Beurs Stichting De Honderd Gulden Reis

Toelichting
Stichting De Honderd Gulden Reis is opgericht door de gereformeerde historicus dr. G. Puchinger op 23 september 1996. Sinds diens overlijden in 1999 wordt de Stichting bestuurd door een curatorium.
Grant Stichting De Honderd Gulden Reis (In English)

Wat kan aangevraagd worden?
Beurzen voor studiereizen (reis-, studie- en/of verblijfkosten) van studenten of afgestudeerden in de (kunst-)geschiedenis, letteren, rechten, theologie of wijsbegeerte aan een van Nederlands universiteiten, hogescholen of soortgelijke instellingen. De beurzen zijn bedoeld voor hen die affiniteit hebben met de protestants-christelijke traditie dan wel voor studies die verband houden met het protestantse Christendom.

Voorwaarden
De Stichting neemt een aanvraag pas in behandeling als aan elk van deze vier voorwaarden wordt voldaan:
1. De aanvrager volgt een universitaire opleiding in Nederland of heeft dat gedaan en wil zijn/haar horizon verbreden.
2. De aanvrager is student of afgestudeerd in de (kunst-)geschiedenis, letteren, rechten, theologie of wijsbegeerte.
3. De aanvrager en/of betreffende studie heeft een relatie met het pro-testantse christendom.
4. De betreffende studie vindt plaats buiten het reguliere, curricu-lumgebonden (bachelor of master)onderwijs .

Wie kan aanvragen?
Studenten of afgestudeerden in de (kunst-)geschiedenis, letteren, rechten, theologie of wijsbegeerte aan een van Nederlands universiteiten of soort-gelijke instellingen, met name zij die affiniteit hebben met de protestants-christelijke traditie.

Hoe kan aangevraagd worden?
Via het aanvraagformulier, inclusief begroting en een curriculum vitae. Daarbij verzoeken wij u het word-format te behouden. Alleen de informatie die in dit worddocument wordt bijgestuurd wordt in behan-deling genomen. Uit de motivering in het aanvraagformulier dient te blij-ken in hoeverre u studie wilt maken van het protestantse christendom en/of affiniteit heeft met de protestants-christelijke traditie.
U kunt hier een aanvraagformulier downloaden (Word-bestand) .

Wanneer kan aangevraagd worden? 
Aanvragen dienen voorafgaand aan de reis ingediend te worden en voor 1 februari in het bezit van de Stichting te zijn. Het curatorium vergadert eenmaal per jaar in het voorjaar. De afhandeltijd van de aanvragen is ca. drie maanden. Zo nodig kan een aanvraag met terugwerkende kracht wor-den toegekend. 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De Belastingdienst heeft de Stichting De Honderd Gulden Reis aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl .
Hieronder vindt u alle gegevens betreffende de Stichting en de ANBI.

Naam
StichtingDe Honderd Gulden Reis

Fiscaal nummer
8160.92.436

Contactgegevens
E-mail: stichtingdehonderdguldenreis@live.nl
Post: t.a.v. dr. Wouter Beekers p/a Postbus 439 3800 AK Amersfoort 

Bestuursamenstelling
prof. dr. J. de Bruijn (voorzitter)
mr. dr. H.-M.Th.D. ten Napel (secretaris)
mr. J.W. Mekking (eerste penningmeester)
J.F. Seijlhouwer (tweede penningmeester)
dr. W.P. Beekers (tweede secretaris)
mr. dr. H.A. Groeneveld
prof. dr. G. Harinck (vice-voorzitter)
dr. B.J. Spruijt

Beleidsplan
Het beleidsplan wijkt niet af van de doelstelling, zie hieronder. Zie ook de aanvraagregels .

Beloningsbeleid
Art. 4.7. van de statuten luidt:
De leden van het curatorium (is het bestuur) genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van onkosten en vakatiegelden.

Doelstelling
a. het bevorderen van studiereizen voor diegenen, die daarvoor een wezenlijke interesse hebben, bij voorkeur voor afgestudeerden of studenten van Nederlandse universiteiten, hogescholen of soortgelijke instellingen, die behoren tot de confessioneel-gereformeerde kring, en die voor deze studiereizen door het curatorium zijn aangewezen;
b. het verstrekken van beurzen aan diegenen, die voor deze studiereizen zijn aangewezen; en
c. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt en wat ter bevordering van het doel nuttig of nodig is.'

Verslag van de uitgeoefende activiteite en financiële verantwoording
In 2014 heeft het bestuur acht beurzen toegekend voor een totaalbedrag van €17.330,00

Beknopt financieel overzicht