Enkele exemplaren en jubileum uitgaven

Deze collectie van 'enkele tijdschriften' werd overgedragen aan de bibliotheek van de Vrije Universiteit.

Raadpleegbaar via de bibliotheekcatalogus 

 • Acat-Post, Oecumenische Vereniging Acat, 3e jrg nr 2 (1989)
 • Acta van de zendingssynode van de gereformeerde kerken in Utrecht en Gelderland, 1947, 1949
 • Actie en Reactie, orgaan van de Anti Revolutionaire Jongeren in de provincie Groningen, 1e jrg nr 4 (1964)
 • Administratie en beheer, contact-orgaan van het landelijk verband van commissies van beheer van de gereformeerde kerken in Nederland, 34e jrg nr 3 (1985)
 • Adolphe Fabers Protestantsche Betrekkinggids voor Nederland, 6e jrg nr 37 (1908)
 • AdRem, informatiebulletin voor Zuid-Holland, 1e jrg nr 1 (1975)
 • AdRem, remonstrants maandblad, 2e jrg nr 1, 9e jrg nrs 1, 3-4, 9 (1991, 1998)
 • Adullam, contactorgaan van de Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg, 8e jrg nr 2 (1993)
 • Adventbode, De, kerkblad der zevende-dags adventisten, 47e jrg nr 6 (1951)
 • Aemulatio, algemeen schoolblad 's-Gravenhaagsch Christelijk Gymnasium, (1940, 1948)
 • Aemulatio varietate eget, algemeen schoolblad 's-Gravenhaagsch Christelijk Lyceum, 5e jrg nr 7, 11e jrg nr 6, 13e jrg nr 1, 25e jrg nr 7 (1940, 1947-1948, 1960)
 • Akker en Vrucht, Orgaan van de Gereformeerde Kerk te Ermelo, 1e jrg nr 49 (1937), juni 1945 (extra nr)
 • Akkerklokjes, serie verhalen voor de jeugd (R. Oostra), nr 2 (z.j.)
 • Aktie, maandblad/magazine voor jonge mensen, Youth for Christ, 10e jrg nr 6 (1976), 11e jrg nr 4 (1978)
 • Aktieradius, Morgenrood-uitgave, 19e jrg nr 4 (1989)
 • Algemeen jaarboekje voor de protestantsche gemeenten te ’s-Gravenhage, 1929
 • Algemeen Protestantenblad, weekblad voor Nederlandsch Indië gewijd aan de belangen van de Protestantsche Kerk in Nederlandsch Indië (orgaan van het kerkbestuur), 11e jrg nr 5 (1931)
 • Algemeen Protestantsch Dagblad, 1e jrg nr 1 (1941)
 • Algemeen Protestantsch Kerkblad, weekblad voor de Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië, 2e jrg nr 50 (1935), 6e jrg nr 31 (1939)
 • Algemeen verslag van den staat en de werkzaamheden der Vereeniging tot bevordering van Zelfstandig Godsdienstig Leven over 1892/93
 • Algemene geloof, Het, orgaan ter verspreiding onder rooms-katholieken (Evangelisatie-Commissie van de Gereformeerde Kerk te Lisse), nr 2, 7, 10, 20, 28 (z.d.)
 • Alle hens, orgaan stedelijk verband ARJOS Utrecht, 1e jrg nr 1 (1952)
 • Allerbeste, 'T, Stichting Th. Verwoerd Zendingsopdracht Int., nr 1 (kenningsmakingsnr) (1979)
 • Alpha Nieuws, uitgave van Alpha-cursus Nederland, nr 16 (winter 2001/02)
 • Alproch-Film, orgaan van de algemeene protestantsch-christelijke filmstichting, maandblad tot ontwikkeling van de film op goede wegen, 1e jrg nr 1 (1947)
 • Alstupast, nieuwsbrief van het studentenpastoraat Zwolle, okt 1994
 • Alziend oog, Het, tijdschrift ter bevordering van het persoonlijk onderzoek der Heilige Schrift, zendings-intituut Michael, 1e jrg nr 5
 • Ambtshalve, tijdschrift rond informatie over kerk en kerkewerk, nr 1 (1985)
 • Amstelodamare, nieuwsblad van het disputum AmStELoDAMENSE, sub voce 'simul iustus et peccator' uitgaande van de CSFR, 18e jrg nr 4 (1996)
 • Amsterdammer, De, christelijk volksdagblad, 1e jrg nr 4 (1912), zie ook: Christelijk Volksdagblad etc.
 • Amsterdamsche kerkbode, officieel orgaan van de gereformeerde kerk, nrs 2780-2781 (1940)
 • Amsterdamsche Post, De, onafhankelijk Protestantsch Christelijk Weekblad voor Nederland, 1e jrg nr 1 (1923)
 • Amsterdamsche Volksbode, De, voor de protestanten in Nederland, 1e jrg nr 1, 14 (1894)
 • Amsterdamsche Zondagsbode, christelijk weekblad, nr 1 (1900)
 • AMVJ-Mededelingen, 20e jrg nr 28, 32, 21e jrg nr 24 (1946-1947)
 • Andersom, Nederlandse Vereniging tot steun aan de oecumenische ontwikkelingscoöperatie, 14e jrg nr 2 (1991)
 • Answer, jongeren-magazine van Stichting Antwoord, 2e jrg nr 1
 • Antwoord, Stichting Antwoord, 15e jrg nr 1 (1995), 18e jrg nr 1 (jubileumnr) (1998)
 • Appèl, cdja infokrant noordbrabant, 2e jrg nr 2 (1979)
 • Appèl, orgaan van de Nationale Christen Officieren Vereniging, 49e jrg nr 3, 55e jrg 60-jarig jubileumnr (mei), 7-8, 56e jrg nr 7-8, 57e jrg nr 5 (1954, 1960-1962)
 • Aristoteles, tweemaandelijkse periodiek van en voor alle leden van de anti-revolutionaire jongerenorganisaties van Gelderland, 6e jrg nr 2 (1978)
 • Arjos Bogerman-Bolsward, 2 nrs uit 1977-1978
 • Arjos ZH, provinciaal orgaan, 1e jrg nr 1-2, 2e jrg nr 6 (1977-1978)
 • ARJOS (Drente), nr uit 1977
 • Arjos-taal, informatiebulletin voor de provinciale Arjos Noord-Holland, 4e jrg nr 2 (1977), sept 1978
 • Arjoskwartaal, Arjos afdeling Friesland/Arjos-Fryslan, aug 1975, 9e jrg nr 5-6 (1978)
 • Asp Nieuwsbrief, Arnhems Studenten Pastoraat, 2e jrg nr 1 (1996)
 • ASP, Arnhems Studenten Pastoraat, jaarverslag 1994
 • Attent, tijdschrift van de christelijke vereniging van ziekenhuizen en diakonessenhuizen, 1e jrg nr 1 (1974)
 • Avondster, De, tijdschrift voor goedkoope en gereformeerde lectuur, nr 1 (1910)
 • B & B, Brieven en Berichten, Communicatieblad tussen IKV en kerken, okt 1983
 • Bada-Bode, De, orgaan van de Classicale Zendingscommissie in de Classis Deventer, 28e jrg nr 3 (1948)
 • Baken, Het, mededelingenblad van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Middelharnis, mei 1982
 • Banier, De, christelijk-nationale stemmen van herrijzend Nederland, 1e jrg nr 6 (1947)
 • Banier, De, feestnummer van de Christelijke Werkmansbond, apr 1923 (30-jarig bestaan)
 • Banier, De, maandblad van het kinderherstellingsfonds, christelijke werkmansbond, 6e jrg nr 11 (1941)
 • Banier, De, orgaan van den Bond van Kiesvereenigingen op christelijk-historischen grondslag in Friesland, 11e jrg nr 43, 66, 33e jrg nr 8, 12 (1884, 1906)
 • Barmhartigheid, De, maandblad van de 'Johannes Stichting' te Nieuwveen (Zuid-Holland), 24e jrg nr 355 (1922)
 • Bartiméus bericht, Vereniging Bartiméus, 1e jrg nr 1 (2000)
 • Bazuin, De, officieel orgaan van 'Maranatha' voor Evangelisatie en Maatschappijwerk, 3e jrg nr 1 (1930)
 • Bedreigde Vrijheid, uitgave van de redacties van de Vox Studiosorum, Vivos Voco, Vox Veritatis, Stentor en Polemios, 1948
 • Bedumer, De, Nieuws- en Advertentieblad voor de Ommelanden, Anti Revolutionair orgaan van de Vereeniging "De Bedumer", 41e jrg nr 16 (1933: 40-jarig bestaan!)
 • Beheersorg., vereniging tot bescherming der rechten van kerkvoogdijen in de Nederlands Hervormde Kerk, 24e jrg nr 70 (1949)
 • Belhamel, De, Landelijke Zondagsschool Centrale in de Nederlandse Baptisten Jeugd Beweging en bestemd voor de leiders en leidsters van de Baptisten zondagsscholen in Nederland, 2e jrg nr 8/9 (1972)
 • Bericht van het werelddiakonaat, Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland, nr 94 (1984)
 • Berichten over het werk van de Heer in binnen- en buitenland, 7e jrg nr 9 (1981)
 • Berichten uit de wereld van het werelddiakonaat, Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland, nr 92 (1984)
 • Berichthus, Ichthus Amsterdam, jrg 1994/95 nr 1 (1994)
 • Besteller, maandblad gewijd aan de Geestelijke belangen van beambten en ambtenaren bij de posterijen, telegrafie en telefonie in Nederland, 1e jrg nr 10 (1906)
 • Beth-Pelet, christelijk weekblaadje der Weesinrichting 'Beth-Pelet' te Vianen, 1e jrg nr 1, 9 (1898)
 • Bethaniëbode, mededelingenblad van de Vrije Evangelische Gemeente 's-Gravenhage, juni 1992
 • Bethel, Christelijk weekblad ten voordeele van het Centraal-Weeshuis van dien naam te Dordrecht, 11e jrg nr 46 (1894)
 • Bevrijding, speciale uitgave van de Gereformeerde Kerk Haarlem (mei 1950?)
 • Bibliotheek 'Koop de Waarheid en verkoop ze niet' Spr. 23:23, (ten bate van het 'Studiefonds' verbonden aan de Christelijke Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen), 2e jrg nr 12, 11e jrg nr 9, 13e jrg nr 7, 25e jrg nr 6 (1949, 1958, 1960, 1972)
 • Bibliotheek 'Overjarig Koren', 52e jrg nr 3-4, 56e jrg nr 1, 57e jrg nr 2, 60e jrg nr 10 (1977, 1981, 1982, 1986)
 • Bierkaai, De, blad van en voor anti-revolutionaire jongeren in Amsterdam, nr 1 (1979)
 • Bij de Poort, hervormd blad voor Groot-Rotterdam, febr 1937
 • Bij de tijd, gereformeerd magazine voor opinievorming, nr 1, 3, 8 (1992-1993), 3e jrg nr 7 (1995), 4e jrg nr 7 (1996)
 • Bijbel, Geschiedenis en Archeologie, tijdschrift inzake de archeologische en historische achtergrond van de Bijbel, Werkgroep Bijbel en Geschiedenis van het oude Nabije Oosten, jrg 1 nr 1 (1994)
 • Bijbel in elk Huis, De, Stichting 'De Bijbel in elk Huis', kwartaalbrief nr 29 (dec 1993)
 • Bijbel open, De, Stichting 'De Evangelische Omroep', 1e jrg nr 1 (1977)
 • Bijbel per Maand-Club, dec 1997
 • Bijbellicht, bijbelstudie en zendingstijdschrift, orgaan van de Bijbel Christen Unie, apr 1956 (7e jrg)
 • Bijbelschool bulletin, stichting 'Volle Evangelie Bijbelschool, Santpoort' aug 1972
 • Blauwe Boekjes, Nationale Christen-Geheel Onthouders Vereeniging, 1e Serie nr 1 (zie verder de collectie Drankbestrijding)
 • Blauwe Revolutie, okt 1969
 • Blijde Boodschap, Hervormde Gemeente Scheveningen, kerst 1953
 • Blijde Wereld, De, christelijk-sociaal weekblad, 21e jrg nr 19-20 (1923)
 • Blijf Bij, contactblad van de Christen Democratische Jongeren (voorheen C.C.J.), sept 1974
 • Bloed en Vuur, evangelisatieblad voor Zeeland, gewijd aan de verkondiging van het volle Evangelie, Stichting Pinksterevangelisatie Zeeland, 3e jrg nr 1
 • Bode, De, orgaan van de Gereformeerde Kerk van Barendrecht, nr 158 (1914)
 • Boek en Vorming, orgaan van de protestantse stichting tot bevordering van het bibliotheekwezen en van de lectuurvoorziening in Nederland, nr 4, 23 (1956, 1960), 8e jrg nr 5 (1962)
 • Boekje open, informatie voor leden over de financiele stand van zaken van de EO, nr 2 (1999)
 • Bondsnieuws, Nederlandse Bond van Evangelische Christengemeenschapen, juli 1957
 • 'Bondspost', Bond van Gereformeerde Jeugdvereniging, Amersfoort, nr 33 (apr 1966)
 • Bouw-Stemmen, mededelingen voor de Hervormde Gemeenten van Schoorl, Groet & Camp en Warmenhuizen en voor de belangstellenden in de Algemene Alle-Dag-Kerk-Beweging, 26e jrg nr 1 (1939)
 • Bouwstof, orgaan van de Bond voor Nederlands Hervormde Knapenvereniging op Gereformeerde Grondslag, dec 1962, jan 1963
 • Brandende Lampen, serie van Lectuurfonds 'Het Christelijke Boek', 1 exempl.
 • Brandende vragen en actueele onderwerpen bezien in het licht van onzen tijd, nr 1-2, 4-5 (z.d.)
 • Branding, maandblad voor de christelijk-historische jongeren organisaties in zeeland, 2e jrg nr 3 (1967)
 • Brarjos, informatie-medium van de Arjos in Noord-Brabant en Limburg, mrt, juni 1975, nr 15 (juni 1977)
 • Brazilië pionier, zendingsberichten van het werk des Heren in Zuid-Amerika, Stichting 'Gemeenschap van Christenen Nederland', aug 1969
 • Brief voor jongeren, De, maandelijks schrijven van de AMVJ, 3e jrg nr 3 (1949)
 • Brieven uit Bethesda, Paramaribo, protestantsche melaatschen-inrichting 'Bethesda', nr 2-3 (1935)
 • Brieven uit Malang, 4e jrg nr 3 (1931)
 • Brood des Levens, predikatiën van gereformeerde predikanten, serie A nr 15
 • Bulletin, Landelijk missionair collectief, juli/aug 1991
 • Bulletin voor de leden van de Evangelische Maatschappij, nr 5-6 (1946)
 • Bulletin, tijdschrift voor documentatie van en bezinning op het christelijk onderwijs, Stichting Unie 'School en Evangelie', 2e jrg nr 1, 3 (1974)
 • Burght Vrienden Nieuws, De, 3e jrg nr 6, 8e jrg nr 1 (1981?, 1987)
 • BZN, verpakking voor de maandelijkse hefboomspreuk van de Bond Zonder Naam, juni 1957
 • Canon Gestorum Scriptura, orgaan van de christelijke gereformeerde studentenbond, 12e jrg, nr 5 (1960)
 • CC, Calvinistisch Contact, orgaan van de stichting 'Het Calvijnmuseum', 1e jrg nr 1 (1967)
 • CCJ-Contact, Combinatie christelijke jongeren Enschede, nr 1 (1973)*
 • CDA Nieuws, CDA Gemeente Groningen, okt 1978*
 • CDJA Rotterdam, nieuwsblad van en voor alle leden van het CDJA in Rotterdam, 1e jrg nr 1 (1978*)
 • CDJA-Gelderland, 1e jrg nr 1 (1978)*
 • CDJA-magazine, CDJA Zuid-Holland, 1e jrg nr 1 (1979)*
 • CDJA-Utrecht, 1e jrg nr 1 (1977), 2e jrg nr 10 (jubileumnr 1979)*
 • CDJR-Gelderland, van en voor alle leden van de Christen Democratische Jongeren Organisaties in Gelderland, dec 1977*
 • CEFA Filmblad, Christelijke Filmactie in Nederland, sept 1951, febr 1952
 • CEFA-nieuws, uitgave van de Stichting Haagse Christelijke Filmactie, 1e jrg nr 2 (1949)
 • Centripetaal, uitgave voor ex-Signaalkampers, 2e jrg nr 2 (1964)
 • CFO-Krant, Algemeen Christelijke Federatie van bonden van personeel werkzaam bij de Overheid en in de sectoren Gezondheidszorg en Maatschappelijk Welzijn, 3e jrg nr 24 (1982)*
 • China informatie, China offensief Utrecht, nr 1*
 • Chinabode, De, wekstemmen van de Medische Zending in China uit Neerlands Vrouwenhospitaal van Dr. J.A. Otte te Amoy, nr 40, 46-47, 54 (1908, 1910, 1912)
 • CHN Magazine, stichting Christelijke Hospices Nederland (CHN), 7e jrg nr 3 (1997)*
 • Chr. Geref. Kerkbode, orgaan van de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Rotterdam, 6e jrg nr 2 (1924)
 • Christelijk Instellingswezen, tijdschrift voor ziekenhuizen, gestichten, kerken, pastorieën en scholen, Stichting Voorlichtingsdienst voor Christelijk Instellingen, okt 1940
 • Christelijk Leven, uitgave van de Stichting Lectori Salutem, nr 1 (1993)
 • Christelijk Volksblad, Het, onafhankelijk sociaal en politiek orgaan, nr 9, 11 (1921)
 • Christelijk Volksblad van de Christelijk-Historische richting, 2e jrg nr 6 (1872)
 • Christelijk Volksblad voor het huisgezin, 15e jrg nr 1 (1921)
 • Christelijk Volksdagblad, nieuws- en advertentieblad voor Amsterdam e.o., proefnummer (mrt 1912), zie ook: De Amsterdammer etc.
 • Christelijke Bewaarschool, De, maandblad voor onderwijzeressen en helpsters aan christelijke bewaarscholen en voor de kinderkamer, 1e jrg nr 1 (1902)
 • Christelijke Handelsvertegenwoordiger, De, orgaan van de Nederlandse Vereniging van Christelijke Handelsreizigers en -agenten (NCHV), 18e jrg nr 5 (1953)
 • Christelijke kruidenier, De, in samenwerking met 'De kruidenier, orgaan van de christelijke kruideniersbond, 13e jrg nr 8, 40-41 (1957), 21 febr 1959
 • Christelijke Landarbeider, De, orgaan van de Nederlandsche Christelijke Landarbeidersbond, 27e jrg nr 22, 28e jrg nr 8 (1946)
 • Christelijke Muziekbode, De, maandblad voor de christelijke harmonie- en fanfarecorpsen in Nederland, 42e jrg nr 6 (1956)
 • Christelijke Nederlandsche Zeemansbond te Londen, jaarverslag 1899/1900, overzicht van de arbeid en den staat der kas 1920/21
 • Christelijke ontspanningslectuur, administratiekantoor voor den middenstand Zaandam, nr 1 (1926)
 • Christelijke tabakwerker, De, 14-daags blad van de christelijke bond van sigarenmakers en tabakwerkers in Nederland, 19 juni 1939 (jubileumnummer)
 • Christelijke Volksbibliotheek, 3e jrg nr 1 (1891?)
 • Christen, De, orgaan tot verbreiding van de beginselen van N.T. Christendom, nrs 2981, 2985, 2997 (1949-1950)
 • Christen Journalist, De, orgaan van de protestants-christelijke journalisten vereniging, 1e jrg nr 1, 4-6 (1948/49)
 • Christen Vandaag, Christen Vandaag BV, 1e jrg nr 1 (1997)*
 • Christen-Geheelonthouder, De, orgaan van den Nederlandschen Christelijken Geheelonthouders-bond, 2e jrg nr 1, 3e jrg nr 12 (1896,1897)
 • Christen-socialistische vlugschriften, Vereeniging voor Religieus en Maatschappelijk Werk, nr XV, XVIII (1918-1919?)
 • Christendom en Vrouwenbeweging, serie IV, nr 1 (1923)
 • Christenen voor Israël aktief, sept 1999*
 • Christenen voor Israël/Israël Aktueel, 1e jrg nr 3 (1985), special: 3000 jaar Jeruzalem (1996), 13e jrg nr 100 (1997), 14e jrg nr 111 (50 jaar Israël) (1998), 15e jrg nr 124 (2000 jaar christendom) (1999)*
 • Christenen voor Israël, nieuwsbrief, okt 1995*
 • Christina, kwartaalblad voor de christenvrouw, Nederlandse Vrouwen Zendingsraad van de Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland en België, 10e jrg nr 39 (1985)*
 • 'Christ'lijk-Nationaal'...: Néérlands Volks-signaal, orgaan voor alle Christelijk Nationale Actie: cultureel, politiek, sociaal, economisch.., mededelingblad onder andere voor de Christelijk Nationale Volkspartij in Nederland, 2 nrs uit 1962?-1963?
 • Classicaal zendingsblad Mori der Classis Heerenveen, 7e jrg nr 2 (1954)
 • Classicale Kerkbode, weekblad van de gereformeerde kerken in de classis Utrecht (en Zeist), 9e jrg nr 18, 16e jrg nr 26 (1954, 1961)
 • Contact, contactblad van de Stichting Volle Evangelie Zending (Den Haag), 1e jrg nr 4 (1965)*
 • Contact, maandblad ter bevordering van Christelijk Nationale Politieke Actie, 1e jrg nr 1-3 (1946)
 • Contact, maandblad voor Protestantsche Gerepatrieerden, 1e jrg nr 6/7 (1946)
 • Contact, hervormde jeugdraad, sectie de jonge kerk, juli/aug 1954
 • Contact over water, tijdschrift van het Protestantse Schipperswerk, Cie. voor de Varende Gemeente der Nederlands Hervormde Kerk en Deputaten Arbeid Gereformeerde Kerken onder Opvarenden Binnenvaart, 38e jrg nr 9 (1988/89)
 • Contact, uitgave van het vrouwenzendingsthuisfront, 16e jrg nr 1 (1977)
 • Contactblad op weg, Christen Jonge Vrouwen Federatie YWCA, 2e jrg nr 9, 11 (1955)
 • Contactblad ten dienste van de 'Volle Evangelie' arbeid in Hoorn, Enkhuizen en Wormerveer, 1e jrg nr 1 (1966)*
 • Contactblad voor emigranten. Maandblad uitgegeven door het Bureau van de Gereformeerde Emigratie Stichting, juni/juli (1969)
 • Contactbrief (A.A. Leenhouts), nr 5 (1963)
 • Contactorgaan van de Anti-revolutionaire kiesvereniging Drachten, 7e jrg nr 39, 41, 20e jrg nr 98 (1960-1961, 1973)
 • Contactorgaan van het verband van Christelijke Onderwijzers, apr, okt 1955
 • Contouren, kleine kroniek van 'Oud-Poelgeest', 2e jrg nr 3 (1958)*
 • Correspondentie-Org. der Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, nr 1-2, 12 (1902, 1904)
 • Correspondentieblad, orgaan van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen, nr 4 (dec 1914)
 • Correspondentieblad ten behoeve der christelijke jongelings-vereenigingen, orgaan van het Friesch Jongelingsverbond, 20e jrg nr 237 (1904)
 • CPB-Nieuws, Centrale Pinkster Bijbelschool, 10e jrg nr 1 (1979)*
 • Credo, progessief-gereformeerd weekblad, 1e jrg nr 1-2 (1937)
 • Crescendo, orgaan van de Bond van christelijke politiebeambten in Nederland, 5e jrg nr 5 (1920)
 • CVP signalen, orgaan van de christelijke volkspartij, maart 1963
 • 3xM In beeld, Stichting Christelijke Media Projecten-3xM, nr 2 (2003)*
 • 3xM Magazine, meer Evangelie via de media, stichting christelijke media projecten/3xM, jan 1995*
 • Da Costa Pamflet, Stichting Da Costa Pamflet, 1e jrg nr 11 (1987)*
 • Daad, De, orgaan van de Christelijke Sociale Partij, nr 1-2 (1949)
 • Daghet, Het, propagandablad der CDU, afdeling Rotterdam/Ring Rotterdam e.o., nr 1-2 (sept 1932, jan 1933)
 • Daniël, orgaan van het landelijk verband van jongelingsverenigingen der Gereformeerde Gemeenten in Nederland, 9e jrg nr 1 (1954)
 • Delfshavensche Kerkbode, orgaan van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven, 3e jrg nr 141, 37e jrg nr 21 (1925, 1959)
 • Delftse Kerkbode, De, orgaan van de Hervormde Gemeente, 50e jrg nr 28 (1962)
 • Deo Vizier, Stichting 'De Evangelische Omroep' 3 exempl. (z.j.)
 • Der waarheid getuigenis geven (C. Costerus), juni 1950, okt 1953, febr/mrt-apr/mei 1955, juni/nov 1959
 • Deutsch-Evangelischer Verein, Amsterdam, Jahresbericht: 1e, 2e (1892/93, 1894)
 • Deutsche Seemanns- (und Stadt)mission zu Amsterdam, Bericht über 1894, 1898
 • Deventer Kerkbode, weekblad voor de Nederlandsch Hervormde Gemeente te Deventer, 9e jrg nr 43 (1925)
 • Deventer Kerstblad, z.j. (1960) en Deventer paasblad (1960) 
 • Dezer dagen in Oegstgeest, berichten van de Raad voor de zending der Nederlands Hervormde Kerk, nov 1981*
 • DIA, Diakonie van de Hervormde Gemeente Amsterdam, 2e jrg nr 3 (1975) , 4e jrg nr 1 (1977), 6e jrg aug 1979*
 • Diaconieuws, Diaconia Hulp International, jrg 06/04*
 • Diakonia, maandblad ten dienste van het diaconaat in de Nederlands Hervormde Kerk, 20e jrg nr 10 (1953)
 • Diakonia, maandblad van de Federatie van Diaconieën in de Nederlandsch Hervormde Kerk, van de Stichting Huizen van Weldadigheid en Barmhartigheid en van de Vereeniging Vredeheim, 6e jrg nr 3 (1935)
 • DIS Magazine on Dutch American heritage, Stichting Dutch International Society Nederland, nr 1, z.d.*
 • Disk(k)reet, dienst in de industriële samenleving vanwege de kerken, Nieuws van de Noordermarkt, nov 1981, jan 1988, febr. 1990, sept 1991*
 • Dit is het, uitgeven door Jesus People, Stichting 'Door Woord en Daad' (Den Haag), 2e jrg nr 6 (1973)*
 • Dit Koningskind, Vereniging van gereformeerde mensen met een handicap, hun ouders en vrienden, 21e jrg nr 6 (1994)*
 • DIT, maandblad van de Hervormde Gemeente te Amsterdam, 5e jrg nr 1 (1973)
 • Door plicht tot recht, orgaan van de christelijke bond van huispersoneel, 1e jrg nr 1, 3, 2e jrg nr 1 (1953-1954)
 • Doorgeven!, Reformatorische Bijbelschool Zeist, 1e jrg nr 1 (1973)
 • Doorgeven, zeeuws informatieblad voor medewerkers in kerk en samenleving/Informatiebulletin Protestants Dienstencentrum Zeeland, 4e jrg nr 3 (2001), 8e jrg nr 2 (2005)*
 • Dorcas Journaal, Het, Dorcas Hulp Nederland, 17e jrg nr 7 (2001), 20e jrg nr 9 (jubileumuitgave 2004)*
 • Dorkas Journaal, Dorkas Hulp Internationaal Nederland, 9e jrg nr 7 (1993), 10e jrg nr 11 (1994), 16e jrg nr 10 (2000), 17e jrg nr 2 (2001)*
 • Dubbel-Aksent, diensten protestantse en rooms-katholieke geestelijke verzorging bij de Koninklijke Landmacht, 1e jrg nr 1, z.d.*
 • DVN nieuws, informatie van de vereniging De Verre Naasten, apr 1997* 
 • EBC-nieuws, Evangelisch Begeleidings Centrum, apr 1997*
 • 'Eben-Haëzer', verslag der Vereeniging tot evangelisatie te Hoorn, 1894/95
 • Echoklanken, Protestants Christelijke Ouderenbond in Nederland (PCOB), nrs 32, 230, 305, 350 (1965, 1985, 1992, 1995)*
 • Eenige Mededeelingen over den toestand van de Christelijke Bewaarschool te Hoorn, 1938/1939
 • Eeuwigheidslicht, prekenserie (P.J. Molenaar), nr 18 (1920)
 • Egypte-Cent, De, maandblaadje der Kinder-Zendingsvereeniging 'Egypte', 41e jrg nr 8 (1942)
 • Eischen des Tijds, christelijk weekblad, dat de maatschappelijke toestanden bespreekt, nr 4 (okt 1893)
 • En nu dit weer, gezamenlijke uitgave van Christelijk Jongerenverbond in Noord-Holland, Regionaal Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk in Amsterdam en Provincie Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk in Noord-Holland, mrt 1977, sept 1978, dec 1982
 • Enigheid des Geestes door de Band des Vredes, orgaan der Presbyteriaal Hervormde Kerkgemeenschap in vernieuwing der Christelijke Gemeente op Reformatorische Grondslag naar Efeze 4:3, 6e jrg nr 7 (1959)
 • Enkele mededeelingen van de Amsterdamsche Protestantsche Vereeniging ten behoeve van Werkloozen, 1896-1897
 • Enschedesche Kerkbode, officiëel orgaan van de Gereformeerde Kerken in Enschede e.o., 40e jrg nr 35 (1946)
 • Envelop, losbladig maandblad van de Amsterdamse studenten-ekklesia, 2e jrg nr 2 (1973)*
 • EO-Koers, Comité EO-Koers, tijdschrift voor informatie over ontwikkelingen rond de Evangelische Omroep, 1e jrg nr 1 (2000)
 • EO Post, Evangelische Omroep, 1e jrg nr 1, 3 (1972)
 • EO-XTRA, ledenmagazine van de Evangelische Omroep, febr 2003*
 • Er is hoop, stichting project '82, 1e jrg nr 1 (1982)*
 • Eskader, maandelijks infoblad van de Eindhovense Studentenkerk, 2e jrg nr 1 (1994)*
 • Europa-Appèl, stichting Europese Evangelische Zending (EEZ), nr 121 (1980)*
 • EV, Kerkelijke Kiesvereeniging voor Evenredige Vertegenwoordiging in de Nederlandsch Hervormde Kerk te Rotterdam, nr 1 (apr 1920)
 • Eva, christelijk vrouwenmagazine, EO, okt 1996 (nr 1)*
 • Evangelie & Moslims, informatie-bulletin nr 47 (1995)*
 • 'Evangelie als Daad', periodiek voor de Vredesarbeid in Dordrecht, nr 4 (febr 1946)
 • Evangelie & Moslims, jaarverslag, 1994*
 • Evangelie Banier, De, Deputaatschap voor Evangelisatie der Gereformeerde Gemeenten, 3 dec nrs (z.d.); paasnr (apr 1987)
 • Evangelie in Spanje, Het, Nederlandse Vereniging Het Evangelie in Spanje, Berichten 11-12 (1967)
 • Evangelie in Spanje, Het, Vereeniging Het Evangelie in Spanje, nr 137 (1927), nr 144 (mei 1931), nr 148 (mei 1933), nr 156 (mei 1937)
 • Evangelie-verbreiding, berichten van de doopsgezinde vereniging tot bevordering der evangelie-verbreiding in de overzeese gebieden, 1 jrg nr 1, 5 (1949)
 • Evangelisatie Dictaten, Evangelisatie Centrum, nr 11 (1961?)
 • Evangelisch Luthersche Kerk, kerkblad der gemeenten: Utrecht, Bodegaven, Bussum, Hilversum, Gouda, Weesp en Zeist c.a., juli 1942
 • Evangelische Kerkbode, De, nr 1 (okt 1841)
 • Exodus Info, Stichting Exodus Nederland, nov 2002, maart 2003*
 • Experiment, YWCA Nederland, 2e jrg nr 2-5 (1974)
 • Ezin Berichten, Evangelische zending in Nederland, 15e jrg nr 1 (1996)
 • Fakkel, De, contact orgaan van de vrije gereformeerde kerk Wolvega, 4e jrg nr 3 (1961)
 • Fakkel, De, Protestantsch Volksblad, 4e jrg nr 47, 50 (1851)
 • FEBC Focus, nieuwsblad van de wereldwijde radiozending van de Far East Broadcasting Company International, nr 1 (1982)*
 • Federatie der Christelijke Historische Jongeren, brochure nr 3 (1958)
 • Filmblad, Christelijke Filmactie in Nederland, apr 1953
 • Franeker Kerkbode, officieel orgaan van de classis Franeker, 11e jrg nr 553 (1938)
 • Friedensstimme Kontakt, informatieblad van de Stichting 'Friedensstimme-Nederland', dec 1982*
 • Friedensstimme-Contact, stichting Friedensstimme, 18e jrg nr 3 (1997), 24e jrg nr 5, 7 (2003/04), jubileumuitgave 25 jaar (2004)*
 • Front nieuws (H. en M. Koornstra), mei 1969, okt/dec 1981*
 • Gardist, De, officieel orgaan van de Bond van Christelijke Oranje-Jeugdverenigingen ‘Oranje-Garde’ in Nederland, 9e jrg nr 1-2 (1947)
 • Gastvrij informatiebulletin, Stichting Teen Challenge Nederland, dec 1999
 • Gebeds- en nieuwsbrief uitgaande van de stichting Vrienden van Reveil, 2e jrg nr 4 (1980)*
 • Gebeds- en Nieuwsbrief, Near East Ministry, nr 13, 43 (jubileumnr) (1983, 1988)*
 • Gebedsbrief, uitgave van TEMA, nr 16 (1986)
 • Gebedsbrief van het Zendingscentrum te Baarn voor leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland e.a., 17e jrg nr 5, 19e jrg nr 3 (1967, 1969)
 • Gebedsinformatie, uitgave van BMZG Interserve, 1e jrg nr 1 (1987)
 • Geest en Leven, spiritualistisch tijdschrift (M. Beversluis), 21e jrg nr 12 (z.d.)
 • Geïllustreerd Zendingsblad, orgaan van de Vereeniging het 'Java-Comité, jan.-juni 1921, 74e jrg nr 1, 8 (1930)
 • Geloof en weerbaarheid, orgaan van het activeringswerk geestelijke weerbaarheid, juni/juli 1955, mei 1956 (speciaal nr: jeugdwijding), juli/aug 1956
 • Geloof, Hoop en Liefde, Christelijke Vereeniging ter bevordering van christelijk leven onder de jeugd (Amsterdam), jan 1911 (nr 61, feestnr bij 5-jarig bestaan)
 • Geloven in de toekomst, initiatief van samenwerkende kerken en christelijk organisaties, 2e nieuwskrant over project 2000*
 • Geloven op Maandag, maandkrant/kwartaalblad over mensen en organisaties die vanuit hun geloof werken in kerk en samenleving, 1e jrg nr 7 (1994), mei/aug en sept/nov 1994
 • Gemeenschapsbode, orgaan van de Nederlandsche Christelijke Gemeenschapsbond, 10e jrg nr 4, 11e jrg nr 2, 17e jrg nr 8, 21e jrg nr 12 (1933, 1940, 1944)
 • Gemeente-leven, kerkbode der Ned. Hervormde Gemeenten van Middelburg en Sint Laurens, 13e jrg nr 8 (1946)
 • Gemeente Reveil, Stichting Gemeente Reveil, nr 5-8 (1967-1969)
 • Gemeentebelang, orgaan gewijd aan de belangen der Nederlandsch Hervormde Gemeenten te Rotterdam, 1e jrg nr 19 (1925)
 • Gemeentebeleid, orgaan der vereeniging van christelijk-historische leden van gemeentebesturen in Nederland, 16e jrg nr 4, 18e jrg nr 5, 19e jrg nr 7 (1937, 1940-1941)
 • Gemeentebode, Nederlandse gemeente te Berlijn, mei 1959, dec 1962/mrt 1963
 • Gemeenteklanken, doopsgezind gemeenteblaadje voor Amersfoort, Baarn en Bilthoven en voor vrienden der gemeente elders, 6e jrg nr 6 (1934)
 • Genade Klanken, samenwerkende evangelisatiekringen in ons land nr 492, 612 (kerst- en oudejaarsnr), extra nr (z.j.)
 • Genade voor Genade, leerredenen van verschillende Hervormde (Gereformeerde) predikanten, 4e jrg nr 19, 9e jrg nr 13 (1930, 1935)
 • Genezing, stichting volle evangelie zending (z.j.)*
 • GEOS, orgaan van de Gereformeerde Evangelisatie onder Schippers, uitgaande van de Gereformeerde Kerken in Rotterdam, 2e jrg nr 10, 5e jrg nr 3 (1934, 1936)
 • Gereformeerd appel, doorgeefbrief nr 1, 10 (1992, 1995)
 • Gereformeerd Kerkblad, orgaan van de Gereformeerde Kerk van Leeuwarden, 4e jrg nr 29 (1935)
 • Gereformeerd Kerkblad uitgaande van de Gereformeerde Kerken (onderhoudende art. 31 K.O.) van Rotterdam e.o., nr 82-83 (1946)
 • Gereformeerd Kerkblad voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, 21e jrg nr 29/30, 35, 26e jrg nr 2, 43e jrg nr 6, 45e jrg nr 2 (1969, 1974, 1991, 1993)
 • Gereformeerd Meisjesblad, orgaan voor meisjesvergaderingen in Nederland, 15e jrg nr 12 (1936)
 • Gereformeerd Studieblad, Contactblad Christelijk Onderwijs, 4e jrg nr 3 (1953)
 • Gereformeerd studieverband voor oecumenische vragen, nr 4, 8 (1948)
 • Gereformeerd Volksblad, 3e jrg nr 218 (feestnr over Prof. dr. A. Kuyper) (1897)
 • Gereformeerd Weekblad voor Maassluis en Omstreken, 20e jrg nr 35 (1917)
 • Gereformeerde Kerkbode, orgaan van de gereformeerde kerk van Apeldoorn, 34e jrg nr 11 (1960)
 • Gereformeerde Kerkbode, orgaan van de gereformeerde kerk van Scheveningen, nr 2135 (1966)
 • Gereformeerde Kerkbode voor Noordbrabant en Limburg, 1e jrg nr 37 (1942)
 • Geschriften betreffende de Orde der Nederlands Hervormde Kerk, nr 2-6 (1952-1956)
 • Geschriften van de Federatie van Diaconieën in de Ned. Hervormde Kerk, nr 1 (z.d.)
 • Getraliede venster, Het, kwartaalblad ten dienste van de Stichting tot Steun aan het Protestantse Reclasseringswerk, 4e jrg nr 13, 7e jrg nr 25 (1955, 1958)
 • Getuige, De, Nederlandsch Jongelings-Verbond, feestnummer ter gelegenheid van gouden jubileum van het NJV (1903)
 • Getuigenis der waarheid, voortzetting der Maandelijkse Mededelingen (predikbeurten ds. J.P. Pauwe), jan 1970
 • Geuzenbode, De, gereformeerd weekblad ten voordeele van het Nationaal Geuzengesticht "Wilhelmus van Nassauen" te Brielle, 36e jrg nr 22 (1909)
 • Gevo Wing, De, protestantse en rooms katholieke-geestelijke verzorging Koninklijke Luchtmacht, 1e jrg nr 2, 11e jrg nr 1 (1981, 1991)*
 • GFR Informatie, periodiek orgaan van de Generale Financiële Raad van de Nederlands Hervormde Kerk, juni 1980*
 • Gideon, wekelijks gekeuvel voor het volk, door het volk, 4e jrg nr 26, 28 (1878)
 • Gids van de gereformeerde Kerk te Curaçao, 22e jrg nr 10, 24e jrg nr 2 (1957, 1959)
 • Gids voor de lezer, De, Documentatieblad van de Hervormde Jeugdraad, nr 52, 57-58 (1956-1957)
 • Gildeblad, Het, maandelijksche mededeelingen van het Jonge Vrouwen Gilde, 25e jrg nr 5 (1934)
 • Globaal, Generale Diakonale Raad van de Nederlands Hervormde Kerk, 13e jrg nr 3 (1982)*
 • Godsdienst en Opvoeding, maandblad voor school, kerk en gezin, febr 1988
 • Goed Nieuws, digest van de Constuctieve Coalitie, febr. 1973 (nr 1)
 • Goed Nieuws, Centrale Pinkster Bijbelschool (Den Haag), nr 2 (1970)
 • Goede berichten uit het Noorden, mededeelingen over den arbeid der Evangelisatie te Hoogezand-Sappemeer, 1918
 • Goede leven, Het, weekkrant voor doen, denken, geloven en genieten, 1e jrg nr 3 (2002)
 • Goede tijding, 1e jrg nr 1 (z.j.)
 • Goede tijding uit ons Vaderland, berichten van het arbeidsveld der Nederlandsche Evangelisch-Protestantsche Vereeniging medegedeeld door hare evangelisten, 1893/94, 1894/95, 1895/96
 • Goede tijding uit ons Vaderland, Nederlandsche Evangelisch Protestantsche Vereeniging, 4e jrg nr 2 (1911)
 • Gouden Kandelaar, De, Stichting Gods Akker, Twello, afl 42 (z.d.)
 • GPV Nieuws, nr 20-21 (1983)
 • GPV Nieuwsbrief, GPV Zuid-Holland, nr 27 (1990)
 • Grenzeloos betrokken, interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking (ICCO), 1e jrg nr 1 (2003)*
 • Groei, orgaan van de christelijke jeugdbeweging te Rotterdam e.o., proefnr (apr 1927)
 • Groei, orgaan van de Gereformeerde Jeugdcentrale voor Haarlem en omstreken, 11e jrg nr 10 (1939)
 • Groei, waarin opgenomen 'Vriendennieuws De Burght' en 'Nieuwsbrief Netwerk-Vorming', 1e jrg nr 2 (1996?)*
 • Groene Appel, De, informatiebulletin van het Christen-Democratisch Jongeren Appèl Den Haag, 1e jrg nr 2 (1978)*
 • Groentje, 'T, periodiek van en voor alle CDJA, ARJOS, KVPjo, CHjo afdelingen van de provincie Gelderland, 1e jrg nr 1, 2e jrg nr 1-2 (1978-1979)*
 • Grolsche Kerkklanken, orgaan van de Ned. Hervormde Gemeente te Groenlo, 2e jrg nr 10-12 (1934)
 • Groninger Kerkblad, weekblad der Nederlandsch Hervormde Gemeente te Groningen, jrg 213 nr 43 (1946)
 • Gronings Kerkblad, weekblad van de gereformeerde kerk van Groningen, 50e jrg nr 5, 56e jrg nr 30 (1953, 1960)
 • Guido de Bres, Hoofdbestuur der Confessioneele Vereeniging, nrs 32, 35, 38 (1885-1887)
 • Haagsche Zendingsblaadje, Het (Dr. J.A. Cramer) 1e jrg nr 1 (1898?)
 • Haard, De, Nijmeegse Vereeniging tot ontwikkeling en ontspanning der vrouwelijke arbeidende jeugd, verslag 1930-1935
 • Haarlemsch Predikbeurtenblad, 46e jrg nr 16, 47e jrg nrs 15, 37, 39 (1940-1941)
 • Haarlemsche Vereeniging van Jong Hervormden, nov 1932
 • Haarlemse Hervormde Jeugdraad, jaarverslag 1947/48
 • HaaStu, Haags Studenten Pastoraat, 2e jrg nr 1 (1994)*
 • Hadderech, maandblad van de Nederlandse Vereniging van Jesjoea Hammasjiach belijdende joden, 41e jrg nr 7/8 (1987)
 • Handboekje Gereformeerde Kerk Huizen (NH), 1966, 1968, 1970/71
 • Harpoen, De, anti-revolutionaire kiesvereniging te De Bildt en Bilthoven, febr 1947
 • HCJB-Heraut, Herald Jesus Blessings, z.d.*
 • 's-Heeren Loo, Verslag van de Vereeniging tot opvoeding en verpleging van idioten en achterlijke kinderen, 1e (1891)
 • Heilbode, De, christelijk weekblad voor alle standen (Joh. de Liefde), 15e jrg nr 32-34 (1903)
 • Heils Soldaat, De, orgaan van het Leger des Heils, nr 1, 6 (1887)
 • Heilsfontein, blad ten dienste van/maandblad tot verspreiding van het volle Evangelie, Stichting Volle Evangelie Lectuur/kontaktblad van radio-Ibra voor Nederland en België, 7e jrg nr 19, 13e jrg nr 6 (1958, 1964)*
 • Helpende handen, orgaan van de vereniging 'Het Hoogeland', 30e jrg nr 2 (1954)
 • Helpende handen, orgaan van de vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag, sept 1980
 • Helpende handen, stichting Hulp Oost-Europa, 15e jrg nr 4, 22e jrg jubileumnr, 23e jrg nr 3 (1994, 2001-2002)*
 • Helpende Handen van vrouwen voor de medische faculteit aan de Vrije Universiteit, sept 1954
 • Hendriks' Kleine Zendbode, (Geïllustreerd maandblad), 23e jrg nr 2 (1890), 35e jrg nr 3 (1902)
 • Herbergbouwbrief, vriendenbrief van het Missionair Diakonaal Centrum 'De Herberg", nr 2 (mrt 1992)*
 • Herderlooze Schapen, Mededeelingen uit den arbeid langs ongebaande wegen, 1e jrg nr 1 (1915), jubileumnr (nov 1928), 20e jrg nr 1 (1934)
 • Hervormd Almelo, orgaan van de Nederlandsch Hervormde Gemeente te Almelo, 1e jrg nr 5 (1945)
 • Hervormd Apeldoorn, predikbeurtenblad der Nederlandsch Hervormde Gemeente (van Apeldoorn en Het Loo), 15 juni 1946
 • Hervormd Arnhem, orgaan Nederlands Hervormde Gemeente Arnhem, 51e jrg nr 25 (1954)
 • Hervormd Enschede, weekblad der Ned. Hervormde Gemeente Enschede, nr 330 (1948)
 • Hervormd Kerkblad, orgaan van de Nederlands Hervormde Kerk classis Dokkum, 8e jrg nr 5 (1953)
 • Hervormd Kerkblad, orgaan van de Nederlandsch Hervormde Gemeenten in de Classis Eindhoven/van de Nederlands Hervormde gemeente te Eindhoven in samenwerking met de gemeenten van de classis, 2e jrg nr 40, 8e jrg nr 7 (1946, 1952)
 • Hervormd Kerkblad voor de Ringen Breda en Geertruidenberg, 2e jrg (na de bevrijding) (6 sept 1946)
 • Hervormd Rotterdam, v.v. de Rotterdamse Kerkbode, 91e jrg nr 6/7 (bevrijdingsnr), 40 (1970)
 • Hervormd Vlissingen, 2e jrg nr 18 (1952)
 • Hervormd Weekblad voor Gemeenten uit de Ring Nijmegen, Maas en Waal en Overbetuwe, 5e jrg nrs 40, 47 (1951)
 • Hervormde kerk in de Classis Zutphen - Ring Doesburg, De, 5e jrg nr 3 (1946)
 • Hervorming, De, weekblad van de Nederlandsche Protestantenbond, sept 1899, jan 1924
 • Hier en daar, Beleidsraad voor Zending en Werelddiakonaat van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 3e jrg nr 4 (1980)*
 • Hilversumsche Kerkbode, officieel orgaan van de Gereformeerde Kerk te Hilversum, 9e jrg nr 39-40, 43 (1922-1923)
 • Holland's weekblad, v.v. het Geïllustreerd Volksblad voor Nederland, kerstnr 1933, kerstnr 1934
 • Hoop, De, gereformeerd, kerkelijk en maatschappelijk weekblad voor Rotterdam en Omstreken, nr 345 (1890)
 • Hoop Magazine, De, tijdschrift voor verslavingsproblematiek, 12e jrg nr 5 (1988), 20e jrg nr 5 (1995, jubileumuitgave), 25e jrg nr 6 (jubileumnr) (2000)*
 • Hoop nieuws, De, 2e jrg nr 2 (1999), 5e jrg nr 5 (2002)*
 • Hope Israels, De, maandblad der Nederlandsche Vereeniging voor Israël (Amsterdam), 72e jrg nr 11, 73e jrg nr 2 (1933-1934)
 • Horizon, Christelijk Gezinsblad voor Nederland, 1e jrg nr 3-5, 4e jrg nr 1 (1979, 1982)
 • Hou en Trou, weekblad ter verbreiding der Anti-Revolutionaire (Christelijk-Historische) beginselen, 17, 24, 31 aug 1940
 • Houvast, Stichting Boekenhuis 'Veritas', 5e jrg nr 8-9, 10e jrg nr 1 (1974, 1979)
 • Hulp voor de pelgrim, nr 40 (z.d.)
 • IBB-Nieuws, Internationale Bijbelbond, nr 68 (1994), nr 104 (2003)*
 • IBS, International Bible Society/Nederland, Pinksteren 2003*
 • Iccan-brief, stichting interkerkelijk contact comité Ambon-Nederland, dec 1965
 • ICCO Nieuwsbrief, 1e jrg nr 1 (1983)*
 • ICS-INFO, Internationaal Christelijk Steunfonds, nr 27 (1982)*
 • ICTO opinie, officieel orgaan van het Interkerkelijk Comité Tweezijdige ontwapening, 1e jrg nr 2-3, 2e jrg nr 1 (1985-1986)
 • Idea, nieuwsblad van de Evangelische Alliantie, 1e jrg nr 1 (1980)*
 • Idenburgfonds, steun aan het zendingswerk onder de Javanen in Suriname, 9e jrg nr 2 (1966)
 • IJmuider Kerkbode, Officiëel Orgaan van de Gereformeerde Kerken te IJmuiden en IJmuiden-Oost, 7e jrg nr 7 (1929)
 • Ikonkrant, 1e jrg nr 1 (z.d.), 14e jrg nr 4 (jubileumuitgave 1996), 15e jrg nr 4 (1997)*
 • IKV-berichten, Interkerkelijk Vredesberaad, juni 1981, mei 1994*
 • IKV-krant, kwartaaluitgave van het Interkerkelijk Vredesberaad, mei 1990*
 • Immanuël, nieuws- en mededelingenblad van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden, 1e jrg nr 4 (2000)*
 • Impuls, informatie-bulletin van het Catechetisch Centrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland, nr 28 (sept 1982)*
 • In de Ruimte, berichtgeving van Stichting In de Ruimte, 23e jrg nr 1 (1983)*
 • In de Smidse, leidersorgaan van de Vereniging 'Het Jongens-Gilde' (Amsterdam), 3e jrg nr 1-3 (1948)
 • 'In der gerechtigheid', orgaan van het Provinciale Comité van AR-Kiesvereenigingen in Friesland, proefnr (z.d.)
 • In ieders Belang, orgaan der Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust, 1e jrg nr 1 (1894)
 • In-formatie, bulletin van de Stichting Evangelische Zendings Alliantie (EZA), 5e jrg nr 7 (1974)*
 • Info PJB, informatieblad van de Vereniging Pinkster Jeugd Beweging, 4e jrg nr 4 (1984)*
 • Infobulletin, ARJOS-OVERIJSSEL, 2e jrg (febr. 1974)*
 • Informatie, gereformeerde stichting voor diakonaal en maatschappelijk werk, nr 1 (1967)*
 • Informatie/Nieuwsbulletin, CDJ Deventer, sept 1977, juni 1979*
 • Informatie van het Werelddiakonaat (Nederlands Hervormde Kerk), aug 1983*
 • Informatie voor tienguldenleden, uitgave van speciale projecten en dienst verenigingsactiviteiten NCRV, 6e jrg nr 1 (1987)*
 • Informatie-Bulletin Evangelie & Moslims, Stichting voor getuigenis en dienst onder Moslims in Nederland, nr 29 (mrt 1991)
 • Informatieblad Arjos Amsterdam, 1e jrg nr 1 (1970?)*
 • Informatiebrief van het Centrum voor Zending en Diakonaat van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1e jrg nr 2 (1988)*
 • Informatiebulletin, algemeen diaconaal bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1e kw 1962*
 • Informatiebulletin, Gevangenenzorg Nederland (Prison Fellowship Nederland), najaar 1997*
 • Informatiebulletin van de Oecumenische Jeugdraad in Nederland ('Ik zou wel eens willen weten'), 1e jrg nr 3, 4e jrg nr 1/2 (1962, 1965)
 • Informatiebulletin van Solidaridad, de interkerkelijke aktie voor Latijns Amerika, mei 1981, mei 1982*
 • Ingeschreven, informatieblad studentenkerk Nijmegen, okt 1996*
 • Inhoud, Stichting Youth for Christ-Nederland, juni 1973, dec 1977, mrt 1979, internat. jongerenjaar 1985 special (juni 1985), mei 1986, okt 1993, febr 2001*
 • Intensief, maandblad van het Groninger Studenten Pastoraat, 21e jrg nr 2 (1994)*
 • International Bible Society Nederland, 1e jrg nr 1-3 (2004)
 • International Student Paper, a quarterly magazine for Calvinist Students, volume III nr 1-4 (1934-1935)
 • Internationales Reformiertes Kontaktblatt, nr 17 (1963)
 • Inzicht, Bibliotheek Bralectah, gereformeerde bibliotheek voor mensen met een leeshandicap, 1e jrg nr 1 (1996)*
 • ISNA, Interkerkelijke Stichting tot bevordering van Nazorg aan ex-gedetineerden, jaarverslag 1996*
 • ISNA-INFO, nieuwsbrief van de Interkerkelijke Stichting tot bevordering van Nazorg aan ex-gedetineerden, nov 1996*
 • Israël- Zondag, okt 1985*
 • IVA, adviesbrieven VGLO van het Christelijk Paedagogisch Studiecentrum, nr 1 (z.d.)
 • Jaarbericht Groninger Studenten Pastoraat, 1994/95
 • Jaarboekje der Nederlands Hervormde gemeenten te Hellevoetsluis en Nieuwenhoven, 1979/80
 • Jaarboekje Gereformeerde Kerk Purmerend, 1971/72
 • Jaarboekje Keizersgrachtkerkgemeente Amsterdam, 2004/05
 • Jaarboekje ten behoeve van het gereformeerd kerkelijk leven Bussum, 1966-1968, 1970
 • Jaarboekje ten dienste der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Rotterdam, 1895
 • Jaarboekje van de Gereformeerde kerk van Rotterdam, 1958
 • Jaarboekje van de Vereeniging 'Woodbrookers in Holland', 1915, 1933, 1934
 • Jaarboekje van het Verband van Evangelisatie-Commissie's van Gereformeerde Kerken in Nederland, 1943
 • Jaarboekje voor het Gereformeerd Kerkelijk en Verenigingsleven te Enschede, 1949
 • Jaargids voor de gereformeerde kerk te Groningen, 1938
 • Jaaroverzicht NCOV, Vereeniging tot bevordering van Protestantsch Christelijk Onderwijs aan Schipperskinderen, 1950-1951
 • Jaarvergadering van ‘Bethesda’, 1927-1928
 • Jaarverslag BMZG (bijbelse en medische zendingsgemeenschap), 1981
 • Jaarverslag christelijke psychologische centrale voor school en beroep, 1941
 • Jaarverslag 'De Kimme", christelijke stichting voor huisvesting en verzorging van bejaarden gevestigd te amsterdam, 1973
 • Jaarverslag der Evangelisch Luthersche Zustersvereeniging (Rotterdam), 16e (1903)
 • Jaarverslag der Vereeniging 'Simeon', 7e (1906/07)
 • Jaarverslag der Vereeniging voor Verschaffing van Huisvesting/voor huisvesting van en hulp/ aan Lupuspatienten te Heerenveen, 1910-1911, 1916
 • Jaarverslag Gereformeerd Jeugdcentrum ‘De Witte Hei’ te Huis ter Heide (Utr.), 1948/49, 1950
 • Jaarverslag Interserve-Nederland 1992
 • Jaarverslag Kerkgenootschap Leger des Heils 1997*
 • Jaarverslag ... Koninklijke Nederlandse Militaire Bond Pro Rege, 1987
 • Jaarverslag over het jaar 1938, Vereeniging tot christelijke opvoeding en onderwijs aan doofstomme kinderen en jongelieden 'Effatha', 1939
 • Jaarverslag Roelof Keller Stichting, interkerkelijke samenwerkingsorgaan voor de agglomeratie amsterdam inzake huisvestingsnood, 1985*
 • Jaarverslag, Spe studentenpastoraat Enschede, 1994/95
 • Jaarverslag, SPE Studentenplein (Enschede), 1995/96*
 • Jaarverslag Stichting Evangelisch Begeleidings Centrum "de Schuilplaats', 1996*
 • Jaarverslag 'Stichting Redt een kind', 1995*
 • Jaarverslag ‘Tryfosa’ christelijk tehuis voor alleenstaande vrouwen en meisje, gevestigd te Amsterdam, 1950
 • Jaarverslag van Avondvrede, Vereeniging tot stichting en instandhouding van tehuizen voor protestantsche ouden van dagen en nieuwe armen in Limburg over het jaar 1932 (9e)
 • Jaarverslag van de Christelijke Vereeniging voor de verpleging van Lijders aan vallende ziekte te Haarlem, 22e (1903/04)
 • Jaarverslag van de Elisabeth-Vereeniging tot opvoeding en opleiding van dochters van Evangelie-arbeiders in onze Overzeesche Bezittingen, gevestigd te Utrecht, over 1910
 • Jaarverslag van de Stichting Comité Hulpverlening Zuid-Oost-Azië bij het boekjaar 1978/79
 • Jaarverslag van de vereeniging 'Dr Scheurer's Hospitaal' (zendingshospitaal 'Petronella'), 42e (1937/1938)
 • Jaarverslag van de vereeniging tot verzorging van kinderen 'De Rudolphstichting', 3e (1930)
 • Jaarverslag van de vereeniging voor christelijk middelbaar onderwijs voor Overijssel, Drenthe en Noord-Gelderland, gevestigd te Zwolle, 1e (1919)
 • Jaarverslag van de Vereeniging tot colportage en evangelisatie in de provincie Drente en den Zuid-Oosthoek der provincie Friesland, 5e (1893)
 • Jaarverslag van de Vereeniging tot Evangelisatie binnen de classis Heerenveen 1931/32
 • Jaarverslag van de Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs, 1e, 7e (1891, 1897)
 • Jaarverslag van de Vereeniging ‘Ziekenvoeding’, 1919/20
 • Jaarverslag van de Wijkvereeniging 'De Heer is mijn Herder' (Arnhem), 1896/97
 • Jaarverslag van het Amsterdams Studentenpastoraat, 1988/89*
 • Jaarverslag van het Diaconessenfonds der Nederlandsch Hervormde Gemeente, Wolvega C.A., 4e-7e (1899-1902)
 • Jaarverslag Vereniging 'Weesinrichting Neerbosch', 1952
 • Jaarverslag ‘Zandbergen’ maatschappij tot opvoeding van weezen en andere minderjarigen in het huisgezin, 1929
 • Jaarverslagen over …. Mr. Jan Pieter Adolf Vereeniging, Stichting te Achterveld tusschen Amersfoort en Barneveld, 1914 en 1915
 • Jemima Nieuwsbrief, nr 4 (2003)*
 • Jeruzalem Bijbel Centrum, Stichting Centrum voor Bijbelstudie en Onderzoek te Jeruzalem, 1995 (nr 3-4)
 • Jeugd & Politiek, orgaan van het landelijk verband van gereformeerde politieke jeugdstudieclubs, 7e jrg nr 10 (1970)
 • Jeugd en Bloesem, orgaan voor gereformeerde jongens- en meisjesclubs in Nederland, sept 1948 (50 jaren Koningin Wilhelmina)
 • Jeugd en Bloesem, Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie, zomer 1965
 • Jeugd met een Opdracht Nieuws, 7e jrg nr 4 (1986)
 • Jeugdheraut, De, orgaan van de hervormde jeugdkerk Amsterdam-West, 10e jrg nr 3 (1958)
 • Jeugdlander, De (Peter Wiering), nr 41 (1971)
 • Jeugdleven, maandblad van de CJMV 'Bid en Werk' en CMV 'Jong Leven' te Hillegersberg, 1e jrg nr 7, 9/10 (1933-1934)
 • Jeugdwerknieuws, contactblad Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, 1e jrg nr 1/2 (1992)*
 • Jij, Rijkdom en Roeping der Jeugd, jeugdnummer van de Utrechtse Classicale Kerkbode (1948)
 • JK-Kontakt, Jeugd-Kerkewerk der Hervormde Gemeente Den Haag, juni, nov 1956, okt 1960
 • Jong Holland. Orgaan der Jongens- en Knapenvereeniging in het Nederlandsch Jongelings-Verbond, (27e jrg, 51/52, kerstnummer), december 1932
 • Jonge Bediende, De, orgaan voor de jeugdige leden van de Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden te Amsterdam-Zuid, 2e jrg nr 6 (1934)
 • Jonge Geus, De, orgaan van de Jonge Geuzen- en Geuzinnengroep 'Kerk, Oranje en Vaderland', 1e jrg nr 6, 23 (1924-1925)
 • JOSP, kinderen geven om elkaar, kinderclub van stichting TEAR fund, 16e jrg nr 3 (2003)
 • Jouw Krant, Raad voor de Zending der Nederlands Hervormde Kerk/ en de Zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 8e jrg nr 3 (z.d.), 12e jrg nr 3 (1988), 20e jrg nr 5 (1996), 22e jrg nr 2 (1998)*
 • JVO Blad, Het, orgaan der Jonge Vrouwen Organisatie, 9e jrg nr 3, 11e jrg nr 3, 4 (1932-1933, 1934)
 • Kampberichten uit de Jongenskampen, uitgaande van de Gereformeerde Studentenbeweging, 1e jrg nr 2 (1925)
 • Kampvuur, maandblad voor meisjes in vrij-religieusen geest, orgaan der Centrale Raad van vrijzinnig christelijk jeugdwerk, mrt 1934 (8e jrg)
 • Kandelaar, De, maandblad voor Evangelisatie, 25e jrg nr 289 (1934)
 • Kantlijn, Nederlandse Vereniging de Open Hof Federatie, 7e jrg nr 3 (1994)*
 • Karke Sproake, De, Jeugdblad van Hervormd Hellendoorn, 8e jrg nr 10 (1955)
 • Kerk en Israël/Kerk & Israël, Hervormde Raad voor de verhouding van Kerk en Israël, 6e jrg nr 1, 15e jrg nr 1 (1981, 1990)*
 • Kerk en Israël Informatie, Bureau Kerk en Israël van de Gereformeerde Kerken, nr 10 (juli 1984)*
 • Kerk en Israël (Informatie), Informatiebrief voor Kommissies en Werkgroepen voor Kerk en Israël en de Classicale Deputaten voor Kerk en Israël, Bureau Kerk en Israël van de Gereformeerde Kerken en Bureau Hervormde Raad voor de verhouding van Kerk en Israël, nr 1, 6 (1986, 1989)*
 • Kerk en kerklied. Orgaan van 'Eenheid door vernieuwing', nrs. 2 en 3 (1960)
 • Kerk & Milieu, 3-maandelijks nieuwsblad van de Werkgroep Kerk en Milieu van de Sectie Sociale Vragen van de Raad van Kerken in Nederland, 2e jrg nr 1 (1991) Kerk en Israël Informatie, Bureau Kerk en Israël van de Gereformeerde Kerken, Bureau Hervormde Raad voor de verhouding van Kerk en Israël, juli 1986
 • Kerk en Muziek, maandblad gewijd aan de protestantse kerkmuziek, tevens orgaan van de vereniging voor protestantse kerkmuziek, 2e jrg nr 8-9 (1950)
 • Kerk en Secte, serie 6 nr 3 (1913)
 • Kerk en Zeeman, orgaan van de Nederlandsch Hervormde Zeemans-zending te Amsterdam, 1e jrg nr 1 (1925), 2e jrg nr 1-2 (1927), jaarverslag 1928/29
 • Kerk Overzee, (kontakt)brief, nr 94, 102, 200 (1976, 1977, 1993)*
 • Kerk zonder Grenzen, Stichting Kerk zonder Grenzen te Haarlem, 2e jrg nr 7 (1969)
 • Kerk-Gezin-Vereeniging, 2e jrg nr 16 (1936)
 • Kerk Wereldwijd, Stichting Kerk Wereldwijd, 2e jrg nr 1 (2002)*
 • Kerkblad Gereformeerde Kerk Heemstede, 19e jrg nr 22-23 (1949)
 • Kerkblad, 'T, Mededeelingen van de Nederlandsch Hervormde Gemeenten in de Classis Winschoten, 3e jrg nr 11 (1944)
 • Kerkblad, 'T, Mededeelingen van de Nederlandsch Hervormde Gemeenten in de Classis Assen, 3e jrg nr 4 (1944)
 • Kerkblad, Het, officieel weekblad voor de gereformeerde kerken van Haarlem e.o., 26e jrg nrs 29, 41 (1938)
 • Kerkblad ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Amersfoort-Centrum, 17e jrg nr 40 (1961)
 • Kerkblad van de Gereformeerde Kerk te Vlaardingen, 16e jrg nr 10 (1961)
 • Kerkblad van de Gereformeerde Kerken (onderhoudende art. 31 K.O.) van Delft, 's-Gravenhage (Loosduinen, -Oost, -West), Rijswijk, Scheveningen, Voorburg en Zoetermeer, nr 17, 19 (1946)
 • Kerkblad van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt naar art. 31 D.K.O.) in Groot-'s-Gravenhage, nr 1 (1945)
 • Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in de classis Klundert, 1e jrg nr 12 (1945)
 • Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlandsch-Indië, 23e jrg nr 1 (1937)
 • Kerkblad, wkblad voor de Gereformeerde kerken in de IJmond: Beverwijk, Velsen, IJmuiden, 26e jrg nr 9, 27e jrg nr 10, 13, 16 (1968-1969)
 • Kerkblad, weekblad voor de Gereformeerde Kerken van Bloemendaal, Haarlem-N, Haarlem-Z, Heemstede, Overveen, Santpoort, 26e jrg nr 8, 27e jrg nr 10 (1968-1969)
 • Kerkbode, De, voor de Hervormde Gemeenten van Zeist en Omstreken, 13e jrg nr 7 (1922)
 • Kerkbode, De, weekblad in vrijzinnig-christelijken geest voor Haarlem e.o., 21e jrg nr 37 (928)
 • Kerkbode der Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam, 8e jrg nr 8 (1957)
 • Kerkbode van de Gereformeerde Kerken in Zuid-Holland-Zuid, 4e jrg nr . 20 (1952)
 • Kerkelijk Leven, mededeelingenblad van de Hervormde Gemeenten in de Ring Kruiningen, 15e jrg nr 26 (1960)
 • Kerkelijke Administateur, De, het orgaan van de vereniging van administrateurs en ontvangers in de Hervormde Kerk, kerstmis 1953
 • Kerken in Aktie Nieuws, kerkelijk samenwerkingsverband van de orgaan voor zending, werelddiakionaat en ontwikkelingssamenwerking, 2e jrg nr 1 (1996)*
 • Kerkjournaal, Informatiedienst der Gereformeerde Kerken in Nederland, nov 1970
 • Kernnieuws, Arjoskern Bolsward, 1975(?)*
 • Kernvraag, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de hoofden van dienst van de protestantse en rooms-katholieke geestelijke verzorging bij de krijgsmacht, nr 80 (1981)*
 • Kijk op de Kerk, Nederlands Hervormde Kerk, 1981/82*
 • Kinder Evangelisatie Nieuws, Kinder Evangelisatie Genootschap, 5e jrg nr 2 (1978)*
 • Kinder-Zendingsbode, geïllustreerd weekblad, 1e jrg nr 18, 21 (z.j.)
 • Kinderkaravaan, De, Stichting Kinderkaravaan Nederland, 13e jrg nr 1 (1983)*
 • Kivive, gereformeerd jongerenblad, 2e jrg nr 9, 5e jrg nr 6, 10e jrg nr 2 (1987, 1990, 1995)
 • Klaverblad, Het, CDJA-NH informatieblad, nr 2 (1979)*
 • Kleine Bode van Huis, De, uitgave van papa Joh. van der Steur te Magelang, 33e jrg nr 28 (1936)
 • Klok, De, geïllustreerd premieweekblad (M. van der Staal), sept, okt, nov 1918
 • Klok, De, orgaan van de Vereeniging Protestansch Nederland, 10e jrg nr 10 (1933)
 • Koinoonia, periodiek der Societas Studiosorum Reformatorum Roterodamensis, 1e jrg nr 10, 2e jrg nr 8/9 (1957-1958)
 • Kom over, Gemeenschap 'Wereld-wijde Zending', 3e jrg nr 4 (1972), 17e jrg nr 5 (1986)*
 • Kompas, Het, maandblad voor opleiders en studeerenden voor het middenstandsdiploma, tevens orgaan van de centrale voor christelijk handelsonderwijs, 7e jrg nr 3 (1947)
 • 's Konings Jeugd, orgaan ten dienste der jeugdorganisaties op gereformeerden grondslag, 1e jrg nr 1 (1945)
 • Kontakt, orgaan van de provinciale kerkvergadering Noord-Holland van de Nederlands Hervormde Kerk in Noord-Holland, dec 1972, mrt 1982*
 • Kontaktbrief, Werelddiakonaat Nederlands Hervormde Kerk, 11e jrg nr 7 (1983)*
 • Kontaktorgaan van 'Ph.J. Hoedemaker', Landelijk Overlegorgaan 'Ph.J. Hoedemaker', Vereniging van Gereformeerde Studenten in de Theologie in de Nederlands Hervormde Kerk, 1e jrg nr 1 (1981)*
 • Kontekstueel, tijdschrift voor gereformeerd belijden nu, 6e jrg nr 2 (1991)
 • Konvooi, stichting landelijke Gereformeerde raad voor Samenlevings-Aangelegenheden, 22e jrg nr 1 (1980), 25e jrg sept 1984
 • Kort bestek, Algemene Dienst der Remonstrantse Broederschap, nr 13 (1969)
 • Kort en Bondig, nieuwsbrief van de Bond tegen het vloeken, sept 1997*
 • Kracht naar kruis, Stichting Evangeliserend Lectuurfonds voor chronische zieken, 23e jrg nr 3 (1965)
 • Kracht van HET WOORD, De, stichting voor Wereldwijde Bijbelverspreiding, 5e jrg nr 5 (1999)*
 • Krant van Bas, De, Evangelische Omroep, 1e jrg nr 1 (1979), extra uitgave in 1979, 2e jrg nr 6 (1980)
 • KPATYP, maandblad voor het gereformeerd gymnasium ‘AMA DEUM ET SERVA MANDATA’, 16e jrg nr 5 (1967/68)
 • Kroes Kie Rooshnie, gemeenteblad van de Hindoestaanse Zending der Evangelische Broedergemeente in Suriname, dec 1972, sept/oct, nov 1973, jubileumnr 1975
 • Kruistochten, Stichting 'De akker is de wereld', febr 1966, speciaal radio-nr: okt/nov 1970
 • Kwartaalblad, Raad voor de Zending Nederlandse Hervormde Kerk, 9e jrg nr 2 (1983)*
 • Kwartaalbrief, Zendingscentrum te Leusden, 15e jrg nr 3 (1985)*
 • Laatste Nieuws Zimbabwe, dec 1982*
 • Ladder Jakobs, De, maandblad, Hulpvereeniging 'Hiërosolyma Capta', 62e jrg nr 10 (1928)
 • Lampen Brandende, De, Calvinistische bezwaren tegen de Geest der eeuw, nr 2, 10 (1949, 1950)
 • Lampje, Het, 14 daags blad, (Schroor, Beetsterzwaag), 3e jrg nr 14, 4e jrg nr 5 (1895, 1896)
 • Lantaarn, De, maandblad ten dienste van de ontwikkeling van het Gereformeerd Jeugdleven, 3e jrg nr 1 (1963)
 • Latijns-Amerika dichterbij, informatie over het werk van Zending en Werelddiakonaat verbonden met de Gereformeerde Kerken en SOW-gemeenten in Drenthe, Groningen en Friesland, 7e jrg nr 3 (1997)*
 • Larinx, orgaan van het studentencorps aan de Vrije Universiteit, 1e jrg nrs 10 en 12, (1966) 
 • Leer en Leven, Kerkblad voor de Classis 'Haarlem' der Christelijke Gereformeerde Kerken, 26e jrg nr 19 (1971)
 • Leeuwarder Kerkbode, officieel orgaan ten dienste van de Gereformeerde Kerken in de Classis Leeuwarden, 39e jrg nr 14 (1940)
 • Leidraad, Internationale Bijbelbond, 16e jrg nr 3 (1958), 37e jrg nr 3 (z.j.)
 • Leidsman, De, christelijk weekblad voor de jeugd, 1e jrg nr 1 (1881)
 • Leprazending, Leprazending Nederland, apr 1996*
 • Leprazending in Aktie, stichting Leprazending Nederland, winter 1976/77, jan 1981*
 • Lettres de Paron, 22e jrg nr 187 (1972) en 38 jrg. nr. 223 (1990)
 • Leven begint bij Jezus, Het, Jezus Beweging Nederland, 5e jrg nr 1 (1977)*
 • Levend Geloof, volle evangelie maandblad, 20e jrg nr 220 (1981)
 • Levensgids, De, evangelisatieblad (ds. C.J. Hoekendijk te Bussum), nr 132 (z.j.)
 • Levensteken, Gereformeerde Sociale Academie 'De Vijverberg' Ede, 2e jrg nr 2 (1982)
 • Libra, orgaan der SSR afdeling Wageningen, 5e jrg nr 5 (lustrumnr) (1951)
 • Lichaamsoefening, Christelijk sportblad voor Nederland, orgaan van de christelijke korfbal-bond in Nederland, 18e jrg nr 6 (1941)
 • Licht en Duisternis in Spanje, driemaandelijksche berichten voor de Cents-Vereeniging ten behoeve der Evangelisatie in Spanje van de Vereeniging Het Evangelie in Spanje (Jhr. dr. M.F. van Lennep), nr 124 (okt 1930)
 • Licht en Leven, maandblad vanwege de Gereformeerde Kerken in Nederland en België, 32e jrg nr 341 (1954)
 • Licht en Waarheid, 14-daags gezinsblad, 35e jrg nr 23-24, 36e jrg nr 10/11 (1967-1968)
 • Licht en Waarheid, religieus maandblad (J.P. Honnef), nr 21, 24 (1917)
 • Licht en Waarheid, uitgever L. Mieremot te Vlissingen, dec 1889
 • Licht in het Oosten, mededelingen van de Stichting Licht in het Oosten, okt 1980*
 • Licht in Lijden, woorden van bemoediging voor zieken, lijdenden en ouden van dagen, 2e jrg nr 91 (1931)
 • Lichtbrenger, De, maandblad van het Nationaal Reddingsleger (Commandants Joh. Voortman), 1932?
 • Lien, Le, Bulletin de l'Eglise Wallonne de la Hage, 2e jrg nr 1 (1909)
 • Lijden en Verblijden, orgaan van het Nederlandsch Leger des Heils, z.d.
 • Limburgsche Kerkbode (J. Pekelharing, Zaltbommel), 23e jrg nr 5 (1934)
 • Lood en Sanitair, orgaan van de Bond van Christelijke Ondernemers in het Loodgieters-, Fitters- en Sanitair Installatiebedrijf in Nederland, 2e jrg nr 1 (1959)
 • Lotus, De, maandblad voor Religie en Wijsbegeerte, 1e jrg nr 1 (1955)
 • Luctor et Emergo, orgaan van de Bond van Christelijke Gereformeerde Jongelingsvereenigingen in Nederland, 37e jrg nr 9 (1945: bevrijding van Nederland)
 • Luctor et Emergo, Vereniging Luctor et Emergo te Oldebroek, 6e jrg nr 10, 8e jrg nr 5, 12e jrg nr 1 (1952, 1954, 1957)
 • Lutheraan, De, orgaan van den Nederlandsch Lutherschen Jongelingsbond, 1e jrg nr 10 (1891)
 • Luthersch Jeugdblad, orgaan van de Nederlandsch Luthersche Jeugdfederatie, 8e jrg nr 1, 4 (1941)
 • M3, materiaal, metodiek, mededelingen voor jeugdwerk en jongvolwassenenwerk, 17e jrg nr 11 (1969)
 • M3, Landelijke Hervormde Jeugdraad in samenwerking met LCGJ en DJC, okt 1986*
 • Maandblad Christenvrouwen, waarin opgenomen de maandelijkse convocaties van de Nederlandse Christenvrouwenbond: 's-Gravenhage etc., 8e jrg nr 8 (1957), 9e jrg nr 10 (1958)
 • Maandblad der Christelijke Jonge Mannen-Vereeniging 'Uw Koninkr. Kome' te Sliedrecht, 5e jrg nr 6 (1928)
 • Maandblad der Christelijke Jongelingsvereeniging 'Spreuken 9: 10A' te Driebergen-Rijsenburg (afdeeling Nederlandsch Jongelings-Verbond), 5e jrg nr 9 (1928)
 • Maandblad der Evangelische Maatschappij ( G.W. van der Wiel & Co., Arnhem) 5e jrg nr 11, 10e jrg nr 5, 9, 13e jrg nr 1 (1884, 1889, 1892)
 • Maandblad der Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, mrt-apr 1921, nov 1931, nov 1932
 • Maandblad der stichting de Christen-Gemeenschap te 's-Gravenhage, 13e jrg nr 2 (1936)
 • Maandblad, Het, Getuigen en Redden (ds H. Pierson), 27e jrg nr 10, 28e jrg nr 1 (1905-1906)
 • Maandblad NHRO, Nederlandsch Hervormde Radio Omroep, 3e jrg nr 2 (1940)
 • Maandblad voor Kerkelijke Armenzorg, orgaan van de Vereeniging van Diakenen in de Nederlandsch Hervormde Kerk, nr 1-3 (1910)
 • Maandbode van den Bond voor Evangelisatiën in en ten bate van de Nederlandsch Hervormde Kerk, 7e jrg nr 1 (1921)
 • Maandbrief, magazine studentenpastoraat Delft, 26e jrg nr 1 (1994)*
 • Maandbrief, oecumenische studentenkerk Rotterdam, 26e jrg nr 1 (1994), jaarverslag 1994/95, jubileumnr (1995)*
 • Maandbrief, Oecumenische Studentengemeente Rotterdam, 21e jrg nr 3 (lustrumuitg. 1989)
 • Maandbrief voor Leerhuis & Liturgie, 1e jrg nr 1 (1996)*
 • Maanbulletin der Ned. Hervormde Kerk, juli 1948*
 • Maandelijkse mededeelingen, Hersteld Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam, uitgegeven door ouderlingen, nr 316 (febr. 1944)
 • Maas en Scheldebode, AR Orgaan voor de Zuidhollandsche en Zeeuwsche Eilanden, 48e jrg nr 3967, 3970 (1933)
 • MAF Bulletin, stichting Mission Aviation Fellowship Nederland, dec 1978, juni 1983, okt 1985 (40 jaar MAF), 1988 (10 jaar MAF Nederland), herfst 1994, winter 1996 (50 jaar MAF)*
 • MAF Luchtpost, MAF-Zendingsvliegers, nr 70 (1966), nr 76 (jubileumuitgave, 1998), nr 93 (2003), nr 94 (jubileumnr 2003)*
 • Makassar-zending, Deputaten der Makassar-zending, financieel overzicht 1935 en begrooting 1936
 • Maranatha Boot Zending, nieuwsbrief 47 (1979)*
 • Maranatha-Boodschappen (Joh. de Heer), nr 3/4 (z.d.)
 • Marcus Wijkbode, uitgaande van de Wijkgemeente 'Tussendijken en Bospolder' van de Nederlands Hervormde Gemeente Delfshaven, kerst 1951
 • Marimba docent, jeugdblad voor zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking, uitgave van Mondiale Werkplaats in Amsterdam, 32e jrg nr 1 (1981)
 • Marimba groot, jeugdblad voor zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking, uitgave van Mondiale Werkplaats in Amsterdam, 32e jrg nr 1 (1981)
 • Marimba klein, jeugdblad voor zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking, uitgave van Mondiale Werkplaats in Amsterdam, 32e jrg nr 1 (1981)
 • Marimba mini, jeugdblad voor zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking, uitgave van Mondiale Werkplaats in Amsterdam, 32e jrg nr 1 (1981)
 • Medearbeider, De, mededeelingenblad voor de doopsgezinde gemeenten in de ring Dantumawoude, nr 5-6 (1944)
 • Mededeelingen aangaande de werkzaamheden van de Christelijke Volksbond te Goes, 1895/96
 • Mededeelingen, De orde der getrouwe getuigen van den komenden Christus te Hemmen, nr 2-3 (1935)
 • Mededeelingen der Gereformeerde Kerken in de Classis Almelo, nr 116-117 (1944)
 • Mededeelingen Gereformeerde Kerk te Oosterend-Texel (in HV), nrs 1-2 (1945)
 • Mededeelingen, maandbericht van de Gereformeerde Kerken in HV te ’s-Gravenhage/van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenhage (in HV), nrs 40, 42, 44, 117, 120 (1939, 1945-1946)
 • Mededeelingen Nederlandsch Hervormde Gemeenten in de Classis Kampen, nr 37 (1942)
 • Mededeelingen, orgaan van de Gereformeerde Kerken in de Classis Tiel, nr 24 (1944)
 • Mededeelingen over den stand van het werk van de zending op Sumatra, Nias en Mentawei, nr 6 (1936), nr 9 (aug 1937), nr 13 (1939)
 • Mededeelingen ten dienste van de Nederlandsch Hervormde Gemeenten in West-Twente, 2e jrg nr 23 (1944)
 • Mededeelingen van de Classis Harderwijk der Gereformeerde Kerken, 1e jrg nr 11 (1943)
 • Mededeelingen van de Classis Hilversum-Noord, voor de Gereformeerde Kerken van Ankeveen, Bussum, Muiden etc., 2e jrg nr 13 (1944)
 • Mededeelingen van de Evangelische Gemeente Weteringkerk Amsterdam, nr 34/35 (1944)
 • Mededeelingen van de Gemeenten der Nederlandsch Hervormde Kerk in de Classis Nijmegen, 2e jrg nr 29 (1943)
 • Mededeelingen van de Gereformeerde Kerk te Utrecht (in HV), okt-nov 1945
 • Mededeelingen van de Gereformeerde Kerk van Leeuwarden, 2e jrg nr 28-30 (1944)
 • Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken in de Classe Zutphen, 3e jrg nr 21 (1944)
 • Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken in de Classes Dordrecht en Barendrecht, nr 11 (1944)
 • Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken in de Classis Amersfoort, nr 11 (1944)
 • Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken in de Classis Arnhem, nr 42 (1942), nr 11-12 (1944)
 • Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken in de Classis Assen, nr 60, 114-115, 118 (1943-1944)
 • Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken in de Classis Deventer, 2e jrg nr 23-24 (1944)
 • Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken in de Classis Kollum, nr 134 (1944)
 • Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken in de Classis Ommen, nr 117 (1944)
 • Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken in de Provincie Friesland m.u.v. Classis Kollum en stad Leeuwarden, nr 71-72 (1944)
 • Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken in de stad en provincie Groningen, 54e jrg nr 13, 55e jrg nrs 11-12 (1943-1944)
 • Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken van Kampen, IJsselmuiden en Zalk, nr 41 (1944)
 • Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken van 's-Gravenzande, Honselerdijk, De Lier etc., 2e jrg nr 66 (1943)
 • Mededeelingen van de hervormde kerk te Dieren. Oosterbeek, Rheden en Wageningen, nr 42, 60 (1943-1944)
 • Mededeelingen van de Hervormde Kerk in de Classis Zutphen - Ring Zutphen, 2e jrg nr 18, 22 (1944)
 • Mededeelingen van de Nederlandsch Hervormde Kerk te Groningen, nr 10 (1944)
 • Mededeelingen van de Reünisten-Organisatie (en) van F.Q.I., nrs 2-3, 7, 9 (1939, 1943-1944)
 • Mededeelingen van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam, nr 3 (1944)
 • Mededeelingen van de Vereenigde Indische Oud-Leden (VIO) der Nederlandsche Christen Studenten Vereeniging (NCSV), 13e jrg nr 10 (1932)
 • Mededeelingen van de Vereeniging voor Evangelisatie onder de Militairen in Nederlandsch Indië, 1898 (nr1), 1899 (nr 3-4), 1902 (nr 1). Zie verder: Mededeelingen van de Christelijke Militairen Bond voor Oost- en West-Indië
 • Mededeelingen van de Wijkvereeniging 'Eltheto', wijk XVI der Nederlandsch Hervormde Gemeente van 's-Gravenhage, okt 1933
 • Mededeelingen van de Zendingsdeputaten der Gereformeerde Kerken in Nederland (in HV) aan de leden dezer Kerken, nov 1941, mei 1942
 • Mededeelingen van den Bond der Nederlandsche Diakonessenhuizen, 1e jrg nr 1-3, 6 (1940-1941)
 • Mededeelingen van den Christelijke Militairen Bond voor Oost- en West-Indië (vroeger Vereeniging voor Evangelisatie onder de Militairen in Nederlandsch Indië), dec 1916, dec 1938
 • Mededeelingen van den Kerkeraad der Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam, nr 11 (1943)
 • Mededeelingen van den Vrouwen-Zendingsbond, nr 1-2 (1929), 15 (1933)
 • Mededeelingen van het Verbond van Christelijke Vrouwenvereenigingen, 8e jrg nr 2 (1946)
 • Mededeelingen voor de Evangelisch Luthersche Kerk voor de Gemeenten Utrecht, Baarn, Bussum etc., nr 28 (1944)
 • Mededeelingen voor leden van de Gereformeerde kerken van Nieuwe-Pekela, Oude-Pekela, Stadskanaal-Pek.weg etc., 17 mrt 1944
 • Mededeelingenblad Bond van Gereformeerde Vrouwenvereenigingen in Nederland, zomer 1943
 • Mededeelingenblad van de Christelijke Gereformeerde Gemeenten in de Classis Zwolle, nrs 1-3 (1942)
 • Mededeelingenblad van de Gereformeerde Kerken in de Classis Coevorden, 1e jrg nr 43 (1944)
 • Mededeelingenblad van de Gereformeerde Kerken der Classis Gorinchem, 3e jrg nr 6 (1944)
 • Mededeelingenblad van de Gereformeerde Kerken in de Classis Hardenberg, 1e jrg nr 8-9 (1944)
 • Mededeelingenblad van de Nederlandsch Hervormde Gemeenten uit den Ring Bommel, 1e jrg nr 43 (1943)
 • Mededeelingenblad van de samenwerkende Zendingscorporaties te Oegstgeest, 25e jrg nr 10-12 (1942)
 • Mededeelingenblad van het Leger des Heils in Nederland, nr 3, 23 (1944)
 • Mededeelingenblad voor de Gereformeerde Kerken in de Classis Zwolle, 3e jrg nr 120-122, 4e jrg nr 175, 179 (1944-1945)
 • Mededelingen aan Legerpredikanten, 3e jrg nr 5-6 (1951)
 • Mededelingen betreffende de 'Vereniging tot herstel van de Kerkelijke Eenheid der Gereformeerde Belijders', okt 1954, jan 1955, nr 7-8, 10 (1957-1958)
 • Mededelingen van de Afdeling Utrecht, Bilthoven en Zeist van de Nederlandsche Protestantenbond, nr 1 (jan 1944)
 • Mededelingen van de Anti-Revolutionaire Kiesvereniging ‘Nederland en Oranje’ (Centrum) te Voorburg, sept 1960
 • Mededelingen van de Vereniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, nr zonder datum*
 • Mededelingen van het Centraal EvangelisatieBureau te Oegstgeest, aangesloten bij de International Protestant Council te Londen zie: Nieuwsberichten over het leven en lijden van onze mede-Christenen in het Buitenland, Centraal Evangelisatie Bureau Oegstgeest
 • Mededelingen van het Gereformeerde Traktaatgenootschap 'Filippus', nr 5, 7-8 (1949-1950)
 • Mededelingen van het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland, 2e jrg nr 14 (1950)*
 • Mededelingenblad, Bond van Christelijke Kunstenaars in Nederland, jan 1964
 • Mededelingenblad Evangelische Eenheid, nr 6 (1956)
 • Mededelingenblad van de Beweging voor kerkelijke toenadering van Hervormden en Gereformeerden (Gereformeerde Sectie), nr 1 (1951)
 • Mededelingenblad van wijk XXV der Ned. Hervormde Gemeente te Amsterdam, 3e jrg nr 23 (1948)
 • Meeleven (met de Regenboog), kwartaalblad over verslaving en kerk, 7e jrg nr 3 (speciaal info-nr 1983), 16e jrg nr 4 (1992), jubileumnr 1995 (nr1), nr 4 1999 (25 jaar Regenboog)*
 • MEK Nieuws (wijkgebouw Willem de Zwijgergemeenten Amsterdam), nrs 1-4 (1961)
 • Menorah, Stichting Israël en de Gemeente, 1e jrg nr 3 (1982)*
 • Mercy Ships, Hulpverleningsschepen, (Nieuws), nrs 208, 212 (2003-2004)*
 • Metaalbedrijf, Het, orgaan van de Christelijke Metaalbedrijfsbond in Nederland, nr 3, 5 (1958)
 • Metaalbewerker, De, orgaan van de Christelijke Metaalbewerkersbond in Nederland, mei 1951 (extra nr: 50-jarig bestaan), 48e jrg nr 2-3 (1955)
 • Metterdaad Berichten, kwartaalblad van EO-Metterdaad met nieuws over zending en hulpverlening, nr jan 1979*
 • Middernachtsroep, maandblad van zendingswerk Middernachtsroep/internationaal tijdschrift over Bijbelse profetie, 11e jrg nr 10 (1972), 13e jrg nr 1 (1973, 23e jrg nr 6 (1983), juni 1985 (30 jaar), 27e jrg nr 6 (1987), okt 1997*
 • Middernachtsroep Wereldwijd, 1e jrg nr 6 (1987)
 • Mijn Herdersstaf, weekblad tot opbouw van het geestelijk leven (dr. M.J.A. de Vryer), 1e jrg nr 24 (1924)
 • Miskotte Nieuwsbrief, nr 6 (2004)*
 • Mission, TEMA Informations, Europese Zendings Vereniging, nr 20 (1982)*
 • Missive, nieuwsbrief van de Raad voor de Zending van de Nederlands Hervormde Kerk, mei 1991 (40 jaar kerkelijke zending), 6e jrg nr 8 (1996)*
 • Mivo – 12, werkmateriaal met verwerkingsmogelijkheden voor leidinggevenden en deelnemers van – 12 kinderclubs, 31e jrg nr 1-2 (2004)
 • Monitor, De, wetenschappelijk, kritisch maandblad van het Studentencorps 'Fides Quaerit Intellectum', 14 nov 1889
 • Morando moriar, orgaan der studentenwereld aan de Vrije-Universiteit, proefnr (z.d.)
 • Morgenlicht, zendingsvereniging van de Centrale Pinkster Bijbelschool, 4e jrg nr 3 (1978)*
 • Motief, ledenblad van Passage, christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging, 4e jrg nr 4 (2002)*
 • Naar Buiten, orgaan van de Nederlandsche Maatschappij van buitenverblijven ten behoeve van jonge mannen en jongens, 1e jrg nr 1-4 (1922)
 • Naar het herstel der kerk, serie uitgegeven voor het Nederlandsch Hervormd Verbond tot Kerkherstel, 3e serie nr 5 (1936)
 • Nader Nieuws, contactorgaan van ARJOS LEEUWARDEN, 1e jrg nr 4 (1978)*
 • Nadere Reformatie, documentatieblad, 7e jrg nr 3-4 (1983)
 • NAM informatie, Contactblad van de Stichting Noth Africa Mission, nr 3 (1983)
 • Nationaal Belang, Een, maandblad voor Nederland en Koloniën, inzake den Christelijken arbeid onder den Nederlandsch Ind. Militair, den Sinjo en den Indo, 1e jrg nr 1 (1905)
 • Navigators nieuwsbulletin, De, nr 43 (1981)*
 • NCVP Mededeelingen, juli 1940
 • Nederland en Oranje, orgaan der ARP te Utrecht, nr 3 (verkiezingsnr) (1935)
 • Nederland en Oranje, orgaan der Anti-Revolutionaire Kiesvereeniging, nr 2 (apr 1933)
 • Nederlander, De, christelijk-historisch contactblad, stichting 'De Jonge Nederlander' in samenwerking met de Kamerkring Groningen der CHU, 1e jrg nr 1-3 (1954)
 • Nederlands Bijbelstudie Circulaire, 6e jrg nr 3 (1996)*
 • Nederlandsch Christelijk Persbureau, nr 1025 (15-11-1933)*
 • Nederlandsche Militaire Bond, Centrale Bond van Christelijke Militaire Tehuizen, nr 22 (1946)
 • Nederlandsche Protestantenbond, Gemeenteblad voor Gooi- en Eemland, 1e jrg nr 1 (1942)
 • Nederlandsche Zendingsbode, tevens Orgaan van de Zending op de Sangi- en Talaöer-eilanden/Centraal Orgaan voor de Zending in 't bijzonder in onze Koloniën, 4e jrg nr 49, 12e jrg nr 27, 13e jrg nr 27, 14e jrg nr 6, 17e jrg nr 45 (1893, 1901-1903, 1906)
 • Nederlandsche Zendingsbode, Evangelische Stads- en Landzending (Rotterdam), 20e jrg (z.d.)
 • Nederlandse Christen Officieren Kring, nr 78, 111 (1954, 1962)
 • Nederlandse Christen Vrouwenbond, afdeling De Bilt, 5e jrg nr 2, 6e jrg nr 2 (1963-1964)
 • Nederlandse Vereniging tot steun aan de oecumenische ontwikkelings cooperatie, 4e jrg nr 3 (z.j.)
 • NEM-magazine, stichting Near East Ministry, 1e jrg nr 1 (1991)*
 • NEM-nieuws(brief), Stichting Near East Ministry, 63 , nr 83 (30 jaar Reveilweken), 88, 100 (35 jaar NEM), 117, 153 (1992, 1997, 1998, 2000, 2004)*
 • Nieuw Kerkelijk Weekblad, onder redactie van al de predikanten der Nederlandsch Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage, 1e jrg nr 15, 17, 23 (1916)
 • Nieuw Leven, geloofsopbouwend maandblad, Stichting Johan Maasbach Wereldzending, 17e jrg nr 10 (1979), 38e jrg nr1 (2000)*
 • Nieuw Leven, veertiendaags blad in Vrijzinnig Christelijke Geest, 64e jrg nr 10 (1951)
 • Nieuwe Christelijke Dagblad, onafhankelijk christelijk dagblad voor Nederland, ter vervanging van de oude Christelijke Amsterdammer, 22 dec 1922 (proefnr)
 • Nieuwe Hoeksche Waard, AR weekblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde, 18e jrg nr 936 (1909)
 • Nieuwe Klanken, orgaan van het Nederlandsche Leger des Heils, z.d.
 • Nieuwe Meerbode, De, A-R orgaan voor de Gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer etc., 41e jrg nr 4087 (jubileumnr) (1928)
 • Nieuwe Vischnet, Het, weekblad der Vereeniging Hervormde Stads-Evangelisatie 'Het Vischnet' Rotterdam, 1e jrg nr 48 (1931)
 • Nieuwe Wageninger, De, Gewijd aan de belangen van Staat en Kerk, 1e jrg nr 1 (1892)
 • Nieuwe Zondagsbode, weekblad voor het volk/voor de Hervormde Gemeenten in Zeeland, 3e jrg nr 101 (1897), 11e jrg nr 34 (1904), 18e jrg nr 21, 22, 28 (1911)
 • Nieuws uit Saron, Stichting Evangelie Buitencentrum 'Saron', nr 3 (1972)*
 • Nieuws van de Werkcommissie pastorale leergangen Zwolle, cursus '81/'82 nr 2 (1982)*
 • Nieuws van 'Kerk en Wereld', Stichting 'Kerk en Wereld', nr 2 (1945)
 • Nieuws, zendingsberichten van de Stichting Oosteuropa Zending, dec 1976 (7e jrg), 22e jrg nr 9 (1991)*
 • Nieuwsberichten over het leven en lijden van onze mede-Christenen in het Buitenland, Centraal Evangelisatie Bureau Oegstgeest, juli, dec 1951, sept 1952, mrt, sept 1953
 • Nieuwsblad voor Near East Mission, nr 23 (1970)*
 • Nieuwsbrief aan de oudleden van de NCSV, nov 1962 (nr 22)
 • Nieuwsbrief, Bond tegen het vloeken, apr 1995*
 • Nieuwsbrief Breng de joden thuis (Christenen voor Israël), nr 10 (1999?)
 • Nieuwsbrief Helpende Handen, Stichting Hulp Oost-Europa, 1e jrg nr 1 (2002) , 3e jrg nr 3-4 (2004)*
 • Nieuwsbrief Kerk en Wereld, instituut voor dialoog, onderzoek en training, dec 2001*
 • Nieuwsbrief Pastoraat 1e jrg nr 1, 7e jrg nr 3 (1987, 1993)*
 • Nieuwsbrief SSNR, Stichting Studie der Nadere Reformatie, nrs 1-4 (1993-1996)
 • Nieuwsbrief, stichting Kuria (Christelijke stichting voor hulp aan terminale patiënten), 1e jrg nr 1 (1992)*
 • Nieuwsbrief, Stichting Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen, nov 1962
 • Nieuwsbrief Stichting Onze Weg, 1996?*
 • Nieuwsbrief, Stichting Redt een Kind, sept 1996, nov 2001*
 • Nieuwsbrief Taakgroep Racisme, febr. 1994*
 • Nieuwsbrief van de Statenfractie Zuid-Holland (GPV en RPF), nr 1 (1997)*
 • Nieuwsbrief voor het KNBTB, KNLC, NCBTB Onderwijs, CBTB-editie, 1e jrg nr 2 (1981)*
 • Nieuwsbrief voor de oudleden van de NCSV, nr 9 (1956)
 • Nieuwsbulletin van het Nederlandsch Christelijk Persbureau, nr 1988 (febr. 1937)*
 • Nijmeegsche Kerkbode, orgaan voor de Gereformeerde Kerk van Nijmegen, bijblad van de Geldersche Kerkbode, juli 1939, mrt 1940
 • Nil Desperandum Deo Duce, orgaan van het studentencorps aan de Vrije Universiteit, 10e jrg Lustrumnr 1910, De Vaaglap waarin opgenomen De Smeerlap lustrumkrant t.g.v. 14e lustrum 1945-1950
 • Ni.vo.kos., orgaan van de Vereniging van Kosters bij de Protestantse kerkgenootschappen in Nederland, aug 1950
 • Noodklok, De, Deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere Noden, juli 1993*
 • Noordhollander, De, christelijk nationaal streekblad voor Noord-Holland noord, 7e jrg nr 30 (1945)
 • 'Oase' Kontakt, periodiek orgaan van het communiteitshuis 'Oase'(Rotterdam), 2e jrg nr 5 (1966)*
 • Oecumenische bezinning, Raad van Kerken in Nederland, nr 2 1992, nr 10 1996*
 • Oecumenische vragen, mededelingenblad van het Gereformeerd Studieverband voor oecumenische vragen, nr 31 (juli 1952)
 • Om Sions Wil, orgaan van de Classis Amersfoort der christelijke gereformeerde kerken, 53e jrg nr 1 (1996)
 • OM Informatie, Operatie Mobilisatie, jan 1970, dec 1977*
 • OM Nieuws, Operatie Mobilisatie, 2e jrg nr 9 (1979)*
 • Omkeer, kaderblad voor zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking, 1e jrg nr 1 (1989)*
 • Omkeer, Generale Diakonale Raad, gericht op bezinning en actie rondom het werelddiakonale werk, 1e jrg nr 1 (1983)*
 • Onder de lelie, wekelijks orgaan van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Zwolle, 19e jrg nr 4 (1983)
 • Onderling Kontakt, 2-maandelijks jongerenstudieblad voor gereformeerd zicht op politiek en maatschappij (landelijk verband van staatkundig gereformeerde studieverenigingen), 12e jrg nr 2 (1971)
 • Onderste boven, Landelijk DISK, proefnr 4e kw 1986, 4e jrg nr 3 (1990)*
 • Onderweg in Wassenaar, 4e jrg nr 9 (1962)
 • Onderweg, jaarkrant van de Samen op Wegkerken in Amsterdam, 1997
 • Onderweg, orgaan van het PCC (Protestants Christelijk Cultuurwerk), nr 12 (1951)
 • Onderweg, Internationale Bijbelbond, nrs 6, 28-29 (1979, 1984-1985)*
 • Ons Baken, Christelijk Marineblad, orgaan van de Bond van Christelijk Marine-personeel beneden den rang van officier, 10e jrg nr 20-21 (1931)
 • Ons Beginsel, maandblad van de Jongelieden Christen Geheel Onthouders Bond, 1e jrg nr 12 (1917)
 • Ons Bericht, mededeelingen van de Nederlandsche drie-cents-vereeniging 'Polen voor Christus', nr 15 (okt 1937)
 • Ons Blad, orgaan der Algemeene Vereeniging van Vrijzinnige Lutherschen, 10e jrg nr 6, 9 (1934), 12e jrg nr 5 (1936)
 • Ons Blad, orgaan der Dordrechtsche Gereformeerde Jeugdorganisatie, 20e jrg nr 3 (1936)
 • Ons blad, weekblad gewijd aan de belangen der Ned. Hervormde Gemeente Sloten N.H., 21e jrg nr 38 (1946)
 • Ons Bondsblad, orgaan van den Nederlandschen Lutherschen Jongelingsbond, 7e jrg nr 10 (1927, feestnr)
 • Ons Christelijk-Historisch Weekblad voor de Provincie Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, Christelijk-Historische Persvereeniging 'Noord-Zuid' te Amsterdam, 7e jrg nr 13 (1939)
 • Ons Correspondentieblaadje, orgaan van de Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenvereenigingen in Nederland, nr 20 (1936)
 • Ons Diakonessenhuis, periodieke mededelingen, Inrichting van Diakonessen in Nederland, nr 31 (okt 1957)
 • Ons Drie-Cents Fonds, ten behoeve van de arbeid onder ontslagen gevangenen, zwervers, alcoholisten en maatschappelijk ongeschikten, uitgaande van de Vereeniging 'Het Hoogeland', 11e jrg nr 2 (1935)
 • Ons eigen blad, maandblad voor de remonstrantsche gemeenten te Meppel en Hoogeveen en den remonstrantenkring te Zwolle, 8e jrg nr 6 (1941)
 • Ons Erfdeel, 2-maandelijks orgaan van de Vereniging 'Recht en Vrijheid', 32e jrg nr 5-6 (1967)
 • Ons geluid, maandblad der gereformeerde jeugdcentrale te Leiden, 5e jrg nr 15 (1938)
 • Ons Godsdienstonderwijs, orgaan van de commissie tot organisatie van het godsdienstonderwijs vanwege den Nederlandsche Protestantenbond, 3e jrg nr 6 (1922)
 • Ons Ideaal, maandblad ten dienste van de in- en uitwendige propaganda voor de Jongelings Vereeniging op GG te Rotterdam, 5e jrg nr 5 (1919)
 • Ons Jeugd-Zendingsblad, classicale commissie voor Kerkelijke Zending van de classis Rotterdam der Nederlandsch Hervormde Kerk, juli 1928, okt 1935
 • Ons Jeugdblad, stichting 'Jeugdblad' (Christelijke Gereformeerde JV's en MV's), 7e jrg nr 22 (1952)
 • Ons jeugdblad, uitgave van de jongerendienst Appelweg, Amersfoort, 1e jrg nr 8 (1947)
 • Ons kerkblad, off. orgaan van de gereformeerde kerken te Harkstede, Sappemeer, Schildwolde, Siddeburen en Zuidbroek, 5e jrg nr 37-39 (1939)
 • Ons Kerkblad, orgaan van de Gereformeerde Kerken in de classis Arnhem, 18e jrg nr 50 (1959)
 • Ons Kerkblad, orgaan van de Gereformeerde Kerken van Nieuwe-en Oude-Pekela, Stadskanaal, Stadskanaal-Pek.weg, Veendam en Wildervank, 18e jrg nr 19 (1941)
 • Ons Kerkblad, orgaan van de classis Utrecht der Christelijke Gereformeerde Kerken, 43e jrg nr 23, 46e jrg nr 20, 50e jrg nr 1 (1988, 1991, 1994)
 • Ons Kerkblad, weekblad voor de Gereformeerde Kerk van 's-Gravenhage-Loosduinen (en van 's-Gravenhage-Escamp), 28e jrg nr 9 (1956), 34e jrg nr 14 (1962)
 • Ons Kerkblad, wekelijksch orgaan van de Gereformeerde Kerken (art. 31 K.O.) van de classes Apeldoorn, Arnhem, Harderwijk, Tiel en Zutphen, 1e jrg nr 17 (1946)
 • Ons Kerkelijk Leven, weekblad ten dienste van de belangen der Nederduitsch Hervormde Gemeenten te Rotterdam (Delfshaven, Kralingen, Feijenoord, Charlois e.o.), 2e jrg nr 53 (1922)
 • Ons Klokkenspel, klanken van de Arbeid der Evangelisatie uitgaande van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven, bijlage Delfshavense Kerkbode, mei 1948
 • Ons maandblad, correspondentieblad voor de leden der Gereformeerde Kerken (onderh. Art. 31 K.O.) in Indonesië, 2e jrg nr 8 (1952)
 • Ons Maandblad, officieel orgaan van de Gereformeerde Vereniging voor Drankbestrijding, 63e jrg nr 12 (1977)
 • Ons maandblad, orgaan van de Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid (opgericht 11 nov 1847), nr 135 (1925)
 • Ons Orgaan, maandblad voor de Remonstrantse Gemeenten te Leiden, Gouda, Boskoop, Oude-wetering, Zwammerdam, Schoonhoven, Waddinxveen, Nieuwkoop, 30e jrg nr 2 (1941)
 • Ons Schild ende Betrouwen, 1e serie nr 1
 • Ons Wijkblad, Hulpvereeniging ter behartiging der belangen van Wijk M (Rotterdam?), 1e jrg nr 1 (1924)
 • Ons Zendingsblad, zendings-maandblad voor de Jeugd, 16e jrg nr 3 (1926), 32e jrg nr 9 (1942)
 • Ontmoeting, groet van de Protestantse Kerken in Nederland aan de Gerepatrieerden, nr 7 (mei 1960)
 • Ontspanningsblad, orgaan voor de christelijke jongeren/christelijk orgaan voor ontwikkeling en ontspanning, 2e jrg nr 11, 2e jrg, nr 13-14 (1945-1946)
 • Ontwaakt!, halfmaandelijkse uitgave van Watch Tower Bible & Tract Society, 1e jrg nr 1 (1951)
 • Ontwaakt!, Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap, 42e jrg nr 15, 68e jrg nr 20, 71e jrg nr 22 (1961, 1987, 1990)
 • Onze Christelijke Bibliotheek, orgaan van de Bond van Christelijk Openbare Leeszalen en Bibliotheken in Nederland, 3e jrg nr 2 (1941)
 • Onze diaconie, mededeelingen aan de leden der Ned. Hervormde Gemeente te Utrecht, I-III (1914-1915)
 • Onze Kampen, kampgids van de Jonge Kerk, 1952, 1953
 • Onze Kerk, tweewekelijksch Vrijzinnig-Godsdienstig blad voor Zeeland, orgaan van de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden in Zeeland, nr 39 (aug 1928)
 • Onze Kinderen, ouderblad, Christelijk Onderwijzers-Vereeniging in Nederlandsch-Indië, nov 1930
 • Onze Kracht, reclasseringstijdschrift van het Leger des Heils, 11e jrg nr 1 (1940)
 • Onze Militaire Tehuizen, maandblad van het Comité tot behartiging van de geestelijke belangen der Protestantsche Militairen in Noord-Brabant en Limburg, nr 9 (juni 1916)
 • Onze Tijd, 1e jrg nr 1 (1897)
 • Onze Tijd, algemeen Christelijk weekblad voor Nederland en Koloniën, nr 1 (apr 1925)
 • Onze Wekker, orgaan van de Protestantsche Handelsbond te Leeuwarden, 1e jrg nr 1 (1904)
 • Oogsttijd, Kontaktbrief/mededelingenblad van de Nederlandse Gemeenschap voor Wereldevangelisatie, 18e jrg nr 5, 27e jrg nr 1 (1970, 1979)*
 • Oorlogskreet, Leger des Heils, kerst 1894
 • Op de bres voor Koning Jezus, periodieke uitgave van Gereformeerd Jeugdverband te Rotterdam -Delfshaven, 2e jrg nr 4 (1950)
 • Op de hoogte, huisorgaan van het Instituut Kerk en Wereld, Driebergen, 1957 (nr 2), 1958 (nr 3-4)
 • Op de hoogte, kwartaalblad voor geloofsopbouw en Bijbelse bezinning, speciale uitgave: gebruiksvriendelijke bijbelsoftware (1995), 3e jrg nr 2-3 (1995-1996), )
 • Op Weg, Christelijk Jongerenmaandblad, 7e jrg nr 1 (1990)
 • Op Weg, Christen Jonge Vrouwen Federatie, 6e jrg nr 5-7, 7e jrg nr 7 (1935-1936)
 • Op Weg, Informatiebulletin van Regionaal Dienstencentrum Noord-Holland/Uitgave Protestants Dienstencentrum Noord-Holland, 3e jrg nr 5, 6e jrg nr 1 (2001, 2004)*
 • Op weg naar ... De Blijde Wereld, vlugschriftje van 'De Blijde Wereld', Christelijk-Sociaal weekblad, nr 1 (1904?)
 • Opbouw, christelijk-nationaal streekblad voor Goedereede en Overflakkee, 1e jrg nr 1-3, 5 (1945)
 • Opbouw, De, orgaan van de Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid, 55e jrg nr 23 (1960)
 • Opbouw, nr 56 (bevrijdingsnr voor Flakkee) mei 1945
 • Opduwer, De, orgaan van de Nederlandsche Schippersjongelingsvereeniging op G.G., 1e jrg nr 1 (1936)
 • Open Doors, voorheen Kruistochten, nr 252 (1993)*
 • Ophef, Vereniging voor Theologie en Maatschappij, 4e jrg nr 4 (1997)*
 • Opwaarts, Nomor Peringatan Madjallah, Christelijk Werknemersverbond Nieuw-Guinea, aug 1957 (jubileumnr)
 • Opwekking, Stichting Ben Hoekendijk's Evangelisatie Campagnes/Stichting Opwekking te Putten, nr 50 (1965), nr 100 (1970), 28e jrg nr 297 (1988)*
 • Ora zending & hulpverlening, Stichting Ora, 10e jrg nr 12 (2003)*
 • Ordelijke Hervorming, orgaan van de Bond van Orde door Hervorming, 1e jrg nr 2, 27 (1893)
 • Orgaan ten dienste van den Algemeenen Protestanten Volksbond, nr 1-4 (1897)
 • Orgaan van de Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, 8e jrg nr 6 (1909)
 • Orgaan van de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel, Het, 3e jrg nr 10, 8e jrg nr 10-11, 9e jrg nr 11 (1949, 1954-1955), 15e jrg nr 20 (1961)
 • Orgaan van den Bond van oud-leerlingen, leerlingen en docenten van de School voor Christelijk Socialen Arbeid te Amsterdam, 2e jrg nr 3 (1930), 3e jrg nr 1, 4 (1930-1931)
 • Oudledennieuwsbrief HAP, NCSV, 7e jrg nr 6, 10e jrg nr 3 (1978, 1981)
 • Our Magazine, with supplement containing announcements from the scots church Rotterdam and the english reformed church of Amsterdam, 30e jrg nr 2 (1923)
 • Outline, Nieuwsbrief Christelijke Gereformeerde Jongeren Organisatie, 2-6 (2003-2004)
 • Overvloedig Leven (v.v. Elimbode), Haagsch Bijbel Instituut, 1e jrg nr 1 (1970)?
 • Overwinningsleven-Bibliotheek, gideon-uitgave nr 4 (1935)
 • Overzicht van de werkzaamheden van het Christelijk Paedagogisch Studiecentrum over het jaar 1963*
 • Overzicht van het zendingswerk der samenwerkende zendings-corporaties, 1940/1941
 • Ozewiezewoze, LHJR, week 37 1992*
 • Paedagogische Bijdragen op het gebied van het Sexueele Leven, (P.J.H. Pieron) nr 1 (mei 1895)
 • Paepsche Stouticheden & Rome en het Protestantisme, z.j. (1897?)
 • ‘Pak aan’, AR Kiesvereniging ‘Nederland en Oranje’ Woerden, jan-febr 1961
 • Palaver '70, 1e jrg nr 1-2 (1970)
 • Paperclip, maandblad voor jongeren/jongerenmagazine van de NCRV, aug 1984, jan 1988, jan 1990, sept 1996*
 • Papieren dominee, De, blad van de Parkkerk, 2 ongedateerde nrs
 • Patrimonium Amsterdam, Christelijke Sociale Vereniging Amsterdam, nrs 2-5 (1952)
 • P.C.: Nu!!, propaganda-orgaan van de Positief-Christelijk Nationale Unie, 1957?
 • PCOV Contact Orgaan, afdeling Amsterdam e.o. van de Protestants Christelijke Onderwijzers Vereniging, 9e jrg nr 5 (1963)
 • Persdienst van de Internationale Raad van Christelijke Kerken, dec 1974*
 • Perspectief, uitgave van de PCOB, 40e jrg nr 398 (2000)*
 • Pharetra, Stichting Pharetra, 36e jrg nr 3 (100 jaar VU) (1980)
 • Phebe, maandblad der Nederlandsch Hervormde Diakonessen-Inrichtingen te Amsterdam, 4e jrg nr 4, 5e jrg nr 5 (1912, 1913)
 • Philadelphia, algemeen maandblad met locale edities voor het Kerkelijke en Godsdienstig leven in Vrijzinnige Protestantse Geest, 5e jrg nr 9 (1950)
 • Platform (Groningen), 1e jrg nr 2 (1980?)*
 • Pleitbezorger, De, orgaan van de Christelijke Bond voor Staatspensionnering, 3e jrg nr 2 (1937)
 • PMT informatief, Koninklijke Nederlandsche Militaire Bond Pro Rege, apr 1984*
 • PMT nieuws, Koninklijke Nederlandsche Militaire Bond Pro Rege, nr 1794, 1799, 1811-1813, 1827, 1864 (1980-1981, 1984-1985, 1988, 1997)*
 • Polemistes, gereformeerd polemisch maandblad, 1e jrg nr 4, 6 (1963)
 • Politie-Militair, De, orgaan der Christelijk Sociale Politietroepen Vereeniging, 4e jrg nr 10-11, 5e jrg nr 11 (1938-1939)
 • Poolster, De, (Jeugd-Kerkewerk te Den Haag) kerstnr
 • Poortnieuws, stichting centraal orgaan op gereformeerde grondslag voor levens- en gezinsvragen, nr 9 (1987)*
 • Populaire Geschriften tot verdediging en verdieping der Christelijke Wereldbeschouwing, Witteveen-Vereeniging te Ermelo, nr 1, 5, 9, 12 (z.d., 1927)
 • Predikbeurtenblad der Nederlandsch Hervormde Gemeente te Hilversum en omliggende gemeenten, ten behoeve van het 'Weduwen- en Pensioenfonds voor Predikanten en Godsdienstonderwijzer(s)', 11e jrg nr 12 (1922), 22e jrg nr 28 (1933))
 • Predikbeurtenblad uitgaande van de Protestantse Kerk te Djakarta, 9e jrg nr 2, 12 (1957)
 • Predikbeurtenblad voor de Protestantsche Gemeenten te Amsterdam, uitgegeven ten voordeele van Predikants-weduwen, 3e jrg nr 51 (1882), feestnr 25-jarig bestaan (okt 1904), 32e jrg nr 40 (1911), feestnr 40-jarig bestaan (okt 1919)
 • Prekenserie 'Tot Opbouw', Firma Wesdijk en Liebeek, nr 55, 59, 70, 73 (z.d.)
 • Preventief, informatieblad van de stichting Voorkom!, alcohol-, drugs- en gokpreventie vanuit een christelijk levensvisie, 12e jrg nr 4, 14e jrg nr 2 (1997, z.j.)*
 • Prisma-Verkenningen, lectuurgidsen uitgegeven door de protestantse stichting tot bevordering van het bibliotheekwezen en van de lectuurvoorlichting in Nederland, exemplaar zonder nr, 10, 15 (1958?, 1960, 1961)
 • Pro Rege, orgaan van de Nederlandsch-Indische Vereeniging van Protestantsche Christen-Onderofficieren 'Pro Rege', 12e jrg nr 7-9 (1936-1937)
 • Profetisch Perspectief, bijbels, historisch, profetisch, aktueel, Stichting Christenen voor Israël, 1e jrg nr 1 (1995)
 • Profiel, spreekbuis van Navigators Studentenvereniging Amsterdam, 6e jrg nr 3 (1995)*
 • Propagandablad ten dienste der Vereeniging "Zoekt het verlorene!", ondersteuningsfonds 'Helpt elkander!' uitgaande van de Vereeniging 'Zoekt het verlorene!', nr 5 (1916)
 • Prot. Christ. Commentaar, Protestants Christelijke Werkgemeenschap in de PvdA, Gewestelijke Federatie Noord-Holland, febr, okt, nov/dec 1963, febr/mrt 1964
 • Protestantenblad, weekblad voor Suriname, 35e jrg nr 33 (1936)
 • Protestantse gezondheidszorg, maandblad ter bevordering van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid, 3e jrg nr 1 (1949)
 • Provinciale Kerkbode ten dienste van de Gereformeerde Kerken in de Provincie Utrecht (classis Breukelen), 6e jrg nr 16 (1950)
 • P.S., orgaan van de studenten in de psychologie aan de Vrije Universiteit (VSPVU), oktober (1967) 
 • PVU Mededelingenblad, tweemaandelijks orgaan van de personeelsvereniging aan de Vrije Universteit, 2e jrg nr 2, 5 (1956-1957)
 • Quo Vadis, Nederlandse Christen Zeelieden Vereniging/contact over water/tijdschrift uitgaande van het Protestantse Koopvaardijwerk en het Protestantse Schipperswerk, 20e jrg nr 10 (jubileumnr), 50e jrg nr 1 (1955, 1985)*
 • Rain Bow Bijbelplan Nieuwsbrief, stichting Rainbow Bijbelplan, 1e jrg nr 9 (1987)*
 • Ramshoorn, De, uitgever: Marree te België, 9e jrg nr 1, 3, 5-6 (1994-1995)
 • Raphaëlpleingemeente, kerstbrief 1987
 • Rapport de l’Année Diaconie Wallonne d’Amsterdam, 1907
 • Reagerenderwijs, maandblad van de EUG (oecumenische studentengemeente Utrecht), 20e jrg nr 1 (1994)*
 • Recht en Liefde, onafhankelijk christelijk-democratisch weekblad, 1e jrg nr 2 (1926)
 • Recht en Vrijheid, orgaan der Curaçaosche Protestantsche Partij (CPP) in het Gebiedsdeel Curaçao, nr 1-2 (1945)
 • Reddingboot, De, stichting tot behartiging van evangeliserende sociale arbeid (Rotterdam), 12e jrg (z.j.)
 • Reddingsbode, orgaan van de Reddingsgemeente in Nederland, 12e jrg nr 22 (1899)
 • Redelijke Godsdienst, geschriften voor onzen tijd, serie III nr 1, 5, 7 (1913-1914)
 • Reformatica, mededelingenblad van de stichting ter bevordering van de kennis van de Reformatie, 1e jrg nr 1 (1989)
 • Reformatorisch Bulletin (C. van Zetten), nr 1 (jan 1979)
 • Reformatorische Politieke Federatie, Nieuws 'Leiden en Bollenstreek', 3e jrg nr 1 (febr. 1982)
 • Reformatorische Roepstemmen, reeks, Presbyteriaal Hervormde Kerkgemeenschap, C 12, 14-15 (z.d., 1962), D 5 (z.d.)
 • Regiotaal, een bij de tijd schrift over ontwikkkelingssamenwerking in Nederland, 2e jrg nr 1 (1984)*
 • Rehoboth (J. van Boven), 1e jrg nr 3-4, 6, 15 (1896)
 • Remonstrant, De, maandblad der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Amsterdam, feb, mrt 1950
 • Reveil, evangelisch maandblad, Stichting Reveil, 17e jrg nr 104 (1981)
 • Reveil-serie, Stichting 'Smytegelt Fonds' Reveil-Serie, nr 28, 78 (1966, 1971)
 • Richtsnoer, Het, protestants christelijke vereniging van verpleegkundigen en andere werkers in de gezondheidszorg, 8e jrg nr 4 (1986)*
 • Rijdende kansel, De, maandblad ten dienste van de evangelisatie (Rotterdam), 7e jrg nr 47 (1966)*
 • Rijpere Jeugd, De, propagandablad uitgaande van de Amsterdamsche Bondsringen der Jongelingsvereenigingen op GG, 8e jrg nr 1 (1919)
 • Rinkelbel, De, Mededelingenblad van de Anti-Revolutionaire Kiesvereniging ‘Nederland en Oranje’ te Hoorn, 5e jrg nr 2-4 (1960-1961)
 • Roepende Kerk, De, classicale zendingscommissie voor de classis Amsterdam en Hilversum, 8e jrg nr 1 (1952)
 • Roepstem, De, evangelisatie-weekblad, 15e jrg nr 22, 17e jrg nr 25 (1928, 1930)
 • Roepstem, De, maandblad der interkerkelijke straatevangelisatie (Amsterdam), 2e jrg nr 18/19 (1962)*
 • Roerganger, De, maandblad van de Protestants Geestelijke Verzorging der Koninklijke Marine, 18e jrg nr 10, kerstnr (1959)
 • Rondom het werk van 'Tot Steun', vrijzinnig protestantse voogdijvereniging, 42e jrg nr 4 (1953)
 • Ronduit Magazine, EO-Ronduitclub, apr 1997
 • Roodkoper, maandblad voor cultuur, religie en politiek, 1e jrg nr 1 (1996)*
 • Rotterdams(ch)e Kerkbode, De, orgaan voor de Protestantsche Gemeenten te Rotterdam e.o., 8e jrg nr 66, 16e jrg nr 43, 52e jrg nr 12 (1888, 1896, 1932)
 • Rotterdamsche Kerkbode, De, weekblad voor de Protestantse Gemeenten te Rotterdam, Delfshaven, Kralingen, Feijenoord en IJsselmonde, 74e jrg nr 13 (1954)
 • Ruimtekoerier, De, nieuwsbrief voor gebed, stichting 'In de Ruimte', dec 1973 (13e jrg)*
 • Ruimtekoerier, kwartaalblad, gratis informatiekrant voor Soest, stichting 'In de Ruimte', dec 1975 (1e jrg?)*
 • Rust een weinig, maandblad van het 'Christelijk Rusthuis' te Dieren, nr 124 (lente 1924)
 • 'Rust een weinig', Christelijk Rusthuis voor zwakken en herstellenden te Dieren (Gld), verslag over 1932
 • Saamwerker, De, Bondsblad van de Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenvereenigingen in Nederland, 46e jrg nr 1 (1989)
 • Salam Aleikum, orgaan van de gelijknamige stichting tot bevordering van Gods werk in Indonesië, 25e jrg nr 3 (1988)*
 • Salland's Volksblad, nieuws- en advertentieblad voor de Vechtstreek, de Dedemsvaart en omliggende plaatsen, 35e jrg nr 21 (1936)
 • Samen Op Weg, gezamenlijk wijkblad van de Raphaelpleinkerk en de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam Zuid, 1e jrg nr 1 (1988)
 • Samen-Leven in Noord-Holland, Gereformeerde Stichting voor Kerk & Samenleving in Noord-Holland, 1e jrg nr 2 (1980)*
 • Samengaan, Zendingscommissie voor de Provincie Friesland der Ned. Hervormde Kerk, 1e jrg nr 1-2, 2e jrg nr 1 (1955-1956)
 • Samenwerking, christelijk sociaal orgaan van de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, 34e jrg nr 10 (1952), 40 jaar christelijk sociale strijd (1954)
 • Saron Nieuws, Stichting: Evangelie Buitencentrum 'Saron', nr 5 (1974)*
 • Schaapskooi, De, orgaan van de Gereformeerde Kerk Rotterdam-Centrum, 7e jrg nr 17, 20 (1953)
 • Schakel, De, gemeenschappelijk orgaan van de instellingen voor maatschappelijk hulpbetoon te Amsterdam, 8e jrg nr 10 (1929)
 • Schakel, De, kaderorgaan van de Christelijke Boeren en Tuindersbond Holland-Brabant, apr 1963
 • Schakel, De, Nieuws- en Advertentieblad voor Barendrecht, Heerjansdam en Omstreken, 10e jrg nr 8 (1951)
 • Schakel, De, weekblad voor het centrum van het Eiland IJsselmonde: Barendrecht, Heerjansdam, Smitshoek, West-IJsselmonde e.o., 22e jrg nr 13 (1963)
 • Schakels, nr 15 (aug 1978)
 • Scheepstijdingen, Voor en van HV-jongeren te Amsterdam-Zuid, nr 1-2 (1945)
 • 'Schenk klare Wijn', stichting geen kerkgeld voor geweld en stichting COZA, nr 41 (1988)*
 • Schijnwerper, De, Hervormd Evangelisatieblad, 2e jrg nr 12 (1953)
 • School en Huis, maandblad ter versterking van de band tussen school en huis, ten dienste van het christelijk onderwijs in Nederland/orgaan van de Unie 'Een school met den Bijbel', 3e jrg nr 3/4 (1948), 1e jrg nr 9 (2e serie), 3e jrg nr 5, 6e jrg nr 3, 7e jrg nr 4 (1949, 1951, 1954, 1955)
 • School met den Bijbel, De, 1e jrg nr 35 (1904: feestnr 1854-1904)
 • Schoolplein, maandblad voor christelijk onderwijs en opvoeding, 1e jrg nr 2 (1974)
 • Schouder aan Schouder, orgaan van het centraal comité ter bevordering van de politiek-protestantsch-christelijke- eenheid, 1e jrg nr 2 (1936)
 • Schreeuw om leven, de waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven, 8e jrg nr 5 (1992)*
 • Schrift en Getuigenis, vereniging 'Schrift en Getuigenis' afdeling Rotterdam-Pendrecht, 3e jrg nr 2 (1973)
 • Schuilplaatsperiodiek, stichting Schuilplaats (Veenendaal), 2e jrg nr 2 (1986)*
 • Schutse, De, stichting voor verstandelijk gehandicapten uitgaande van de gereformeerde gemeenten in Nederland, 3e jrg nr 3 (1986)*
 • SDOK-Krant, Stichting de Ondergrondse Kerk, exemplaar zonder datum*
 • Seinlicht, Het, orgaan van de Protestantsch-Christelijke Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, 1e jrg nr 1 (1906)
 • Shalom, jaarlijkse uitgave van de Stichting Bijbel en Vredesvraagstukken, 1979-1981, 1983, 1984*
 • Signaal, christelijk opinieweekblad, nov 1974 (proefnr), 1e jrg nr 1-3 (1975)
 • Signaal, nieuwsbrief van de stichting FEBC Nederland, 6e jrg nr 2 (1987)*
 • ‘Siloam’, (Geïllustreerd) Onafhankelijk Maandblad voor het Nederlandsche Volk, 3e jrg nr 20-24 (1921)
 • Sleutel, De, maandorgaan van de Christelijke Gereformeerde Jongelings- en Meisjesbond/Jongerenbond, 14e jrg nr 4, 20e jrg nr 14 (1959, 1965)
 • Sleutel, internationale bijbelbond, 25e jrg nr 3 (1979)*
 • Sloterdijksche Kerkbode, orgaan van de gereformeerde kerk van Amsterdam-West, nr 424 (1925)
 • Sociologisch Bulletin, orgaan van het Sociologisch Instituut van de Ned. Hervormde Kerk, 18e jrg nr 4 (1964)
 • SOH Ter Plaatse, voorheen Werelddiakonaat, Stichting Oecumenische Hulp te Utrecht, 31e jrg nr 1 (1988)*
 • SOH-berichten, stichting oecumenische hulp, 1986 (nr 2), 1987 (nr 7)*
 • SOH-informatie, stichting oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen, nov 1981*
 • Sola Fide, Protestantsch weekblad, 2e jrg nr 4-5 (1928)
 • Sonnevanck, uitgave ten dienste van het Sanatorium 'Sonnevanck', 6e jrg nr 9 (1953)
 • S.O.S. Berichten, Officieel Orgaan der Christelijke Sportvereeniging ‘Steeds Opwaarts Strevend’ (Amsterdam), 1e jrg nr 11 (1940)
 • Soteria, kwartaalschrift voor evangelische theologische bezinning, 4e jrg nr 3 (1987)
 • Specie, Studentenpastoraat Enschede, 23e jrg nr 6 (1994)*
 • Spectrum, magazine van het studentenpastoraat Enschede, 1e jrg nr 1
 • Spirit, HGJB Tienerblad, 9e jrg nr 1 (1992)*
 • Stads- en Dorps-Almanak Bethel, uitgegeven ten voordeele van het Gesticht Bethel, 1881
 • Stem der Kerk, De, Urgentie-Commissie der Nederlandsch Hervormde Kerk in de provincie Groningen, nr 3 (z.j.)
 • Stem der martelaren, gratis maandblad van de stichting 'De Ondergrondse Kerk', okt 1986 (nr 10)*
 • Stem der Vervolgden, Vereniging van Christenen tegen vervolging en marteling (VCVM-Nederland), 13e jrg nr 2 (1996)*
 • Stem van de internationale vereniging van volle evangelie zakenlieden, 1980 (nr 1)*
 • Ster van Nederland, De, halfmaandelijks tijdschrift van de Heiligen der Laatste Dagen, 40e jrg nr 23 (1935)
 • Steunzool, Gereformeerde Studentenvereniging te Amsterdam, 26e jrg nr 3 (1996?)*
 • Sticht, Het, Christelijk Historisch Nieuwsblad, orgaan van de Kamerkring-Vereeniging Utrecht, 1e jrg nr 6 (1929)
 • Stichting Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis, vijfjarenverslag, 1990-1994*
 • Stichting Interkerkelijk Studentenpastoraat Hoger Onderwijs Zwolle, jaarbericht, 1996/97*
 • Stichting Macedonië, voorlichtingsblad van de Stichting Macedonië, 1e jrg nr 1 (1990)*
 • Stichtsche Courant, (provinciaal Antirevolutionair dagblad i.o.), derde blad (proefnr) (1904)
 • Stofverzameling over moreele en geestelijke herbewapening, Nederlandsch Christelijk Persbureau, 1e jrg nr 38 (1939)
 • Stroom, De, orgaan van de Vrijzinnig Christelijke Jongeren Bond, 11e jrg nr 2 (1955)
 • Stroomversnelling, politiek kontaktorgaan van en voor christen-demokratische jongeren (Provincie Groningen), 1e jrg nr 6 (1967)*
 • Stuwdam, De, geïllustreerd Christelijk Familie-Weekblad, 8e jrg nr 24 (1941)
 • Surinamezending, De, maandblad/kwartaalblad van het Zeister Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente, jan 1954, mrt 1957 (jubileumnr), jan 1970, nr 1 1971, nr 3 1973, nr 3-4 1975, mrt 1993 (jubileumnr), sept 1993, nr 3 1999, nr 3 2000*
 • SZE bulletin, nieuwsbrief van de Stichting voor Zending en Evangelisatie van de Bond van VEG in Nederland, 2e jrg nr 2 (1992)*
 • Talaud, zendingsbode, classicale zendingscommissie binnen de classes 'Tiel en Bommel', nr 137 (juli/sept 1941)
 • Talmage's Preeken voor onzen tijd, 4e jrg nr 31
 • Tear Front, 2-maandelijks informatiebulletin van het Tear Fund, 1e jrg nr 6 (1977), 6e jrg nr 6 (1982), 7e jrg nr 2 (jubileumnr 1983)*
 • Tear Fund Nieuws (Magazine), periodieke uitgave van de Stichting TEAR Fund Nederland, 1e jrg nr 3-4 (1985), 3e jrg nr 1 (1987), 4e jrg nr 6 (1988), 14e jrg nr 2 (25-jarig bestaan, 1998), 18e jrg nr 1, 6 (2002)*
 • Teekenen des tijds, De, weekblad aan de belangen der godsdienst gewijd, onder vaste medewerking van verscheidene godgeleerden (C.P. Tiele), 1e jrg nr 1-2 (1858)
 • Teekenen des tijds. Geïllustreerd Christelijk Maandblad voor Nederland, Vlaamsch België en Koloniën, 16e jrg nr 12 (z.d.), 32e jrg nr 4, 33e jrg nr. 10, 11, 35e jrg nr 9, 55e jrg nr 2 (1932?), 58e jrg nr 2/3 en extra zendingsnummers 1926 en 1927
 • Teen Challence, Teen Challenge Nederland (Den Haag), mrt 1968*
 • Teken, Het, maandblad van de Hervormde Jeugdraad, 6e jrg nr 9 (1952)
 • Tempel, De, vrij religieuse tempel, maatschappij tot bevordering van vrij releigieuse belangen te Amsterdam, 1e jrg nr 1 (1923)
 • Terdege, bijlage van Reformatorisch Dagblad, 1e jrg nr 2 (1979)*
 • Terzake, orgaan van de Arjos Groningen, 1e jrg nr 1, 3e jrg nr 1, 4e jrg nr 8 (1975, 1978, 1979)*
 • Thuisfront, voorbereid door het Protestants Zendingsdepartement van België, 1974
 • Tijdschrift, HGJB-blad voor jongeren, nr 0-1 (1982)*
 • Tijdschrift voor cultuur, religie en maatschappelijk engagement, maandblad van de Vereniging De Rode Hoed, proefnr (1995)*
 • Tijdsein, 2e jrg nr 1 (1980)*
 • Tijdsein, reformatorisch forum, 1e jrg nr 2 (1957)
 • Tijdsein-Post, Tijdseinpost te Oudewater, 7e jrg nr 3 (1971)*
 • Toer, impulsen voor gemeente-zijn, Landelijke Dienstencentrum van de Samen op Weg-kerken, apr 2002*
 • Toerusting, informatiepakket voor de volwassen- educatie van de kerken/tijdschrift voor kerk en educatie met werkmateriaal, 24e jrg nr 1 (1983), 29e jrg nr 5 (1988), nr 1, 4 (1995)*
 • Tolk, De, (C.K.F. van de G.J.O.) extra editie, jeugdbladen, juni 1957
 • Toplicht, Het, Christelijk weekblad voor schippers, 7e jrg nr 39 (1947)
 • Toplicht, Het, orgaan van GEOS-'T Anker, maandblad voor gereformeerde evangelisatie onder schippers, 1e jrg nr 6, 5e jrg nr 1/2 (1937, 1941)
 • 'Tot Opbouw', kerkblad tot opbouw der christelijk gereformeerde gemeenten te Rotterdam en Schiedam, 2e jrg nr 30 (1947)
 • Tot uw dienst, mededelingenblad van de Nederlands Gereformeerde Kerk Enschede Zuid, waarin opgenomen mededelingen van Enschede Noord en Cogma, 17e jrg nr 3 (1986)
 • Traco, orgaan van de meisjes-zomerclubs der NCSV en van de meisjes-zomerkamp-commissie van 'de Toorts', 25e jrg nr 9 (1941)
 • Trans World Radio Info Bulletin, 31e jrg nr 10 (1996)*
 • Triangel, De, orgaan van de (Vereeniging) Nederlandsche Meisjes Clubs, aangesloten bij de Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor vrouwen en meisjes, 1e jrg nr 1, 2e jrg nr 6-7, 11-12, 7e jrg nr 4 (1935, 1937, 1941)
 • Triangel, periodiek van het studentenpastoraat Wageningen, dec 1989 (12e jrg)*
 • Troffel en Zwaard, stemmen uit hervormd Amsterdam, 1e jrg nr 1-3, 10-11 (1930)
 • Tusken Wâd en Djip, Kerkblad van de Hervormde Gemeenten in de ring Dokkum der Nederlands Hervormde Kerk, 2e jrg nr 2 (1955)
 • Tussen de keerkringen, berichten uit Java en Sumatra, uitgave van sektie Java/Sumatra en Zendingscentrum bestemd voor zendingskommissies in Zuid-Holland-Noord, Gelderland en Utrecht, nr 8-9 (1985)
 • Tweek, federatie chjo-kvpjo, 1e jrg nr 1, 2, 4 (1972)
 • Uit de tabakshoek, mededelingenblad van de ChristelijkeBond van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers in Nederland, nr 25, 80 (1949, 1959)
 • Uit den Schat des Woords, prekenserie, (ds. G.H. Kersten en dr. C. Steenblok) 1e jrg 1e preek (1947)
 • Uit eigen kwekerij, periodiek orgaan van de Vereniging voor Gereformeerd Kweekschoolonderwijs in Nederland, 1e jrg nr 1 (1964), sept 1966
 • Uit ons werk, mededelingen van de Nederlandse Vereniging ter behartiging van de belangen der jonge meisjes, dec 1949
 • Uit onzen Bloeitijd, Schetsen van het Leven onzer Vaderen in de XVIIe Eeuw, serie II, nr, 4 (1910)
 • Uit Straatjes en Gangen, orgaan van de Vereeniging Koning-Willemshuis voor godsdienst, huisgezin en vaderland, mrt 1892
 • Uitbouw, maandblad voor jong Gereformeerd Hilversum, 1e jrg nr 8 (1927)
 • Uitgelezen, reacties op literatuur, Christelijk Lektuur Centrum, 1e jrg nr 0 (1977)
 • Uitkomst, kwartaalblad van de Coöperatieve Werkgemeenschap 'Uitkomst', 5e jrg nr 4 (1981)*
 • Unie, De, twee-maandelijksch blad ter bevordering van de bloei van de School met den Bijbel, Unie 'een school met den Bijbel', 5e jrg nr 6, 6e jrg nr 5 (1937-1938)
 • Uniepost, huisorgaan van de Stichting Unie 'School en Evangelie', 1e jrg nr 1 (1974)
 • Unitas, orgaan van de Nederlandse Christelijke Bond van werknemers in de textiel-en kledingbedrijven Unitas', jubileumnr 1956
 • Unity of the Spirit in the Bond of Peace, quarterly of the presbyterian reformed fellowship in renewal of the one & true church of the reformation, volume IV nr 2 (1959)
 • Utrechts(ch)e Kerkbode, weekblad voor de Gereformeerde Kerken in de Provincie Utrecht, 35e jrg nr 44 (1921), 49e jrg nr 28 (1935)
 • Vaderland Getrouwe, Het, orgaan van het Verband van Christen-Socialisten, 1e jrg nr 16 (1945)
 • Van en voor Indië, zendingsbureau te Oegstgeest, nr 81 (z.d.)
 • Van Hier Van Daar Van Overal, verhalen voor kinderen van 6-8 jaar, Onderwijscommissie der Nederlandse Zendingsraad, nr 17 (z.d.)
 • Van Huis tot Huis, mededelingen/orgaan van de Bond der Nederlandse Diakonessenhuizen, sept 1955, 15e jrg nr 1, 3 (1962), 19e jrg nr 3 (1966)
 • Van Knop tot Bloem, clubblad voor acht- tot elfjarigen, Bond voor GJO, 15e jrg nr 6-8 (1965)
 • Van Overal, leerleesbladen voor de jongens en meisjes van de hoogste klassen der christelijke lagere scholen/christelijk jeugdblad, afl. 12, 16 (1946)*
 • Van Recht en Genade, prekenserie, 1e jrg nr 1, 4e jrg nr 8 (1954, 1957)
 • Vast en Zeker, christelijk jeugdmaandblad, stichting 'Ga uit' te Dinxperlo, 7e jrg nr 8, 9e jrg nr 1, 13e jrg nr 10 (1986-1987, 1992)
 • Veldofficier, De, maandschrift voor de Officieren van het Leger des Heils, dl. V nr 10 (1907)
 • Veluws Kerkblad, orgaan voor de Gereformeerde Kerken van de classis Harderwijk en in de classis Apeldoorn, 18e jrg nr 11 (1960)
 • Veluwsche Bladen, Bijvoegsel van de, 25 jan 1913
 • Venster, Het, orgaan voor de geestelijke verzorging van zieken, 1e jrg nr 1-2 (1955)
 • Verantwoording, orgaan voor waarheid en recht in de gereformeerde gemeenten, 2e jrg nr 4-6 (1982-1983)
 • Verborgenheid der Eeuwen, De, orgaan ten dienste van de Toebereiding van de Bruid van CHRISTUS, 2e jrg nr 11, 3e jrg nrs 13-16 (1929-1930)
 • Verdieping en Activering, Stichting Verdieping en Activering, nov 1962, dec 1966 (1e jrg nr 2)*
 • Vereeniging 'Zarfath' tot steun van nagelaten betrekkingen van evangelisten, godsdienstonderwijzers, agenten van christelijk vereeniging, colporteurs van bijbel- en traktaatgenootschappen en weezen- en ziekenverplegers in Nederland, jaarverslag over het 10e, 11e boekjaar ( 1894/95, 1895/96)
 • Vereeniging Koning-Willemshuis voor godsdienst, huisgezin en vaderland te Amsterdam, jaarverslag over 1893, 1897, 1898, 1905 (onder wisselende titels)
 • Vereeniging tot Evangelisatie onder Zeevarenden te Rotterdam, verslag over 1894, 1898, 1899
 • Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Protestantsche Weduwen- en Weezenfonds te Amsterdam, verslag over het jaar 1895, 1897
 • Vereniging van Gereformeerde Geheelonthouders, 2-maandelijks periodiek, 16e jrg nr 6 (1967)
 • Verenigings-Nieuwsbrief, KNMB Pro Rege, 1989*
 • Verpleging, blad voor de groep Volksgezondheid van de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel, 9e jrg nr 7, 10 (1957)
 • Verslag der Vereeniging 'Luthersche Diakonessen Inrichting' te Amsterdam, 1896/97
 • Verslag over .... van de Protestantsche Vereeniging 'Kinderzorg' voor Noord-Brabant en Limburg te Breda, 1932
 • Verslag over .... van het Reddingshuis 'Bethanië' en het Moeder- en Kinderhuis, afdeling van de Vereeniging Stads-Evangelisatie 'Jeruel', 1921
 • Verslag over het jaar ... van de Vereeniging Nederlandsch Hervormde Diakonessen-Inrichting te Amsterdam, 1895, 1896, 1897, 1899, 1932
 • Verslag van aktiviteiten en resultaten van Youth for Christ, 1983
 • Verslag, 'Valkenheide' opvoedingsgesticht vanwege de Nederlandsch Hervormde Kerk, voor jongens, te Maarsbergen, 1915
 • Verslag van de Commissie ‘Bekirbénoe’ der Hervormde Gemeente Amsterdam, 1957-1959
 • Verslag van de Diaconie der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Zwolle, 1907/08
 • Verslag van de Diaconie der Nederl. Hervormde Gemeente Delfshaven over het jaar 1927en verslag van de christelijke vereeniging voor het uitzenden en doen verplegen van TBC lijders en ernstige zieken over het jaar 1926/27
 • Verslag van de ... jaarvergadering en van het congres van het Verband van Evangelisatie-Commissie's van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 8e (1953), 15e (1960)
 • Verslag (van den arbeid) van de Provinciale Friesche Vereeniging van vrienden der Waarheid over 1896/97, 1897/98, 1898/99, 1899/1900
 • Verslag van de vereeniging tot behartiging van de geestelijke en zedelijke belangen der Zuiderzee-arbeiders 'Het Kompas', 1929
 • Verslag van de Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid te Amsterdam, 49e (1895/96)
 • Verslag van de Vereeniging van vrijzinnig-godsdienstigen voor militairen en militaire Tehuizen over de jaren 1916/17 en 1917/18
 • Verslag van de werkzaamheden der Vereeniging voor Protestantsch Christelijke Ziekenverpleging te Wilp (burgerlijke Gemeente Voorst), 2e (1898)
 • Verslag van de werkzaamheden gedurende tijdvak …. van Sub-Commissie B van het Comité Amsterdam der Centrale van Werkloozenzorg, 1935/36
 • Verslag van de Zendingshogeschool der Nederlands Hervormde Kerk, 1959/1960
 • Verslag van Gereformeerde Emigratie-Vereeniging, 1929
 • Verslag van het Magdalenahuis (te Zetten) , 1911/12, 1915-1916
 • Vertroosting, 6e jrg nr 84, 7e jrg nr 85 (1939, 1940)
 • Vervolgd Christendom, informatie-orgaan van Vervolgd Christendom, nr 16 (mrt 1975), nr A01-A02 (1982)
 • Veza Stem, orgaan van de Vereniging van Volle Evangelie Zakenlieden Nederland, 1973 (nr 1)*
 • VH, maandblad der vrijzinnige hervormden te Amsterdam, nr 273 (1988)
 • Vision Latina, informatie over en dienstverlening aan Latijs-Amerika, jrg 3 nr 1 (1996)*
 • Vizier, maandblad der CHU afdeling Zwolle en Zwollerkerspel, dec 1960
 • Vizier, Nieuwsbrief SGP/ChristenUnie-Statenfractie in Zuid-Holland, nr 1 2001*
 • Vlaams Kerkblad, maandblad, 5e jrg nr 11 (1959), 8e jrg nr 7 (1961)
 • Vlaanderen Voor Kristus, de Kristus der schriften, tijdschrift van en voor de Vlaamsche Jeugd, 1e jrg nr 13, 2e jrg nr 1 (1939)
 • Vlammetje, Het, driemaandelijksch correspondentieblaadje van de Zak Bijbel Bond, 16e jrg nr 64 (1936)
 • Vlissingsch Predikbeurtenblad onder redactie van de Predikanten der Nederlandsch Hervormde Gemeente te Vlissingen, 68e jrg nr 40 (1946)
 • Vluchtheuvel, De, orgaan der Heldring Stichtingen te Zetten, nr 6 jubileumnr (1948)
 • Vlugschriften der Christelijke Volkspartij, nr 1 (z.d.)
 • Volheid des Heils, De, tijdschrift tot verbreiding van het volkomen Evangelie, ten behoeve van ziel en lichaam, nr 3 (1885)
 • Volken Nieuws, dienstbaar aan onbereikte volken, informatie bulletin van Euromission, 7e jrg nr 1-2, 10e jrg nr 2, 11e jrg nr 43 (1994-1995, 1998-1999)
 • Volkenkerk, informatiebulletin van Euromission, 2e jrg nr 2 (1990)*
 • Vonk, De, jeugdblad (R. Oostra, Oom Koos en Tante Lien), 9e jrg nr 8, 10e jrg nr 8 (1938-1939)
 • Vonk, De, jeugdkrant, 4e jrg nr 8, (1934)
 • Voor de boeren, orgaan der Vereeniging Het Christelijk Nationaal Boeren-comité, nr 1 (mei 1901)
 • Voor Denkende Menschen, serie I nr 10 (1910)
 • Voor en Achter, Hervormde Zeemansraad Rotterdam, juni 1954
 • Voor hooger leven, 2-maandelijksch tijdschrift voor stichtelijke lectuur, 1e jrg afl. IV-VI (1915-1916)
 • Voor moeders, besprekingen over opvoeding, 34e jrg nr 8 (1938)
 • Voor onze Gereformeerde Jongelingschap, orgaan van de Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, nr 35 (jan 1909)
 • Voor Vrede in Vrijheid, uitgave van HBV, ICTO en SVP, sept 1985*
 • Voor Vrijheid en Recht , orgaan van de Stichting Activering Geestelijke Weerbaarheid, speciale uitgave (1958)
 • Voorlichter, De, maandblad ter verbreiding van de Anti-Revolutionaire Beginselen, 2e jrg nr 4-5 (1925)
 • Vooruit, Christelijk-Democratisch-Orgaan, Anti-Sociaal-Democratischen Bond van Nederlandsche Spoorwegpersoneel 'Recht en Plicht', 4e jrg nr 16 (1898)
 • Voorzorg, De, orgaan van de Werkmansbond voor leden der Nederlandsch Hervormde Kerk/Algemeen christelijk sociaal weekblad, orgaan van de christelijk-nationale werkmansbond, 1e jrg nr 1, 51e jrg nr 16, 44 (1893, 1941-1942)
 • Vorming en toerusting, uitgave van de HGJB, 1982 (nr 1)*
 • Vorming en Toerusting, Funktiegroep Vorming en Toerusting van de Gereformeerde Kerk te Amsterdam Zuid, 1977/1978
 • Vrede door Recht, orgaan van de Internationale Christelijke Vredesbeweging, groep Nederland, 5e jrg nr 3-4 (1956), 8e jrg nr 1, 9e jrg nr 1, 10e jrg nr 1 (1959-1961)
 • Vredesbode, De, wekelijks verschijnend Zendingsorgaan voor het geheele Christendom ter verschaffing van stichtelijke, beleerende en onderhoudende lectuur, 1e jrg nr 1 (1912)
 • Vredesklokje, Het, maandblad ten dienste van den Evangelisatie-arbeid in Drenthe/Evangelie-arbeid in Duitschland en tijdelijk onder de Militairen in ons land,, 4e jrg nr 37 (1918), 25e jrg nr 3 (1940)
 • Vredeskrant 81, onder verantwoordelijkheid van het Interkerkelijk Vredesberaad, 1981*
 • Vreugdebode, De, profetisch bulletin, stichting 'Getuigenis en Eenheid', sept 1966, kerst 1967
 • Vrienden van het Kruis, Stichting Beth-El, 5e jrg nr 4 (1997)
 • Vrienden van Israël, kontaktblad, Stichting Vrienden van Israël, nr 2 (1975)*
 • Vriendenkring, De, maandblad van het (Religieus) Genootschap der Vrienden (Quakers), 14e jrg nr 9, 17e jrg nr 12, 41e jrg nr 3 (1943, 1946, 1970)
 • Vriendenkring, nieuwsblad van de Johanna-Stichting, 32e jrg nr 3 (1950)
 • Vrije Evangelie Trompet, De, nr 1-2 (z.j.)
 • Vrije geluiden, algemeen radio weekblad tevens orgaan van de vrijzinnig protestantsche radio omroep/VPRO-programmablad voor radio en televisie, 10e jrg nr 12 (1936), nr 38 (sept 1967)
 • Vrije Vervoerder, De, orgaan van de Nederlandse Bond van Protestants Christelijke Beroepsgoederenvervoerders, 6e jrg nr 12, 14, 21, 22 (1957)
 • Vrijzicht, officiële orgaan van de Nieuwe Vrijzinnige Omroep (NVO), Vereniging van Vrijzinnige Hervormden (VVH), Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, 1e jrg nr 1 (1995)
 • Vrijzinnig Predikbeurtenblad, orgaan van de Afdeling Utrecht van de Nederlandsche Protestanten bond, 37e jrg nr 8 (1922)
 • Vrijzinnig-Godsdienstig Weekblad voor Amsterdam, orgaan der Amsterdamsche Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden, 1e jrg nr 43 (1912)
 • Vroom & Vrolijk, tweemaandelijks tijdschrift voor vrouwen en mannen over homoseksualiteit en geloof, 4e jrg nr 3 (1993)
 • Vuurbaak, De, maandblad van de Jonge Kerk, district Delft, nr 1 (sept 1956)
 • Vuurslag, De, voor de jeugd van rondom de tien (Bureau Zespeka), 24e jrg nr 6 (1974)
 • Vuurslag, Vrijzinnig Christelijk maandblad voor Jongeren, 10e jrg nr 12 (1949)
 • Vuurtoren-Immanuël, De, orgaan van de Schippersraad van de Nederlandsch Hervormde Kerk, 1e jrg nr 8 (1941)
 • VVHnieuws, informatieblad over de projecten van Vrouwen VU-Hulp, 7e jrg nr 1 (1997)
 • Wachter, De, christelijk weekblad, 12e jrg nr 12 (1902)
 • Wachter, De, weekblad, gewijd aan de belangen der Nederlandsch Hervormde Kerk in de classis Zutphen, mede orgaan van de Evangelisatie-vereeniging te Zutphen, 8e jrg nr 382 (1918)
 • Wachter der Waarheid, 13e jrg nr 1 (z.j.)
 • Wachttoren en Aankondiger van Jehova's Koninkrijk, De, 15e jrg nr 2 (1940), 21e jrg nr 5 (1946), aug 1961, apr 1986, nov 1990*
 • Waldenzenprediker, De, tijdschrift tot bevordering van evangelisatie, 1e serie nr 2 (1866)
 • Warempel, maandblad WJ, uitgave van de werkende jeugd CNV, 1e jrg nr 4 (1974)
 • Waterschout, De, besturenblad van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw, nr 30, 49 (1965, 1970)
 • Waterspiegel, kwartaalblad Studentenpastoraat Leeuwarden, 4e jrg nr 1 (1995)*
 • Weerklank, contactorgaan voor Evangelisatiemedewerkers, generale deputaten voor de evangelisatie van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1e jrg nr 4 (1964), 2e jrg nr 5 (1965), Pasen 1966, 3e jrg nr 4-5 (1967)
 • Weerwerk, vormings- en toerustingswerk van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerken te Amsterdam/de Schinkel, centrum voor educatie en geloof, dec 1986, febr, sept 1994, aug 1995, aug 1996
 • Weg tot geluk, De, evangelisatieblad van de Nederlandsche Christelijke Gemeenschapsbond, 14e jrg nr 5 (z.j.)
 • Wegwijzer, bijbelstudie- en contactblad, nr 166-167 (1983)
 • Wegwijzer, blad van de Vlaamse Evangelische christenen, 1e jrg nr 7 (1976)*
 • Wekker, De, orgaan der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, uitgegeven ten voordeele van de opleiding van Dienaren des Woords/van de Theologische School te 's Gravenhage, 5e jrg nr 34 (1893), 12e jrg nr 10 (1899)
 • Wekstemmen voor de Kerk en Volk, 1e jrg nr 1 (1906), 5e jrg nr 230, 251 (1910-1911)
 • Wel Doen, informatieorgaan van de stichting Internationaal Christelijk Steunfonds (ICS), nr 123 (sept 1994), nr 194 (2003)*
 • Werelddiakonaat, krant is uitgave van het Wereldiakonaat van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1987*
 • Werelddiakonaat, Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, 12e jrg nr 2, 9 (1969), 23e jrg nr 7, 9-10 (1980)*
 • Wereldgebedsfront, maandelijks frontnieuws van 'Biddend Thuisfront Nederland', 1e jrg nr 3 (1966)*
 • West-Friesche Kerkbode, De, in samenwerking met het Heldersch Predikbeurtenblad, het Vrijzinnig Godsdienstig Weekblad voor Amsterdam, en het Vrijzinning Godsdienstig Weekblad voor Zuid-Holland 'De Hoeksteen', 5e jrg nr 211 (1914)
 • Westlander, De, A-R Orgaan voor het Westland e.o., 26e jrg jubileumnr 1370, 27e jrg nr 1481 (1931-1932)
 • Westlandsche Kerkbode, orgaan van de Gereformeerde Kerken van (Loosduinen), Monster, 's-Gravenzande, Naaldwijk, Honselerswijk, Maasdijk, De Lier, Wateringen (en Schipluiden), 2e jrg nr 9 (1925), 10e jrg nr 30 (1934)
 • Westlandse kerkbode voor de gereformeerde kerken in het Westland, 35e jrg nr 34, 36e jrg nr 40, 37e jrg nr 36 (1960-1962)
 • Wet en Getuigenis, preeken van verschillende gereformeerde predikanten, 3e jrg nr 9, 11, 14 (1938)
 • Wij van UBO, huisorgaan van de NV Levensverzekering Maatschappij UBO, 1e jrg nr 3 (1960)
 • Wijkbode, De, maandblad voor wijk XXX der Nederlandsch Hervormde Gemeente te Amsterdam ('De Indische Buurt'), 14e jrg nr 1, 9 (1925-1926)
 • Wijs, maandblad van de EUG, de oecumenische studentengemeenschap te Utrecht, 22e jrg nr 1 (1996)*
 • Willem de Zwijger, orgaan van den Protestanten-Volksbond, 1e jrg nr 1 (z.j.)
 • Windstreken, Jeugdevangelisatiecentrum 'De Windroos', 9e jrg nr 3 (1988)
 • Witte velden in een donkere wereld, blad ten dienste van het werk van zendelinge Annie van de Brand in Dahomey (West-Afrika), nr 37 (1970)*
 • Woord der Waarheid, Het, maandblad voor jongeren, nr 7 (apr 1946)
 • Woord en Daad, Stichting 'Reformatorische Hulpaktie Woord en Daad' te Gorinchem, 1e jrg nr 1, 9e jrg nr 4, 25e jrg nr 3 (25-jarig bestaan) (1974, 1982, 1998)*
 • Woord en Daad, Stichting 'Reformatorische Hulpaktie Woord en Daad' te Gorinchem, jeugdkrant, 1981-1983
 • Woord en Dienst, veertiendaags orgaan voor het hervormde kerkewerk, 8e jrg nr 11 (1959) (Calvijnnr)
 • Woord en Leven, kerkblad voor de classis Amsterdam en Haarlem der christelijke gereformeerde kerken in Nederland, 41e jrg nr 15, 42e jrg nr 11, 46e jrg nr 13, 49e jrg nr 12, 51e jrg nr 1 (1986, 1987, 1991, 1994, 1996)
 • Woord en School, maandblad van de GVOLK, okt 1977 (extra nr), 11e jrg nr 1, 20e jrg nr 5, 7, 25e jrg nr 9 (1979, 1988, 1993)
 • Woord op weg, stichting Oost Europa Kontakt, 1e jrg nr 4 (1978), dec 1992*

Boven

Z Klik hier voor raadplegen van de collectie.

 • Zaadkorrel, De, orgaan van de Evangelisatie-Vereeniging ‘De Zaadkorrel’ te Amsterdam, 1e jrg nr 1 (1926)
 • Zaaier, De, maandblad, ten dienste van het evangelisatiewerk, Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, kerst 1984
 • Zaaier, De, orgaan der Christelijke Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging in Nederland, 8e jrg nr 9, 12e jrg nr 9 (1938, 1942)
 • Zaaier, De, orgaan voor de Nederlands Hervormde Gemeenten op Goeree en Overflakkee, 16e jrg nr 27 (1951)
 • Zak-Bijbel-Bond, 54e jrg nr 183 (1972)*
 • Zeeuw, De, NV Luctor et Emergo te Goes, 35e jrg nr 66 (1920)
 • Zeewaarts, Nederlandse Zeemanscentrale, kerstnr 1949 (40e jrg nr 4), 41e jrg nr 1 (1950), 1951/1952, 1953/1954, 1954/1955, juli 1963, juli 1964
 • ZeGGuS ronduit, uitgave va de Evangelische Omroep, 38e jrg nr 18 (2000)*
 • Zending in 1961, De, Zendingscentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland in opdracht van de Raad van Samenwerking*
 • Zending in Zuid-Afrika, maandelijkse brief van de Gereformeerde Kerk te Haarlem aan hen, die haar zendingswerk in Zuid-Afrika steunen, 2e jrg nr 1 (1966)
 • Zending over grenzen, hulp aan mensen in nood, zendingswerk in oost en west, nr 209 (1998)*
 • Zendings Echo van Evangelisatiewerk onder Russen en andere volken in Rusland, Oekraine, Mandsjoerije, Polen, Letland, Boelgarije, Frankrijk, Zwitserland en Z.-Amerika, maandelijkse uitgave van het Genootschap voor Zending onder de Russen, inlichtingennr (z.d.), 2e jrg nr 6, 9-10 (1933)
 • Zendingsblad, (Den Haag) z.j.
 • Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland voor de zending onder de joden, 23e jrg nr 4 (1940)
 • Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken van Zwolle en Drachten, 1e jrg nr 1, 2e jrg nr 6, 6e jrg nr 3 (1952-1953, 1957)
 • Zendingsgidsje, Onderwijzers-Zendings-Commissie voor de Christelijke Scholen in Nederland, 1932/33-1933/34
 • Zendingsjeugdkrant, De, uitgave van Onderwijs Zendings Commissie i.s.m. Nederlandse Zendingsraad, Zendingsbureau te Oegsgeest, Zendingscentrum te Baarn en Zuiderzending, 8e jrg nr 1, 3 (1957)
 • Zendingsvisie, driemaandelijks orgaan van de Alliance Jeugd Beweging der Christian and Missionary Alliance, 1e jrg nr 4 (1960)
 • Zendingsvriend, De, geïllustreerd maandblad, 16e jrg nr 2 (z.j.)
 • Zendingzaak, De, maandblad van de Vereeniging 'De Zendingzaak', 28e jrg nr 331 (1904)
 • Zicht, studieblad voor gereformeerd zicht op politiek en maatschappij, 3e jrg nr 2-3 (1977)
 • Zie, informatie over de Evangelische Omroep, nr 1-3 (1974-1975)
 • Zie, onafhankelijk maandblad voor christelijker samenleven, juni 1966, 3e jrg nr 4 (1968)
 • Ziekentroost, Stichting ‘Ziekentroost’, maandblad, 1e jrg nr 1 (1934), 20e jrg nr 11 (1953)
 • Zilt, christelijk jongerenmagazine, okt, dec 1985
 • Zion's Boodschapper, orgaan ter verspreiding van het Volle Evangelie tot Genezing van Ziel en Lichaam (Van Leeuwen, Amsterdam), 5e jrg nr 126-127 (1903)
 • ZOA-nieuws, Stichting Comité Hulpverlening Zuid-Oost-Azië/, ZOA-Vluchtelingenzorg (christelijke organisatie voor internationale vluchtelingenhulp), 2e jrg nr 1 (1978), extra editie 1983 (10 jaar ZOA), 9e jrg nr 5 (1986), 11e jrg nr 5 (1988), 12e jrg nr 7 (1989), 14e jrg nr 7 (1991), 18e jrg nr 4 (1995), 21e jrg nr 4 (25 jaar vluchtelingenhulp) (1998), 26e jrg nr 6 (2003)*
 • Zoeklicht-serie, nr 6 (z.j.)
 • Zon der Gerechtigheid, 2-maandelijks kontaktblad, christelijke stichting voor hulp aan gewetensvervolgden, 8e jrg nr 5 (1987)*
 • Zon en Schild, orgaan/3-maandelijks orgaan der Vereeniging 'Nederlandsch Hervormde Stichtingen voor Zenuw- en Geesteszieken', 3e jrg nr 4 (1933), 13e jrg nr 1 (1943)
 • Zondagsblad, Het, hoofdbureaux te ’s-Gravenhage en Amsterdam, nrs 375-377, 395, 426 (1856-1857)
 • Zondagsbode, christelijk weekblad voor Noord-Holland, orgaan van de Vereeniging voor inwendige zending in Noord-Holland, 31e jrg nr 31-32 (1938)
 • Zondagsbode in doopsgezinde en verwante Christelijke gemeenten, De, 5e jrg nr 26, 7e jrg nr 37-38 (1892, 1894)
 • Zondagsbode, De, doopsgezind weekblad, 33e jrg nr 29-30 (1920)
 • Zondagsbode voor Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen, De, 11e jrg nr 41 (1923)
 • Zondagsrust, orgaan der Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust, 10e jrg nr 15 (1903) (v.v. In ieders Belang)
 • Zonnewende, Jonkvrouwe M.C.W. Calkoen, sept 1920, extra nr 1920(?)
 • Zorg, nieuws- en verenigingsblad van de Nederlandse Patienten Vereniging, 14e jrg nr 1 (1996)*
 • Zuider-Kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der Gereformeerde Kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, 3e jrg nr 42, 6e jrg nr 33, 8e jrg nr 22 (1894, 1897, 1899)
 • Zwart op Wit, magazine van de Witte Herberg, nr 1 (2002)*
 • Zwart-Wit, Dorkas Hulp aan Vervolgden, 4e jrg nr 27 (1995)*
 • Zwingli, principieel-vrijzinnig en unitarisch maandblad, 51e jrg nr 1 (1996)
 • ZZg-nieuws (Surinamezending), Zeister Zendingsgenootschap, vv De Surinamezending, nr 1 2001, nr 4 2003*  

Jubileum-nummers en speciale nummers van christelijke dagbladen (672-673)
N.B. De speciale nummers over A. Kuyper en H. Colijn zijn opgenomen in de respectievelijke archieven.

 • Dordtsch Dagblad, 25-jarig bestaan (1949)
 • Friesch Dagblad, 25-jarig bestaan (1928), 50-jarig bestaan (1953)
 • Heraut, De, de stichting der Vrije Universiteit (31-10-1880)
 • Nederlander, De, dagbl. tot verbreiding v.d. chr.-hist. beginselen, nummer met in memoriam Dr. J.Th. de Visser (15-4-1932); nummer met herinnering aan Jhr.mr. A.F. de Savornin Lohman (11-6-1932); 40-jarig bestaan (16-5-1934); De Savornin Lohman-herdenkingsnummer (29-5-1937)
 • Nederlands Dagblad, 50-jarig bestaan: jubileumnr. en een speciale editie (8-10-1994)
 • Nieuwe Haagsche Courant, 25-jarig bestaan (jan. 1938); herdenkingsnummer t.g.v. Koninginnedag: 'Den Vaderlant Ghetrouwe' (1948); 40-jarig bestaan (okt. 1953)
 • Nieuwe Leidsche Courant, 30-jarig bestaan (1950)
 • Rotterdammer, De, 12 1/2-jarig bestaan (15-11-1915); 25-jarig bestaan (15-5-1928); 10.000ste nummer (18-1-1936); laatste nr. in WO II (15-10-1941); Koninginnedag: 'Den Vaderlant Ghetrouwe' (1948); 50-jarig bestaan (okt. 1953)
 • Standaard, De, Antirev. Dagblad voor Nederland, 50-jarige jubileum der Vrije Universiteit (17-10-1930); Jubileumnr. HM Koningin Wilhelmina (6-9-1938)
 • Trouw, Wilhelmina, 50 jaar koningin (1948), 25-jarig bestaan (27-1-1968); 25 jaar Koningin Juliana (bijlage sept. 1973); 40 jaar Trouw (bijlage 29-1-1983); 'Oorlog in het klein' 45-85 (special: 1985); 50-jarig bestaan (30-1-1993)
 • Vijf samenwerkende christelijke dagbladen, De, huwelijk v. HKH Prinses Juliana en ZKH Prins Bernhard (7-1-1937); geboorte prinses Beatrix: 'Nu juicht heel Holland' (2-2-1938); 40-jarig jubileum van HM Koningin Wilhelmina: 'Ik zal handhaven!' (6-9-1938); Leger- en Vlootnummer t.g.v. Neerlands 125-jarige herwonnen onafhankelijkheid: 'Nederland! let op U saeck!' (okt. 1938)
 • Vrije Pers, De, bevrijdingsnr. (nov. 1945)
 • Zondagsblad De Standaard, 60-jarig bestaan van de Vrije Universiteit (19-10-1940)