtoren, De, orgaan van de varende gemeente vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk, 1955-1958, 1960-1963 (compl.: 1958)
• Waakzaamheid, De, protestantsche courant, 1853, 1858-1859 (inc.)
• Waarheid en Recht, wekelijksche predikaties/prekenserie waarin opgenomen 'Wederkeer', 1945-1947, 1949, 1951-1955, 1957-1959, 1961-1962, 1964-1965, 1967-1971, 1980, 1982-1990 (compl.: 1971)
• Wachter, De, periodiek ten dienste van het gereformeerde leven in Nederland, 1961, 1963-1965, 1968 (inc.)
• Wachter Sions, De, weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland, 1996-2002 (compl.: 44e-48e jrg)
• Wachtwoord, Het, orgaan voor de geestelijke verzorging van land- en zeemacht (raad van leger- en vlootpredikanten) 1936, 1939-1940 (inc.)
• WEC Nieuws, Wereld Evangelisatie voor Christus, zie: WEK Nieuws
• Wederkeer, preeken(serie), 1945-1950 (inc.)
• Wederkeer, preekenserie (Zondag ... van de Heidelbergse Catechismus), 1948-1949 (inc.)
• Wederopbouw, maandblad van de algemeene reclasseeringscommissie der nationale christen geheelonthouders vereeniging, 1937-1940 (compl.)
• Weekblaadje voor het volk, 1879-1885 (1e-6e jrg, compl.)
• Weekblad, Het, Anti-Revolutionair Orgaan voor de Zaanstreek, Persvereeniging 'Het Weekblad', 1937-1938, 1940 (z. inc.)
• Weergave, kerkelijk werk onder vluchtelingen, nieuwsbrief Stichting Gave 1994-2003 (inc.: 1e, 7e jrg)
• Wees een Zegen, orgaan van stichting kindertehuizen 'Wees een zegen', 1950-1951 (inc)
• Weg, De, maandblad/rubriek tot voorlichting over de verhouding Reformatie-Rome ten dienste van de gereformeerde kerken, 1958-1965, 1968 (compl.: 1965) Zie verder: De Protestant + De Weg
• Wegwijs, gemeenschappelijke uitgave van de Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouwen en de Bond van Gereformeerde Bijbelstudie-Verenigingen/ van de Gereformeerde Bijbelstudiebond, 1992-2004 (compl: 46e-48e, 51e, 53e-57e jrg)
• Wegwijzer, De, tijdschrift voor studie van het alcoholvraagstuk/waarin opgenomen het orgaan van de AGOV, 1931-1932, 1934, 1941-1944, 1946-1947, 1953-1963 (inc.: 32e-33e, 35e, 41e, 54e jrg)
• WEK Nieuws (van de velden), Wereld-Evangelisatie-Kruistocht, nrs 12?, 87-100, 102-128, 131, 133, 138, 141-144, 146-147, 154 (1963, 1976-1987)
• Wenken en toelichtingen voor den onderwijzer betreffende de te bespreken onderwerpen volgens den zondagsschoolkalender voor …., 1923-1927 (inc.: 1923)
• Wereldakker, De, orgaan voor arbeid in 's Heeren Wijngaard, 1907-1908 (nrs 1-15)
• Wereldstrijd, De, orgaan van Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging (Nederlandsche vereeniging van het Blauwe Kruis), en van de Nederlandsche Christen Vrouwen Geheelonthouders Unie/en van de Predikanten-Geheelonthouders Vereeniging, 1895-1896, 1902, 1913, 1915, 1931-1932, 1934-1935, 1937-1941, 1947-1962 (compl.: 1939, 1948-1949, 1951-1952, 1954-1961)
• Westhill Mededeelingen zie: Onze kleintjes, maandblad voor de zondagschool
• Westhillblad (Jeugd en Godsdienst), zie: Onze kleintjes, maandblad voor de zondagschool
• Wij houden van Zangen, orgaan van het Landelijk Verband van Gereformeerde Koren en Korpsen, 1956-1958 (inc.)
• Wij jonge vrouwen, geïllustreerd christelijk tijdschrift, 1935-1937, 1939-1942 (compl.: 18e, 22e jrg)
• Wijkroep, De, wijkblad voor de Opstandingskerkgemeente, Amsterdam, 1957-1958 (inc.)
• Wilmare, infoblad van de Wilma-Stichting, 1993-... (nrs 17-36, 38-...)
• Witte-Kruis-Blad, maandblad van de Witte-Kruis-Kolonie bij Salatiga, inrichting voor arme Inlanders, 1930, 1936-1938 (inc.)
• Wolanda-Hindia. Zendings-tijdschrift voor jongeren: okt. 1927-aug./sep. 1928 (1, nr. 1-1, nr. 11/12 en okt. 1929- aug./sep. 1930 (3, nr. 1-3, nr. 11/12)
• Woord en Beeld, weekillustratie voor het christelijk gezin, 1914-1917 (compl.)
• Woord en Daad, jeugdkrant, Stichting Reformatorische Hulpaktie Woord en Daad, 1981-1984, 1986-1990
• Woord en Daad, orgaan van de Classis Amsterdam van de Christelijke Gereformeerde Kerken, 1964-1965 (inc.)
• Woord en Geest, evangelisch maandblad, uitgeverij Gramma in samenwerking met Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland en België) 1978-1981 (inc.)
• Woord en Wereld, brochurereeks, Comité tot verspreiding van goedkope gereformeerde lectuur, zie: Brochurereeks: Woord en Wereld
• Woord en Wetenschap, mededelingen van de Stichting voor gereformeerd wetenschappelijke arbeid, 1970-1979 (inc.: 1971) Zie verder: Gereformeerde Stemmen, tijdschrift ten dienste van leden van de Gereformeerde Kerken
• WPC in de tussentijd, maandblad van de Werkgemeenschap van Protestantse Christenen in de PvdA, 1966-1967 (compl.) (66) Zie ook: Doorbraak
• Wycliffe Gebedsnieuws, iedere dag voor Wycliffe bidden, maandelijkse uitgave van Wycliffe Bijbelvertalers, 1983-1984, 1987 (compl.: 1983) Zie ook: Iedere dag voor Wycliffe bidden
• Wycliffe Nieuws, Wycliffe Bijbelvertalers, 1982-1989, 1994-2003 (inc.: 1989, 1994, 2002)
• Wycliffe Nieuws- en gebedsbrief, nr 17 (1966)
• Zaaier, De, tijdschrift voor burger en boer, 1873/74 (compl.)
• Zaaier-Bibliotheek, De, Christelijke Pers Vereeniging 'Midden Java', 1932-1934, 1936, 1938(?) (inc.)
• Zaaijer, De, christelijk volksblad voor stad en land door Christiaan, 1e jrg I, 2e jrg II, 3e jrg I, 4e jrg II (1866-1870) (inc.)
• Zamenspraak, Onze hulp is in den Naam des Heeren, Kemmer te Utrecht, nrs 601-650, 701-749 (1871-1873)
• Zebra, jongensblad van de bond voor Nederlandse Hervormde Knapenverenigingen op GG, 1964-1969 (compl.: 1e-3e jrg) Zie voor jeugddagnummer van mei 1967: Ons Meisjesblad
• Zeeland Kontakt. Reformatorische Politieke Federatie. 1e-18e jrg, 1982-2000 (compl.)
• Zeeuws(ch)e Kerkbode, weekblad voor de gereformeerde kerken in Zeeland, 1924, 1938-1939, 1945-1946, 1953 (inc.)
• Zeeuwsche Leeuw, De, christelijk weekblad, 1920 (inc.)
• Zeewaarts, orgaan van de Vereniging De Nederlandse Zeemanscentrale, 1949-1950, 1952-1956,1963-1964 (inc.: 1949-1950)
• Zending en Gemeente, stichting Zending en Gemeente, 1972-1983 (compl.: 10e-13e jrg)
• Zendingsblad, mededelingen over het zendingswerk van de gereformeerde kerk te Leerdam, 1972-1989, 1991-2002 (compl.: 1972-1987, 1994-2001)
• Zendingsblad, mededelingen over het zendingswerk van de Gereformeerde kerk te Kampen, 1959, 1963, 1966-1969, 1974-1977 (compl.: 1967-1968, 1974)
• Zendingsblad, uitgave van de Zendingsdeputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, zie: Uw Koninkrijk Kome
• Zendingsbode, Stichting Spaanse Evangelische Zending, 1956, 1960, 1962, 1971-1975, 1982-1983, 1987-1988, 1990-1991 (inc.)
• Zierikzeesche Kerkbode, hervormd weekblad voor Schouwen en Duiveland, 1931-1942 (compl.: 12e, 18e jrg) (483-484) Zie ook: Mededelingenblad in de classis Zierikzee etc. en Hervormd Kerkblad voor het eiland Schouwen-Duiveland
• Zoeklicht, Het, gewijd aan het onderzoek der schriften en de teekenen der tijden/onderzoekt de Schrift en onderscheidt de teekenen der tijden, 1919-1921, 1926, 1929-1930, 1937, 1948, 1953, 1955-1956, 1959-1963, 1989, 1994-1995, 1997-1998 (compl.: 1e-2e jrg) Zie VU bibliotheek voor: 40e-64e jrg (1964-1989) Zie ook: Zoeklicht-Bulletin
• Zoeklicht-Bulletin, juli 1945  Zie verder: Het Zoeklicht
• Zondagsbode, De; voor Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen, 9e-10e jrg, 1920-1922
• Zondagsbode, De, christelijk weekblad voor Deventer en Omstreken, 1930, 1935-1937 (inc.)
• Zondagsbode, De, 'Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten’, Hervormde/Nederlands Hervormd Gereformeerde Gemeenten: Ameide enz., 1940-1942 (inc.)
• Zondagsbode, De, voor de Nederduitsche Hervormde Gemeenten in den Ring Schiedam en het Westland, 1931, 1934, 1937-1938, 1941, 1995 (z. inc.)
• Zondagsschool, De, weekblad onder redactie van A.J. Hoogenbirk, 1894-1895 (compl.: 1894)
• Zonnebloemkweekster, 1948-1955 (inc.: 3e, 7e jrg)
• Zonnehuis, Het, maandblad der christelijke vereniging tot verpleging van behoeftige chronische zieken gevestigd te Utrecht, zie: Maandblad van de Vereniging Het Zonnehuis